1 Corinthians 11

Eöm se vavatet nem a taateß peöß, vamanih pa ö nöß to vavatet vavoh noß a taateß pe Kristo.

E Pöl To Vaato Suk A Taateß Va Pa Kupkup O Pasun

Eöß to soe vavihvih ka noß neöm, suk eöm to kokoman vatëh voh a nem neoß, me eöm to öt vakis a ma vavaasis va pe Kristo, vamanih pa ö nöß to kon ko heß voh a neöm. Ivëhkëk, eöß me to iu noß neöm se nat nem pan, o kahoß pa ma napan kurus, ivëh e Kristo. Ko kahoß pe köövo, ivëh, e voe peß, ko kahoß pe Kristo, ivëh, e Sosoenën. E voe se keh kupkup non a pasuneah, eß he hinhin non, keß to vanënën soe non, e voe pamëh to vapoet en po kahoß peß, ivëh, e Kristo.

Ivëhkëk, o köövo kurus se keh hinhin ne, keß vanënën soe ne, ee he hikta kupkup ne a pasuire, ee to vapoet e ne po kahoß pee, ivarih, a ma voe pee. Eß to vatoe e non pa ö nee to köh vapekaß a uviire marën a vapoet a ma köövo poë varih.
Pa tëëm voh pe Pöl, nee se keh kui vapekaß voh a uvin e köövo, eß to vëknöm non pan, e köövo nok a taateß vapoet pa matan a napan.
A köövo se keh hikta kupkup non a pasuneah, eß se kui a uvineah. Ivëhkëk, eß se keh potpoet e non pa kui a uvineah, keß a köh vapekaß a uvineah, eß to vih non peß se kupkup a pasuneah. Ivëhkëk, e voe se nat non kupkup non a pasuneah, suk e Sosoenën to nok voh e voe, keß vatoe amot me non peß koman, keß teß va non manih po vatëk peß. Ke köövo to teß va non manih po vatëk pe voe. E Sosoenën to hikta nok voh e voe pa sionin e köövo, ahik, eß to nok voh e köövo pa sionin e voe. E Sosoenën to hikta koman voh non e köövo, pareß nok voh e voe marën a vaßaus poan, ahik, eß to koman voh non e voe, ivëh, keß nok voh e köövo marën a vaßaus e voe. 10 Ivëh, ke köövo se kupkup non a pasuneah, to vëknöm non pan, eß to teß non paan a tasun pe voe peß, suk o ankeroß to teß me ne po vakum teß va po vaman, ko ut e ne.

11 Ivëhkëk, manih po kum teß pe Sunön, o köövo to hikta teß ne pehe, ko voe hikta teß ne pehe, ahik, o köövo to vaßaus ne o voe, ko voe to vaßaus ne o köövo. 12 A tah vëh a man, suk, moaan voh ne Sosoenën to nok voh e köövo pa sionin e voe, ivëhkëk, kuru vëh ne voe to tatavus taneß no maß pa sionin e köövo. A ma tah kurus varih to taneß no maß manih pe Sosoenën.

13 Eöm se kiiki koman a soe vaßih, e köövo se keh hikta kupkup a pasuneah, pareß hinhin non manih pe Sosoenën, eß a taateß vih kës i pamëh? 14 A taateß koman pea, ivëh, to vavaasis a rora, pa taateß teß me o uvin kakarëh, to ep vapoet e non manih pa teß oeteß. 15 Ivëhkëk, e köövo se keh teß me non o uvin pau, eß to teß va non manih po vatëk vih peß. E Sosoenën to heß voh o ovin pau marën a kupkup a pasun e köövo. 16 Ivëhkëk, a ma pah teß se keh iu vasosöëri suk ne a ma tah poë varih, ivëh, keöß se soe vamanih pan, ea, keß o kum teß pe Sosoenën me to hikta teß me ne ta meh taateß pa vatet, pa ö ne ea to vatönun pa kë a ëhnan e Sosoenën.

A Taëën Pe Sunön

17 Eöß to iu soe ka noß neöm a ma tah. Eöß to hikta iu soe vavihvih noß neöm, suk o poen neöm to vatönun pa vasunön e Sosoenën, a taateß vakum peöm to vöknah a ma upöm peöm, ko hikta vaßaus vavih raoe. 18 Moaan, eöß to pënton noß pan, po poen neöm to vatönun nem pa vasunön e Sosoenën, eöm o kum teß varih to vaman nem e Ieesuß to vakihat, ko vaëhkiiki e nem. Eöß to vaman amot e noß pa ma soe poë varih. 19 Eöm to hikta antoen nem vaniu këh a ö pamëh. Eß varoe kuru se vateeraß eteh manih peöm to vavatet rakah non a taateß ne Sosoenën to iu non. 20 Ivëh, ko poen neöm to vatötönun nem pa vasunön e Sosoenën, a taëën vëh nöm to ënëën nem, eß to hikta teß non a taëën pe Sunön.
[A taëën pe Sunön] Eß a taëën vëh ne Ieesuß to soe ke a ma vamomhë peß, kee ëën marën a kokoman hah poë. (Luk 22:14-20).
21 Po poen neöm to vatötönun pa ëën, eöm papaeh to vëvëhöß nem sih pa kon a ma taëën, ko hikta anoeh nem o meoh upöm. Ka ma meh peöm to hikta ëën vamhun ne, ka ma meh se kaak vörep o voaën ka ma kokoman pee nun. 22 Eöm se ëën, ko kaak em maß pa iuun peöm. Eöm to koman nem pan, o vakum pe Sosoenën eß a tah akuk. Eöm to vapoet nem o teß varih o arus. Ataeah nöß se soe ka neöm? Eöß se soe vavihvih ka neöm, ha? Eöß to hikta se soe vavihvih me noß a taateß nöm to nonok nem.

E Apuh Ieesuß To Heß A Taëën Me A Kap Voaën Manih Po Vamomhë

23 O vavaasis vëh nöß to heß voh a neöm, eöß to kon taneß koman manih pe Sunön. O vavaasis pamëh to soe va non manih pan. Pa popoen voh vëh ne Jiutas to vikuh voh e Ieesuß pa koreera napan varih to vakihat me ne poë, pa ip vamët poë. Ke Ieesuß kon a ö taëën, 24 pareß soe vavihvih ke na e Sosoenën, ko kökök a ö taëën, pareß soe pan,

“Eß vaßih a sionineoß,
nöß to heß marën a vaßaus a neöm.
Eöm se nonok va nem manih marën a kokoman hah a neoß”
25 Ee to vaënëën vahik ee, ke Ieesuß nok pet va en nën manih pa kap voaën neß to kon, pareß soe en pan,

“Eß vaßih a kap voaën va po vatompoan voon va po eraß koman peöß.
Po poen nöm to kakaak taneß nem pa kap vëh,
eöm se kokoman a no neoß”
26 A soe voh pe Ieesuß to vataare e non pan, o poen neöm to ënëën nem a taëën vëh, ko kakaak taneß nem o voaën pa kap vëh, eöm to vavatvus nem o kamis me a mët pe Sunön, keß onöt po poen neß se hah maß.

Ea Se Kiiki Vavih A Komaara Para Kon A Taëën Pe Apuh

27 Ivëh, ka teß se keh teß me non a taateß hat, pareß ëën a taëën pe Sunön, ko kaak taneß manih pa kap voaën pe Sunön, a teß pamëh to hikta ta non a sionin me o eraß pe Sunön. 28 A teß se kiiki vavih momoaan voh o kupu peß, pareß ëën a taëën, ko kaak o voaën, 29 suk, a teß se keh hikta kokoman vavih momoaan pa sionin e Sunön, pareß ëën a taëën, ko kaak o voaën, a teß pamëh ne Sosoenën se vakmis poan. 30 Eß a taateß ko pamëh no a napan peo to haraß taneß ne a mët, ko susunë voh ne, ka peo pee to mëtmët voh ee. 31 Ivëh, ke ea se kiiki vavih o toßtoß pea, para ëën a taëën, ko kaak o voaën, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora. 32 Ivëhkëk, pa ö ne Sunön se vakmis me en pea, eß se nok va nën marën a vatotoopin a ra, ka se nat no ro vaßpeh me a napan va po oeh vëh.

33 Ivëh, ke eöm a kën kea, me vameneoß, eöm se keh vatötönun nem pa ëën, eöm se anoeh nem a ma meh peöm. 34 A paeh va peöm se keh maë vörep, eß se ëën maß manuh pa iuun peß. Ivëh, ko poen neöm se vatötönun em, ahikta tah se heß a neöm o kamis pe Sosoenën.

Eöß se nö maß pa ep ka neöm, ko soe a ö nea se vatotoopin vah vain a ma meh tah.

Copyright information for `TPZ