aAis 29:14
bJer 9:24

1 Corinthians 1

E Pöl To Heß A Soe Vavihvih Peß Pa Napan Va Körin

Eöß e Pöl, e aposol pe Ieesuß Kristo, po iu koman pe Sosoenën, keß vateß a neoß vamanih pa aposol. Eöß, me e kea pea vaßih e Söstënes, to kiun o kiun vëh manih peöm o kum teß to vaman nem e Sosoenën, to teß nem Körin. Eöm a ma napan poë varih ne Sosoenën to vaoe a neöm, a ö söm teß nem a napan neß to vaneah, pan eöm a napan peß, pa ö neß to vatös a neöm vaßpeh me e Ieesuß Kristo. Pareß vateß a neöm, pan eöm to tavus a napan peß, vaßpeh me a ma napan kurus varih po oeh to hinhin nem manih pa ëhnan e Ieesuß Kristo, e Sunön pea kurus.

Eöß to hinhin noß pan e Sosoenën, e Tamaara, vaßpeh me e Sunön Ieesuß Kristo se ururuan ko nok a komëneöm, köm teß me nem a taateß moomo.

E Pöl To Soe Vaeö Ke Sosoenën

Eöß to kokoman a noß neöm, ko sosoe vavihvih ke noß peöm manih pe Sosoenën, suk manih po ururuan peß neß to vaßaus a neöm, manih pa ö neß to vatös a neöm vaßpeh me e Ieesuß Kristo. Ivëh, ka vatös peöm vaßpeh me e Ieesuß Kristo, ne Sosoenën to heß vapeo oah a neöm a ma tah nöm to kökööt voh nem. A poa tah va pa ma tah poë varih, ivarih, eß to nok a neöm köm onöt e nem pa vatvus a soe peß, me eöm to maaka rakah em pa ma tah kurus neß to soe ka neöm. A tah pamëh to vataare en pan o vahutët va pe Kristo, nemöm to vatvus ka neöm, to aan vakis en manih po toßtoß peöm, a napan varih to vaman nem peß. Ivëh, ke eöm hikta koe voh ta pah tah, eöm to anoeh nem e Ieesuß Kristo e Sunön pea se tavus vamaaka, paröm hikta kökööt nem to pöh heß va pa Tuvuh Vasioß, marën a nok a kiu pe Sosoenën. E Ieesuß Kristo se vaeh a neöm, keß öök pa tëëm neß se hah maß manih po oeh, köm hikta se teß me nem ta punis manih pa matan e Sosoenën, po poen nöm to anoeh nem e Sunön pea e Ieesuß Kristo se hah maß pa kiiki a napan. E Sosoenën to vaoe voh a neöm, marën a vapöh kokoman me e Koaß peß Ieesuß Kristo, e Sunön pea. Ke Sosoenën se vapuh a ma tah kurus neß to soe voh a ö neß se nok.

O Kum Teß To Vaman Ne E Ieesuß To Taki

10 Ivëh, köß hi vakis rakah a neöm, kën kea me vamen pa ëhnan e Ieesuß Kristo e Sunön pea. Eöß to iu vakikis a noß neöm, pan eöm se vapöh kokoman nem ko koe a taateß vaëhkiiki. Paröm teß me nem a taateß vapöh kokoman, paröm vaeö me nem a ma tah kurus nöm to nonok nem. 11 A ma kën kea peöß va po vaman, varem to teß ne manem pa iuun pe köövo vëh e Kloeß to soe ka neoß pan, eß to teß non o vakihat topnineöm koman. 12 Eöß to sosoe suk noß a taateß peöm pa vaato vasukaß topnineöm. A ma paeh to sosoe ne pan, “Eöß to vavatet noß a soe pe Pöl”, ka meh sosoe ne pan, “Eöß to vavatet noß a soe pe Apölos”, ka meh sosoe ne pan, “Eöß to vavatet noß a soe pe Pitaß”, ka meh sosoe ne pan, “Eöß to vavatet varoe noß e Kristo.”

13 Eß teß vah va non nih? E Kristo pöß to takök vakëkëh, ha? Eöß pöß e Pöl to mët voh pa kuruse pa vaßaus a neöm? Eöm pöß to kon voh a tapui manih pa ëhnaneoß, e Pöl? 14 Eöß to soe vavihvih ke Sosoenën, suk moaan voh, eöß to hikta pupui voh ta ma teß peo, e Krispas pen Gaëus varoe. 15 Ivëh, ka hikta pah teß se soe pan, “Emöm to kon voh a tapui manih pa ëhnan e Pöl.” 16 Oman, eöß to pupui voh e Stepanas me a tapaiuun peß. Ivëhkëk, eöß hikta nat hah noß tah meh teß nöß to pupui voh manih Körin. 17 E Kristo to hikta vanö voh a maß neoß, marën a pupui a ma napan. Eß to vanö voh a maß neoß pa vatvus a Soe Vih manih po kikis pa Tuvuh Vasioß. Ivëh, köß hikta se vatvus va noß manih pa ö no a nap natnat to vavatvus va ne a soe, pa vamanman a napan pa soe koman pee. Eöß se keh nok va nën, o vahutët va pa mët pe Ieesuß manih pa kuruse hikta se teß me non to kikis manih pa napan varih, nöß to vavatvus ke noß raoe a soe.

A Kiu Ne Kristo To Nok To Vataare Non O Kikis Pe Sosoenën

18 A ma napan varih se ro manih po suraß ësës tamoaan, ee to koman ne pan, a soe va pa kuruse eß o vahutët akuk. Ivëhkëk, manih pea a napan ne Sosoenën to kokon hah non, ea to nat e no pan, o vahutët va pa mët pe Ieesuß manih pa kuruse, eß to hikta teß non pan a tah akuk, eß o kikis pe Sosoenën pa kon hah a napan. 19 A soe pamëh a man, suk manih po Puk Vapenpen, ne Sosoenën to soe voh pan,

“Eß to teß non a ma napan to nonok ne a ma kokoman natsean,
me ee to sosoe ne pan, ee ro teß natsean.
Ivëhkëk, eöß se vataare raoe pan,
a ma kokoman pee to hikta teß natsean ne,
me eöß se miröß a ma kokoman pee.” a 
20 Ivëh, ke ea se soe vapoßnih manih pa nap kokoman vanatsean, me a nap natnat vörep varih po oeh? Ea se nok vahvanih po teß varih to nat vörep ne o Vavaasis pe Mosës, me a napan vavaato vakis marën a onoah o upöm? E Sosoenën to vanun o kokoman pa nap natnat va po oeh vëh, kee tavus vamanih pa ma vaato nun.

21 E Sosoenën to vavatet non o kokoman peß, ivëh, keß sunpip e non pa napan varih po oeh, pa nat in poë pa ma kokoman koman pee. E Sosoenën to iu kon hah non a ma napan pa soe vëh, nemöm o aposol to vavatvus nem, no a napan varih po oeh to pokaß ne sih pan, “O Vaato Nun”, va pa soe vih, nemöm o aposol to vavatvus nem, pan ee se vaman e Kristo. Ke Sosoenën se kon hah raoe. 22 O Jiuß to iu ep ne ta ma tah vatoksean ne Sosoenën se nok, kee se vaman, ka napan varih to hikta teß ne ro Jiuß to iu kiiki ne a ma tah ne Sosoenën to nok manih po kokoman pee, kee se vaman poß. 23 Ivëhkëk, emöm to vavatvus nem a ö ne Ieesuß to mët voh manih pa kuruse pa kon hah a ma napan. A soe pamëh to mimiröß e non po kokoman po Jiuß, ivëh, kee hikta vaman ne. Ka manih po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, a soe pamëh nee to tënan va ne poë manih po vahutët nun, ivëh, kee hikta vaman ne. 24 Ivëhkëk, ea ro Jiuß, me ro teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, to tënan voh a vaoe pe Sosoenën, para nat e no pe Kristo to teß me non o kikis pe Sosoenën, me eß o kokoman natsean pe Sosoenën pa kon hah a ra. 25 Ivëh, ka napan varih po oeh to koman ne pan, a ma kokoman pe Sosoenën ee a ma kokoman nun. Ivëhkëk, a ma kokoman pe Sosoenën to teß me ne o kikis apuh rakah, pare onoah rakah e ne po nat pa napan. A napan to koman ne pan, a ma meh taateß pe Sosoenën to hikta teß me ne to kikis. Ivëhkëk, a taateß pe Sosoenën se keh teß tötö ro e non, a taateß pamëh to kikis oah avoeß e non po kikis pa napan.

26 Ivëh, kën kea, eöm se kokoman hah na po poen ne Sosoenën to vaoe vovoh a neöm, köm tavus a napan va po vaman. A peo peöm to hikta teß vavoh ne manih po teß natnat va pa taateß va po oeh vëh, me eöm to hikta teß me voh nem a tasun kikis, me eöm to hikta taneß maß po vu tom taman to teß me ne o ëhnan. 27 Ivëhkëk, a ma teß ne Sosoenën to vateß, no a napan to ep va ne raoe manih po teß to teß me ne o kokoman nun topnineöm. Ka manih pa taateß pamëh, e Sosoenën to vapoet a nap natnat va po oeh vëh, suk o nat pee to kökööt. Ka ma upöm teß varih no a napan to ep va ne raoe manih pee ahik to kikis, e Sosoenën to kon raoe pa vapoet a napan varih to teß me ne o kikis. 28 Eß to vateß a ma teß varih to hikta teß me ne to ëhnan manih po oeh vëh, no a napan to ep va e ne raoe manih po teß akuk. Ka manih pa taateß pamëh, e Sosoenën to nok o ëhnan apuh me o kikis va pa napan varih po oeh, kee tavus vamanih pa ma tah akuk.

29 Ivëh, keß hikta teß non pan, a pah teß to onöt non a kë koman hah ea, manih pa matan e Sosoenën. Suk eß to hikta nok ta pah tah ne Sosoenën se kë suk non poan. 30 Ivëh, ka hikta tah neöm se kë koman suk hah a nem. Ahik! E Sosoenën koman to kon hah a neöm manih pa vatös me e Ieesuß Kristo. Ivëh, keß vateß voh e Kristo, pan eß se mët pa kuruse. A tah pamëh to teß non po pus kokoman vih, me o nat pe Sosoenën pa ö neß to kon hah a ra. Ka manih pe Kristo varoe ne Sosoenën to popokaß a rora o teß totoopin, ke Kristo nok a ra ka tavus ee o teß vivihan pe Sosoenën. Me eß to voen taneß a ra pa hat to matop voh a rora. 31 Ivëh, ke Sosoenën iu non a ö na se vavatet no a taateß no Puk pe Sosoenën to sosoe va non,

“O teß varih to iu kë hah ne a ma ëhnëëre,
ee se kë varoe ne a ëhnan e Sunön.” b 
Copyright information for `TPZ