a1.1GST 6.1-11
d1.16Snd 8.36, Ais 28.15, Sir 14.12

Wis 1

Ol stretpela man bai i no inap i dai olgeta, tasol ol man nogut bai i lus

(Sapta 1-5)

Yupela i mas laikim stretpela pasin

Yupela a  ol hetman bilong graun, yupela i mas laikim stretpela pasin. Taim yupela i tingting long God na wok long painim em, tingting na pasin bilong yupela i mas stret olgeta. Ol manmeri i wok long traim God, ol i no inap painim em. Tasol God yet bai i soim em yet long ol manmeri i bilip tru long em. Pasin bilong trik na giaman i save pulim ol manmeri i go longwe long God. Na ol manmeri i tingting kranki na i laik traim strong bilong God, bai God i semim ol tru. Stretpela b  tingting i no inap long i stap wantaim ol manmeri i save poromanim pasin nogut. Ol manmeri i bihainim stretpela tingting, ol bai i givim baksait long pasin giaman. Na ol bai i ranawe long ol manmeri i autim longlong tingting, na taim ol i lukim ol manmeri i rongim ol arapela manmeri, ol bai i kirap nogut.

God i save harim olgeta tok yumi autim

Stretpela tingting em i spirit bilong God. Em i laikim tumas ol manmeri, tasol em i no inap lusim rong bilong ol manmeri i tok bilas long God. Long wanem, God i save pinis long ol laik na tingting bilong dispela ol manmeri, na em inap long harim olgeta tok ol i autim. Spirit bilong God i pulapim olgeta hap bilong graun na em yet i mekim olgeta samting i pas gut wantaim. Na em i save pinis long olgeta tok bilong ol manmeri. Olsem na ol manmeri i autim tok nogut, ol i no inap i stap hait. Nogat. God bai i kotim ol na bekim rong bilong ol. Bai God i glasim gut na skelim olgeta tingting bilong ol manmeri nogut. Bikpela bai i painimaut olgeta tok ol i mekim. Na em bai i kotim ol na bai ol i lus. 10 God i no laik bai ol manmeri i go longwe long em, olsem na em i save putim yau long olgeta toktok bilong ol. Maski ol i tok hait, em i harim olgeta tok bilong ol.

11 Orait yupela lukaut. Nogut yupela i mekim planti tok kros long God. Dispela pasin i no inap helpim yupela liklik. Yupela i no ken sutim tok long God. Long wanem, olgeta liklik tok hait, ol tu bai i bringim hevi long yupela. Sapos yupela i wok long giaman, dispela pasin bai i bagarapim yupela yet.

God i no kamapim pasin bilong i dai

12 Yupela i no ken paul nabaut, nogut yupela i painim bagarap. Pasin nogut bilong yupela yet em i mekim na yupela i save dai. 13 Long c  wanem, God i no bin kamapim pasin bilong i dai. Nogat. Em i no save amamas long lukim ol samting i dai. 14 Em yet i kamapim olgeta samting. Em i laik bai ol i ken i stap gut tasol. Na olgeta samting em i bin wokim ol i gutpela na naispela samting. I no gat samting nogut insait long ol inap long mekim ol i dai. Dai i no bosim dispela graun, 15 long wanem, stretpela pasin em i samting bilong God, na em i no inap pinis o i dai.

16 Tasol d  ol manmeri nogut yet i bin kamapim pasin bilong i dai, long ol wok na tok nogut bilong ol. Ol i ting dai em i gutpela samting, na ol i wok strong long mekim em i kamap poroman bilong ol. Ol i mekim kontrak wantaim dai, olsem na ol i kamap wanlain tru bilong em.

Copyright information for `TPI