Sir 49

Josaia

Nem a  bilong Josaia em i swit long kolim. Em i swit olsem smok i gat gutpela smel man i redim. Em i swit olsem hani ol manmeri i save kaikai, na em i naispela tru olsem musik ol i wokim long bikpela pati. Em i bihainim stretpela pasin bilong tanim bel bilong ol manmeri, na em i rausim ol piksa bilong ol giaman god. Em i tingting tasol long mekim wok bilong Bikpela. Na taim ol manmeri i strong long bihainim pasin nogut, em yet i strong long kirapim pasin bilong God.

Jeremaia

Devit na Hesekia na Josaia i no givim baksait long Bikpela, tasol ol arapela king i hipim planti sin. Long wanem, ol i lusim lo bilong Bikpela Antap Tru. Olsem na lain king bilong Juda i pinis olgeta. Pawa bilong ol i go long ol arapela lain, na biknem bilong ol i go long ol lain bilong narapela kantri. Olsem b  na dispela narapela lain i kam kukim taun wantaim haus lotu bilong Bikpela, na i no gat manmeri i stap moa bilong wokabaut long ol rot bilong taun. Jeremaia yet i bin tok profet long ol dispela samting bai i kamap. Ol manmeri i bin mekim nogut long Jeremaia, maski Bikpela i bin makim em taim em i stap yet long bel bilong mama. Bikpela i bin makim em bilong mekim wok profet, na bilong kamautim na brukim na bagarapim ol samting, na bihain bilong kirapim na planim gen.

Esekiel

Esekiel c  i lukim wanpela samting olsem driman. Em i lukim God i sindaun antap long sia king bilong en na ol ensel i stap wantaim em. Em i salim bikpela win i kam daun long ol birua, tasol em i mekim gut long ol manmeri i bihainim stretpela pasin.
49.9Tok Grik i no klia tumas long dispela lain.


Ol 12-pela profet

10 Mi prea bai ol bun bilong ol 12-pela profet i slip nau long matmat, ol i ken kisim nupela laip. Long wanem, ol i bin strongim ol lain bilong Jekop, na ol i bin helpim ol long wetim gutpela taim i kamap.

Serubabel na Josua

11 Bai e  mipela i litimapim nem bilong Serubabel olsem wanem? Em i olsem nambawan bilas long han bilong Bikpela. 12 Na f  Josua, pikinini bilong Josadak, em i wankain tasol. Taim tupela i stap, tupela i wokim wanpela haus bilong Bikpela na putim olkain gutpela bilas long en bilong litimapim nem bilong Bikpela oltaim.

Nehemia

13 Ol g  manmeri i no ken lusim tingting long nem bilong Nehemia. Long wanem, em i wokim gen ol banis bilong biktaun i bin pundaun, na em i sanapim bek na strongim ol dua bilong taun na em i kirapim bek ol haus bilong mipela.

Ol tumbuna bilong bipo

14 Tasol i no gat wanpela man bilong dispela graun inap long winim Enok. Long wanem, em i lusim graun na Bikpela i kisim em i go antap. 15 Na tu, i no gat wanpela man i wankain olsem Josep. Em i stiaim ol brata bilong em na em i mekim ol lain bilong en i kamap strong. Olsem na ol i lukautim gut ol bun bilong em. 16 Ol manmeri i save litimapim nem bilong Siem na Set. Tasol bikpela biknem moa yet i go long Adam, long wanem, em i namba wan namel long olgeta samting i gat laip.

Copyright information for `TPI