Sir 44

Tok amamas long ol tumbuna

Nau yumi mas tok amamas long ol bikman na long ol tumbuna bilong bipo. Bikpela i bin givim biknem long ol, na bipo yet em i soim strong bilong em long ol. Sampela bilong ol i bin holim wok king, na ol i kisim namba, long wanem, ol i gat strong. Sampela i gat save na ol i givim gutpela skul, na ol i bin mekim tok profet. Sampela i stiaim gut ol manmeri long taim bilong kibung, na ol i save autim gutpela toktok long ol manmeri. Long wanem, ol i save gut long ol lo na ol kastam. Sampela i bin wokim ol nupela singsing, na sampela i raitim ol stori. Sampela i stap bikman, long wanem, ol i gat planti mani samting, na ol i sindaun gut long ples bilong ol. Ol dispela manmeri i bin kisim biknem namel long ol lain bilong ol, na ol manmeri i bin givim biknem long ol long taim ol i stap laip yet. Biknem bilong sampela manmeri i stap yet, na ol manmeri i wok yet long litimapim nem bilong ol. Tasol sampela i lus olgeta. Taim ol i dai pinis, i no gat manmeri i save tingim ol moa. I luk olsem, ol wantaim ol pikinini bilong ol, ol i no bin i stap.

10 Orait nau yumi tok amamas long ol stretpela manmeri i bin mekim ol gutpela pasin na ol manmeri i no bin lusim tingting long ol. 11 Gutpela nem na gutpela pasin bilong ol i go long ol pikinini, na long ol tumbuna bilong ol i kam bihain. 12 Ol pikinini bai i holimpas ol kontrak bilong Bikpela, na ol tumbuna pikinini bai i bihainim stret tok bilong ol papa bilong ol. 13 Lain bilong ol i no ken pinis, na nem bilong ol bai i stap oltaim. 14 Taim ol i bin i dai ol i painim gutpela malolo, na nem bilong ol i stap oltaim oltaim. 15 Olgeta manmeri bai i tokaut long gutpela save bilong ol tumbuna bilong bipo, na ol manmeri i stap long kibung bai i tok amamas long ol.

Enok na Noa

16 Enok a  i bin wokabaut wantaim Bikpela, na Bikpela i kisim em i go antap. Em i bin skulim ol manmeri i kam bihain long pasin bilong tanim bel.

17 Bikpela b  i lukim Noa em i stretpela man tru, na long taim ol arapela manmeri i kisim bagarap, em wanpela tasol i stap gut. Olsem na taim bikpela tait i pinis, liklik lain manmeri tasol i stap yet long graun. 18 Na Bikpela i mekim kontrak bilong oltaim wantaim Noa, bai bikpela tait i no ken i kam gen bilong pinisim olgeta samting i stap laip.

Abraham

19 Abraham c  em i bikpela tumbuna bilong planti manmeri, na i no gat wanpela man i bin kisim biknem olsem em. 20 Em i bihainim lo bilong Bikpela Antap Tru, na Bikpela i mekim kontrak wantaim em. Na Abraham i putim mak bilong dispela kontrak long bodi bilong em, na long taim bilong traim, em i bihainim tok bilong Bikpela. 21 Olsem na Bikpela i tok tru antap na i tok promis long em, bai olgeta lain pipel long graun i kisim blesing long lain bilong em. Na bai em i mekim ol lain pikinini bilong en i kamap planti olsem wesan long graun. Na bai em i litimapim ol olsem ol sta bilong skai. Na bai em i givim bikpela hap graun long ol. Dispela graun i stap namel long tupela solwara, na mak bilong en i stat long wara Yufretis na i go inap long pinis bilong graun.

Aisak na Jekop

22 Long d  Aisak tu, Bikpela i mekim wankain promis, long wanem, em i pikinini bilong Abraham. 23 Na bihain dispela kontrak wantaim blesing bilong olgeta manmeri i go long Jekop. Na Bikpela i promis bai em i blesim em, na bai em i givim hap graun long em na bai em i tilim dispela graun na i givim long ol 12-pela lain.

Copyright information for `TPI