1 Corinthians 11

1Eöm se vavatet nem a taateß peöß, vamanih pa ö nöß to vavatet vavoh noß a taateß pe Kristo.

E Pöl To Vaato Suk A Taateß Va Pa Kupkup O Pasun

2Eöß to soe vavihvih ka noß neöm, suk eöm to kokoman vatëh voh a nem neoß, me eöm to öt vakis a ma vavaasis va pe Kristo, vamanih pa ö nöß to kon ko heß voh a neöm. 3Ivëhkëk, eöß me to iu noß neöm se nat nem pan, o kahoß pa ma napan kurus, ivëh e Kristo. Ko kahoß pe köövo, ivëh, e voe peß, ko kahoß pe Kristo, ivëh, e Sosoenën. 4E voe se keh kupkup non a pasuneah, eß he hinhin non, keß to vanënën soe non, e voe pamëh to vapoet en po kahoß peß, ivëh, e Kristo.

5Ivëhkëk, o köövo kurus se keh hinhin ne, keß vanënën soe ne, ee he hikta kupkup ne a pasuire, ee to vapoet e ne po kahoß pee, ivarih, a ma voe pee. Eß to vatoe e non pa ö nee to köh vapekaß a uviire marën a vapoet a ma köövo poë varih.
Pa tëëm voh pe Pöl, nee se keh kui vapekaß voh a uvin e köövo, eß to vëknöm non pan, e köövo nok a taateß vapoet pa matan a napan.
6A köövo se keh hikta kupkup non a pasuneah, eß se kui a uvineah. Ivëhkëk, eß se keh potpoet e non pa kui a uvineah, keß a köh vapekaß a uvineah, eß to vih non peß se kupkup a pasuneah. 7Ivëhkëk, e voe se nat non kupkup non a pasuneah, suk e Sosoenën to nok voh e voe, keß vatoe amot me non peß koman, keß teß va non manih po vatëk peß. Ke köövo to teß va non manih po vatëk pe voe. 8E Sosoenën to hikta nok voh e voe pa sionin e köövo, ahik, eß to nok voh e köövo pa sionin e voe. 9E Sosoenën to hikta koman voh non e köövo, pareß nok voh e voe marën a vaßaus poan, ahik, eß to koman voh non e voe, ivëh, keß nok voh e köövo marën a vaßaus e voe. 10Ivëh, ke köövo se kupkup non a pasuneah, to vëknöm non pan, eß to teß non paan a tasun pe voe peß, suk o ankeroß to teß me ne po vakum teß va po vaman, ko ut e ne.

11Ivëhkëk, manih po kum teß pe Sunön, o köövo to hikta teß ne pehe, ko voe hikta teß ne pehe, ahik, o köövo to vaßaus ne o voe, ko voe to vaßaus ne o köövo. 12A tah vëh a man, suk, moaan voh ne Sosoenën to nok voh e köövo pa sionin e voe, ivëhkëk, kuru vëh ne voe to tatavus taneß no maß pa sionin e köövo. A ma tah kurus varih to taneß no maß manih pe Sosoenën.

13Eöm se kiiki koman a soe vaßih, e köövo se keh hikta kupkup a pasuneah, pareß hinhin non manih pe Sosoenën, eß a taateß vih kës i pamëh? 14A taateß koman pea, ivëh, to vavaasis a rora, pa taateß teß me o uvin kakarëh, to ep vapoet e non manih pa teß oeteß. 15Ivëhkëk, e köövo se keh teß me non o uvin pau, eß to teß va non manih po vatëk vih peß. E Sosoenën to heß voh o ovin pau marën a kupkup a pasun e köövo. 16Ivëhkëk, a ma pah teß se keh iu vasosöëri suk ne a ma tah poë varih, ivëh, keöß se soe vamanih pan, ea, keß o kum teß pe Sosoenën me to hikta teß me ne ta meh taateß pa vatet, pa ö ne ea to vatönun pa kë a ëhnan e Sosoenën.

A Taëën Pe Sunön

17Eöß to iu soe ka noß neöm a ma tah. Eöß to hikta iu soe vavihvih noß neöm, suk o poen neöm to vatönun pa vasunön e Sosoenën, a taateß vakum peöm to vöknah a ma upöm peöm, ko hikta vaßaus vavih raoe. 18Moaan, eöß to pënton noß pan, po poen neöm to vatönun nem pa vasunön e Sosoenën, eöm o kum teß varih to vaman nem e Ieesuß to vakihat, ko vaëhkiiki e nem. Eöß to vaman amot e noß pa ma soe poë varih. 19Eöm to hikta antoen nem vaniu këh a ö pamëh. Eß varoe kuru se vateeraß eteh manih peöm to vavatet rakah non a taateß ne Sosoenën to iu non. 20Ivëh, ko poen neöm to vatötönun nem pa vasunön e Sosoenën, a taëën vëh nöm to ënëën nem, eß to hikta teß non a taëën pe Sunön.
[A taëën pe Sunön] Eß a taëën vëh ne Ieesuß to soe ke a ma vamomhë peß, kee ëën marën a kokoman hah poë. (Luk 22:14-20).
21Po poen neöm to vatötönun pa ëën, eöm papaeh to vëvëhöß nem sih pa kon a ma taëën, ko hikta anoeh nem o meoh upöm. Ka ma meh peöm to hikta ëën vamhun ne, ka ma meh se kaak vörep o voaën ka ma kokoman pee nun. 22Eöm se ëën, ko kaak em maß pa iuun peöm. Eöm to koman nem pan, o vakum pe Sosoenën eß a tah akuk. Eöm to vapoet nem o teß varih o arus. Ataeah nöß se soe ka neöm? Eöß se soe vavihvih ka neöm, ha? Eöß to hikta se soe vavihvih me noß a taateß nöm to nonok nem.

E Apuh Ieesuß To Heß A Taëën Me A Kap Voaën Manih Po Vamomhë

23O vavaasis vëh nöß to heß voh a neöm, eöß to kon taneß koman manih pe Sunön. O vavaasis pamëh to soe va non manih pan. Pa popoen voh vëh ne Jiutas to vikuh voh e Ieesuß pa koreera napan varih to vakihat me ne poë, pa ip vamët poë. Ke Ieesuß kon a ö taëën, 24pareß soe vavihvih ke na e Sosoenën, ko kökök a ö taëën, pareß soe pan,

“Eß vaßih a sionineoß,
nöß to heß marën a vaßaus a neöm.
Eöm se nonok va nem manih marën a kokoman hah a neoß”
25Ee to vaënëën vahik ee, ke Ieesuß nok pet va en nën manih pa kap voaën neß to kon, pareß soe en pan,

“Eß vaßih a kap voaën va po vatompoan voon va po eraß koman peöß.
Po poen nöm to kakaak taneß nem pa kap vëh,
eöm se kokoman a no neoß”
26A soe voh pe Ieesuß to vataare e non pan, o poen neöm to ënëën nem a taëën vëh, ko kakaak taneß nem o voaën pa kap vëh, eöm to vavatvus nem o kamis me a mët pe Sunön, keß onöt po poen neß se hah maß.

Ea Se Kiiki Vavih A Komaara Para Kon A Taëën Pe Apuh

27Ivëh, ka teß se keh teß me non a taateß hat, pareß ëën a taëën pe Sunön, ko kaak taneß manih pa kap voaën pe Sunön, a teß pamëh to hikta ta non a sionin me o eraß pe Sunön. 28A teß se kiiki vavih momoaan voh o kupu peß, pareß ëën a taëën, ko kaak o voaën, 29suk, a teß se keh hikta kokoman vavih momoaan pa sionin e Sunön, pareß ëën a taëën, ko kaak o voaën, a teß pamëh ne Sosoenën se vakmis poan. 30Eß a taateß ko pamëh no a napan peo to haraß taneß ne a mët, ko susunë voh ne, ka peo pee to mëtmët voh ee. 31Ivëh, ke ea se kiiki vavih o toßtoß pea, para ëën a taëën, ko kaak o voaën, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora. 32Ivëhkëk, pa ö ne Sunön se vakmis me en pea, eß se nok va nën marën a vatotoopin a ra, ka se nat no ro vaßpeh me a napan va po oeh vëh.

33Ivëh, ke eöm a kën kea, me vameneoß, eöm se keh vatötönun nem pa ëën, eöm se anoeh nem a ma meh peöm. 34A paeh va peöm se keh maë vörep, eß se ëën maß manuh pa iuun peß. Ivëh, ko poen neöm se vatötönun em, ahikta tah se heß a neöm o kamis pe Sosoenën.

Eöß se nö maß pa ep ka neöm, ko soe a ö nea se vatotoopin vah vain a ma meh tah.

Copyright information for `TPZ