b30.21-25Sav 11.9-10

Sir 30

Pasin bilong lukautim ol pikinini

Papa i laikim tru pikinini bilong em, em bai i paitim pikinini. Na bihain bai pikinini i mekim papa bilong en i amamas. Papa i skulim tru pikinini bilong em, bai i painim amamas. Na bai em i stori planti long pikinini namel long ol poroman. Papa i lainim gut pikinini bilong em, bai em i mekim ol birua i jeles. Na bai papa i kisim biknem tru long ai bilong ol pren. Taim papa i stap yet, em bai i amamas long lukim pikinini bilong em. Na taim em i laik i dai, em i no ken wari tumas. Long wanem, taim em i dai pinis pikinini bai i skruim laip bilong em. Tru tumas, senis bilong en i stap, na bai em i bekim ol pasin nogut bilong ol birua, na tu bai em i bekim ol gutpela helpim bilong ol pren.

Papa i save isi tumas long pikinini bilong em, bai i mas pasim olgeta liklik sua bilong em, na olgeta taim mangi i krai liklik, papa bai i les tru. Hos ol i no skulim gut bai i kamap bikhet. Na pikinini i no kisim skul bai i bihainim laik bilong em yet. Sapos oltaim yu tok yes long ol laik bilong pikinini bilong yu, wanpela de bai em i mekim yu i kirap nogut. Na sapos oltaim yu pilai nabaut wantaim em, bai em i givim bel hevi long yu. 10 Yu no ken lap wantaim pikinini bilong yu, nogut em i givim wari long yu, na bihain bai yu sori na kros nogut tru. 11 Yu no ken larim em i bihainim laik bilong em yet taim em i yangpela. Paitim as bilong em taim em i stap pikinini yet. Nogut em i bikhet na i no harim tok bilong yu.
30.11-12Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat ol narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Ol i save raitim tok bilong dispela lain olsem, “Yu no ken larim em i bihainim laik bilong em yet taim em i yangpela, na yu no ken pasim ai long ol rong em i mekim. Bosim em gut taim em i yangpela, na paitim as bilong em taim em i stap pikinini yet. Nogut em i bikhet na i no harim tok bilong yu, na bai yu gat bikpela wari long em.”
13 Was gut long pikinini bilong yu, na yu no ken les long skulim em. Nogut bihain em i semim yu.

Lukautim gut bodi bilong yu

14 Rabisman i gat strongpela bodi, em i winim maniman i save kisim sik olgeta taim. 15 Bodi i gutpela, em i win tru long olgeta gol. Na strongpela bodi i winim planti mani samting. 16 Tru tumas, sapos bodi i orait na i no gat sik, em i nambawan samting tru. Na ol manmeri i save amamas long en. 17 Sapos skin bilong yu i bagarap oltaim long bikpela sik, mobeta yu dai na kisim malolo bilong oltaim. 18 Sapos yu bringim kaikai i go long sikman, na em i no inap long daunim, orait dispela kaikai em i olsem ofa bilong ol man i dai pinis yu bringim i go long matmat na em i lus nating. 19 Watpo yu ofaim ol prut long ol piksa bilong tambaran? Ol i no inap long kaikai o smelim wanpela samting. Na ol manmeri i kisim traipela sik long han bilong Bikpela, ol tu i no inap long kaikai o smelim wanpela samting. 20 Ai bilong ol i lukim gutpela kaikai na ol i bel hevi, long wanem, ol i no inap kaikai. Ol i olsem man i lukim yangpela meri, tasol em i no inap long mekim pasin bilong marit na em i bel hevi.

Ol manmeri i amamas ol bai i stap gut

21 Yu b  no ken larim ol wari i daunim yu, na yu no ken bagarapim yu yet long laik bilong yu. 22 Ol manmeri i save amamas, ol bai i stap gut, na laip bilong ol bai i winim planti krismas. 23 Mekim bel bilong yu i amamas na yu stap isi tasol. Rausim ol wari bilong yu. Long wanem, wari i bin bagarapim planti manmeri na i no helpim ol liklik. 24 Pasin bilong mangal na kros i save mekim ol manmeri i dai kwik. Na ol wari i save mekim ol manmeri i kamap lapun hariap. 25 Tru tumas, ol manmeri i save amamas, ol bai i laikim olgeta kain kaikai.

Copyright information for `TPI