aAis 28:11-12

1 Corinthians 14

Ea Se Iu Rakah No A Vatvus A Soe Pe Sosoenën

Eöm se teß tamoaan rakah me nem a taateß iu teß, pa ö nöm to pupunöß va nem pa kon a ma heß va pa Tuvuh Vasioß. O heß vamomoaan pa Tuvuh Vasioß nöm se iu kon nem ivëh, o heß va pa vatvus a soe pe Sosoenën vamanih pa teß vanënën soe. Eöß se vamaaka a tah vëh, a teß to teß me non o heß va pa vaato po meoh to, eß to hikta vavaato me non a napan, eß to vavaato varoe me non e Sosoenën, ka napan me to hikta maaka ne. O kikis varoe kuru pa Tuvuh Vasioß neß to vavatvus non a soe vakoaan. Ivëhkëk, a teß to vanënën soe non, a to pa teß pamëh to vakikis non o vaman pa napan, me a soe pa vaeh a ma napan va po vaman pa vaßaus a ma upöm pee, me a vahraß vavih raoe. A teß to vavatvus non a soe po meoh to, eß to vakikis koman hah a non. Ivëhkëk, a teß to vatvus a soe vanënën, eß to vakikis non o vaman po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Eöß to iu noß pan, eöm kurus se vavatvus soe nem pa ma meoh vu to, ivëhkëk, eöß to iu oah rakah a noß neöm se vanënën soe nem. O teß varih to vanënën soe ne, ee to oah e ne po teß varih to vavaato varoe ne po meoh to. Eß se këk teß non a meh teß se ririh hah ke ne a napan varih komön o kum a soe pamëh. Ivëh, ka napan varih komön o kum se kon vaßaus.

Kën kea me ra kën vameneoß, eöß se kës vaßaus eoß peöm pa ö söß nö maß, ko vatvus ka neöm a soe po meoh to. Ahik! A soe pamëh se vaßaus varoe a neöm pa ö nöß se soe ka neöm a soe man voon to taneß maß pe Sosoenën. Keß a ma nat voon, keß a soe vanënën, keß to vavaasis nöß se heß a neöm. Eß to vatoe e non pa ma tah varih, no toßtoß to hikta teß non pee, a gitaß me o piu to tatanih ne. Ee se keh hikta tatanih vamaaka vavih ne, ea se nat vah va no nih pan, a ma tah poë varih to tatanih ne? Ka manih komön o vapus, ka teß se keh hikta suß vamaaka o kamus, a hikta teß se vamatop non pa nö po vapus. Eöm me to vatoe e nem, eöm se keh hikta vavatvus vamaaka nem a soe po meoh to, a hikta teß se maaka in a soe nöm to vavatvus nem. Ivëh, ke eöm to vavatvus akuk e nem pa soe. 10 Eß to teß vamaman e non pa ma vu tanih po to, to teß ne manih po oeh, ee kurus to vih e ne pa vatvus o kokoman pa ma napan. 11 Ivëhkëk, eöß se keh hikta maaka noß pa pusun in a soe vëh, neß to vavatvus non, a teß pamëh se koman non pan, eöß a teß va pa meh muhin. Eöß me se koman e noß peß a teß va pa meh muhin. 12 Eß to vatoe me e non peöm, eöm to iu kon rakah nem a ma heß va pa Tuvuh Vasioß. Eöm se kiu vakis rakah nem pa kon a ma heß pa vaeh o vaman po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën.

E Pöl To Soe A Taateß Va Pa Vaato Pa Ma Vu To

13 A teß vëh to teß me non o heß va pa vaato po meoh to, eß se hinhin non e Sosoenën se heß poan o heß va pa rih hah o vaato. 14 Eöß se keh hinhin noß po meoh to, a tuvuh peöß to hinhin non, ivëhkëk, o kokoman peöß, ahik. 15 Ivëh, keöß se nok ataeah? Eöß se hinhin noß pa tuvuh peöß, ivëhkëk, eöß se hinhin me noß po kokoman peöß, ko vaëhëh noß pa tuvuh peöß me o kokoman peöß. 16 Eën se keh këëkë e nom pa ëhnan e Sosoenën manih pa tuvuh varoe pën, ko teß varih to hikta maaka ne po vaato hikta se soe ne, “Oman”, manih po hin vavihvih pën. Suk ee to hikta maaka ne pa tah nën to hinhin nom. 17 Eën tomeß vavihvih vavih ke nom pe Sosoenën, ivëhkëk, a meh teß to hikta kokon non o vaßaus.

18 Eöß to vavihvih ke noß pe Sosoenën, suk eöß to teß oah e noß peöm pa vaato pa ma meoh vu to. 19 Ivëhkëk, o poen no o vakum teß to vaman ne e Sosoenën to vatönun pa hin, eß to vih non peöß se heß a tönim ö soe no a napan to maaka ne, pa vavaasis raoe, paröß koe a heß a 10,000 soe manih pa vaato po meoh vu to.

20 Kën kea, me ra kën vamen, eöm se koe a kokoman vamanih po koaß. Manih pa ma taateß hat, eöm se teß va nem manih po koaß soneß. Ivëhkëk, eöm se kokoman va nem manih pa teß apuh. 21 Ea se nat no soe pan, o heß pa vaato po meoh to, to teß non o vëknöm apuh to vataare a rora pan, e Sosoenën to teß vaßpeh me e non pea. Suk ataeah, po poen ne Sosoenën to iu rëp vavaasis voh non o Jiuß, eß to soe ke raoe manih komön o Puk Vapenpen peß pan,

“Eöß se heß koe raoe a soe pa rivooro upöm teß to vavaato ne po meoh to.
Ivëhpëhkëk, ee se hikta iu tënan ne a soe peöß.” a 
22 Ivëh, ko heß va pa vaato po meoh to, eß o vëknöm to vakömköm non o teß varih to rës e ne pa vaman e Sosoenën. Eß o heß po teß varih to vaman voh ee. Ka taateß vanënën soe, eß po teß varih to vaman voh ee. Eß to hikta teß non o vëknöm po teß varih to rës e ne pa vaman. 23 Ivëh, ka ma napan kurus va po kum teß to vaman ne e Sosoenën se vatönun maß, pare vavaato kurus ne pa ma meoh to. Ka ma teß to hikta maaka ne, keß, to hikta vaman ne to nö maß, ko teß ne, ee se soe pan, “Eöm to papön”. 24 Ivëhkëk, eöm kurus se keh vanënën soe nem, ka ma pah teß nö maß, to hikta vaman ne, keß, to hikta maaka ne. A napan kurus se keh vatvus a soe pe Sosoenën, o upöm teß se pënton, ko maaka in a ma hat pee, pare kiiki koman hah rea. 25 Ka ma taateß hat varih to teß ne po toßtoß pee, a ma tah poë varih se teraß ee. Kee se vamösru, ko vasunön e Sosoenën. Pare soe vamanih pan, “Oman rakah, e Sosoenën to teß non topnineöm.”

A Kiu Va Po Vakum Se Tavus Vavih

26 Ivëh, kën kea me ra kën vamen, eöm se nok ataeah? Po poen neöm to vatönun pa hin, eöm kurus to teß nem a kiu, a paeh to teß me non o vaëhëh, ka meh teß me non a soe pa vavaasis. Ka meh teß me non a soe man voon ne Sosoenën to heß poan, neß se vatvus. Ka meh se vaato po meoh to, ka meh teß se rih hah a soe pamëh. A pusun in a ma tah kurus poë varih neöm to nonok nem, eß ivëh, pa vakikis o kum teß to vaman ne e Sosoenën. 27 Po poen neöm to vatönun, a ma paeh se keh iu vaato ne po meoh to, eß to vih non pa poa teß ro, keß hikta se oah non a kukön teß se vaato. Eß to vih non pee se vaato papaeh. Ka meh teß se ririh hah nö non a soe vëh nee to vatvus. 28 Ivëhkëk, eß se keh hikta teß non a meh teß se rih hah a soe, a teß vëh to vavaato non po meoh to, eß se vatotomin pa vaato manih komön o kum. Eß to vih non peß se vaato hah me ea, keß, e Sosoenën.

29 A poa teß, keß a kukön teß vanënën soe, ee varoe se vatvus a soe. Ka ma meh teß se kiiki a soe nee to vatvus. 30 Eß se keh teß e non ta meh teß komön o kum to ihoß non, ke Sosoenën heß poan a soe, ka teß vëh to vaato momoaan non, eß se vatotomin. 31 Ivëh, ke eöm kurus to antoen papaeh e nem pa vanënën soe, ka ma napan kurus se kon vaasis, me ee se kon vaßaus. 32 A ma tuvuh po teß vanënën soe, se teß ne paan a matop po teß vanënën soe koman. 33 E Sosoenën to hikta teß non a taateß nok vahok manih pa kiu peß. Eß to iu non pan, ea se vapöh kokoman no, para kiu vaßpeh no koman a ma kum.

O poen no vakum to vatönun pa vasunön e Sosoenën, o köövo to hikta antoen ne a vaato. Ahik. Ee se teß vatotomin ne. A ma kum kurus varih to vaman ne e Sosoenën to nonok va ne nën. O köövo hikta se vovoh ne pa ma tah. Ee se vapaan ne pa soepip vëh pa ö no o Vavaasis pe Mosës to soe va non.
35 O köövo se keh iu maaka ne tah pah soe, ee se hi a ma voe pee manuh koman iuun pee. A köövo se keh vatvus a soe komön o kum, eß to nok a taateß to vapoet. 36 A soe kës pe Sosoenën to taneo momoaan voh manih peöm a napan va po vaman va Körin, ha? Keß eöm varoe kuru no a soe pe Sosoenën, to koe voh maß?

37 Tah pah teß se keh koman non pan, e Sosoenën to heß voh poan a kiu vanënën soe, keß o kokoman pa Tuvuh Vasioß, eß se maaka va non manih pan, a soe vëh nöß to kiun ka neöm, eß a tah koman pe Apuh. 38 Ta pah teß se keh hikta vapöh kokoman me non a soe pamëh, e Sosoenën hikta se vapöh kokoman me non poan.

39 Kën kea me ra kën vamen, eöm se makat rakah nem pa vanënën a soe. Ko nat nem sunpip nem a napan, pa vakiu a ma heß va pa vaato po meoh to. 40 Ivëhkëk, eöm se vavatet vavih nem a taateß totoopin.

Copyright information for `TPZ