aSng 8:6
cAis 22:13; 56:12
eJen 2:7
fAis 25:8
gHos 13:14

1 Corinthians 15

E Ieesuß To Mët Pareß Sun Hah

Kuru, kën kea me kën vamen, eöß to iu noß neöm se nat nem a Soe Vih vëh, nöß to vatvus voh ka neöm. Eöm to kon voh em pa Soe Vih, paröm sun vakis e nem sih nën. Eöm se keh öt vakis nem a Soe Vih nöß to vatvus voh ka neöm, a Soe Vih pamëh e Sosoenën se kon hah a neöm, köm se keh hikta vaman nem vamanih pa ö nöß to soe vavoh ka neöm, o vaman peöm a tah akuk rakah.

Eöß to heß pet voh a neöm, a tah apuh vëh nöß to kon moaan voh. A soe apuh pamëh ivëh, e Kristo to mët suk voh a hat pea vamanih pa ö neß to kiun va non po Puk pe Sosoenën. Ee to pe voh poë po vapeepe, ko vakön poen neß to sun hah vamanih pa ö no Puk pe Sosoenën to soe va non. E Pitaß to ep voh poan, ko vasuksuk neß to tavus o havun me a poa vamomhë peß. Vasuksuk, e Ieesuß to tavus a napan va po vaman to oah ne o 500 teß. A peo pee to teß toßtoß avoeß e ne kuru, ivëhkëk, a ma meh to mët voh ee. E Jëmis me to ep poan, ka vasuksuk no a ma aposol kurus peß to ep poë.

Vasuksuk rakah poß neß to tavus manih peöß. Eöß to teß va noß manih pa teß ne sinaneah to kana vahuh poan. O upöm aposol to teß oah e ne peöß, eöß to hikta teß vih onöt noß, a ö nee se pokaß a neoß a aposol. Suk ataeah, moaan voh eöß to vavaatek me voh e noß po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. 10 Ivëhkëk, e Sosoenën to ururuan voh a neoß, köß tavus vamanih, paröß teß va noß nën kuru. Ko ururuan peß manih peöß, to hikta ro akuk. Eöß to kiu vakis rakah noß, paröß onoah a ma meh aposol. Ivëhkëk, eß o ururuan pe Sosoenën ivëh, nöß to nonok noß a kiu vëh. Eß hikta teß non pan eöß, eß o ururuan pe Sosoenën to teß vaßpeh me a no neoß. 11 Ivëh, keöß se keh vatvus ka neöm a soe, keß, a ma meh aposol se keh vatvus a soe. Emöm kurus to vavatvus nem a pah soe ro, ivëh, a tah vëh nöm to vaman nem, eß a mët me a sun hah pe Kristo.

A Napan Varih To Mët Se Sun Hah Ee

12 Kuru e möm to vavatvus ka no neöm a soe vëh pan, e Kristo to sun taneß hah voh pa nap mët. Suk ataeah poß, ka ma paeh peöm soe pan, “A teß to hikta onöt non a sun taneß hah pa nap mët.” 13 Eß se keh teß man e non pan, o teß to mët voh to hikta onöt ne a sun hah, ea se pah soe poß ee pan, “E Sosoenën to hikta vatoß hah voh e Kristo.” 14 Eß se keh teß man e non pan, e Sosoenën to hikta vatoß hah voh e Kristo, ivëh, ka soe nemöm to vavatvus ka no neöm eß a tah akuk, ko vaman me peöm, eß o vaman akuk. 15 Eß se keh teß va non nën, emöm se teß e nem a ma teß pikpiuk pa ma tah ne Sosoenën to nok voh. Suk, emöm to vatvus vamaaka voh em pan, e Sosoenën to vatoß hah voh e Kristo. Ivëh, keß se keh teß man e non pan, e Sosoenën to hikta vavatoß hah non a nap mët, ke Sosoenën me to hikta vatoß hah voh e Kristo. 16 Eß se keh teß man e non pan, e Sosoenën to hikta vavatoß hah non a nap mët, ke Sosoenën pet me to hikta vatoß hah voh e Kristo. 17 Eß se keh teß man e non pan, e Sosoenën to hikta vatoß hah voh e Kristo, o vaman peöm to hikta onöt non a vaßaus a neöm. Eöm to teen avoeß e nem pa ma taateß hat peöm. 18 Ka ma teß varih to vaman voh ne e Kristo, pare mët voh, to ro me voh ee. 19 Ea to vaman no e Kristo, ko anoeh no eah se nok vavih a ra. Ivëh, kea se keh anoeh ro no a ma tah va po toßtoß va po oeh vëh. Ea to teß varenan oah rakah e no po upöm teß örakuk manih pa matëëro teß varih po oeh.

20 Ivëhkëk, eß to hikta teß va non nën, e Kristo to sun vamaman rakah taneß hah voh en pa nap mët. Eß to sun hah momoaan ke voh a ma napan varih to mët voh ee. A sun hah peß, eß to vëknöm non pan, ea me se sun hah ee. 21 A pah teß to vatvus voh ka ra a taateß mët, ivëhkëk, a taateß sun hah to tavus pa meh teß. 22 Manih pe Adam, ea kurus to mët ee, keß teß va e non manih pe Kristo, ea kurus se kon o toßtoß voon. 23 Ea kurus se sun hah ee, ko kon o toßtoß po poen koman pea. E Kristo to sun momoaan hah ka ra, ka amot e Kristo se hah maß, ea kurus a ma teß varih to vatös me no eah, ea pet se sun hah ee.

24 O poen pamëh no a ma tah kurus se hik ee. Ke Kristo se onoah a ma tah kurus varih, a kaman, me a ma susun pa tuvuh hat varih to matop ne a akis me o oeh, me a ma tah to teß me ne o kikis. Pareß vahoß a Matop Vih manih pa koren e Sosoenën, Tamön. 25 Suk ataeah, e Kristo se tavus a teß sunön, keß öök pa ö neß se onoah a ma tövakihat peß. 26 Eß se vöknah a ma tövakihat kurus peß, pareß pah vahik poß en pa mët. 27 O Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“E Sosoenën to vakah voh a ma tah kurus manih pa koreneah.” a 
Pa ö neß to soe pan, “a ma tah kurus”, neß to matop non. A soe vëh to maaka, e Sosoenën to hikta teß hop non nën. E Sosoenën, eß a Teß to vateß a ma tah kurus manih pa koren e Kristo. Ivëh, ke ea nat e no pan, e Sosoenën to hikta vapaan ke non e Kristo.
28 Amot pa ö no a ma tah kurus se teß ne paan a matop pe Koaß, keß vahoß koman varuß eah paan a matop pe Sosoenën. Eß to vahoß a ma tah kurus paan a matop pe Koaß peß. Ivëh, ko poen pamëh ne Sosoenën se matop avoes non a ma moeh tah pa ö neß to iu va non.

29 O teß varih to mët voh, ee se keh hikta sun hah, suk ataeah poß, nee to pupui suk ne o teß to mët? A nap mët se keh hikta sun hah, suk ataeah poß, ka ma pah teß varih to hikta vaman ne pan, ea se sun hah to kokon ne a pupui pa vaßaus a ma teß varih to mët? 30 Kemöm poß varih, no a ma napan peo to heve a no möm, pare iu miröß a no möm pa kiu vëh nemöm to nonok nem. O teß varih to mët voh ee se keh hikta sun hah, suk ataeah, kemöm vavavih nem pa soe ke ra napan pan, a teß to mët voh en, eß se toß hah en? 31 Eöß to soe vaman ka neöm kën kea me ra kën vamen, eß to man rakah a ma poen kurus neöß to haraß ke noß pan, eöß a teß mët. Eöß to vaeö rakah ka noß neöm manih pe Ieesuß Kristo, eß Apuh pea. Ivëh, köß hikta se koaan noß a soe pamëh manih peöm. 32 Eöß se keh vapus me voh e noß po vönaß poa manuh pa vöön va Ëfësus
A ma pah teß to koman ne pan, e Pöl to vaato suk non o vönaß vamaman. Pa tëëm voh no a napan va Room se iu vakmis ne a napan varih to nonok vahat ne, ee se taß raoe, kee vapus me ro vönaß poa, vamanih pa laëon. Ivëhkëk, a napan peo to koman ne pan, e Pöl to hikta vaato suk non o vönaß vamaman. Ahik, eß a soe vapipinoß va pa ö no a napan to iu miröß ne poë. [Puk Baëbel].
po iu koman peöß, eöß to hikta onöt noß a kon tah pah tah. Ka napan varih to mët voh ee, se keh hikta sun hah, ivëh, kea se teß va no manih pa soe to teß non komön o Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Ea se vaënëën, para vakakaak,
suk sinup ea se mëtmët ee.” c 
33 Eöm se nat nem tënan a ma meh teß se piuk a neöm, eöm to nat e nem pa soe vëh, “Ea se keh vamomhë me no o teß pepeat, o teß poë varih se vaphan ee pea pa taateß hat pee.”
A soe vëh eß a soe pa pah teß natnat va po to Grik. [Puk Baëbel].
34 Eöm se hah maß pa taateß totoopin, ko nat nem nonok hah nem a taateß hat. A ma paeh peöm to hikta nat nem pe Sosoenën. Eöß to soe vamanih, pa vapoet a neöm pa ma taateß nöm to nonok nem.

O Sionin Vëh To Sun Hah Se Matan Ke E Non

35 Ivëhkëk, a pah teß se keh hi en pan, “A napan varih to mët voh se sun hah vahvanih? O sionin vëh nee se kon se matan vah va non nih?” 36 Eën a teß papön! Eën to nat e nom po poen nën to nep o voaß kon, o voaß kon pamëh se mët vovoh manih po oeh, pareß pisiß ko pu poß. 37 Ko voaß tah nën se nep vamanih po voaß kon eß to matan ke e non pa ö neß se pisiß amot maß. 38 Ivëhkëk, e Sosoenën to heß o sionin vamanih pa ö neß to iu va non. E Sosoenën to heßheß non a ma vu voaß tah o sionin koman pee. 39 A ma sionin kurus to hikta vatoe ne, a sioniira napan to vatoe e ne. Ka sioniiro vönaß, ka sioniiro növan, ka sioniiro iian, ee kurus to teß vakëkëh e ne. 40 A ma tah varih pa vöön va kin, me manih po oeh to teß ne o sionin koman pee. Ivëhkëk, o vatëk pa ma tah varih kin to vatoe kurus e ne. Ko vatëk pa ma tah varih po oeh to teß ke e ne. 41 A potan to teß non o vatëk koman peß, ka sivö teß non o vatëk peß, ko vesun teß ne o vatëk pee, ka ma vesun kurus to teß ne a ma vu vatëk vakëkëh pee.

42 Eß to vatoe e non pa teß vëh to mët, ko sun hah. O sionin vëh na to “pe”, to se koaß ko hat en. Ivëhkëk, eß se sun hah, ko hikta onöt non a hat. 43 O sionin vëh na to “pe”, to matan vahat, ivëhkëk, eß se sun hah en, pareß ep vavisoës. O sionin vëh na to “pe”, eß to sunë, ivëhkëk, eß se toß hah en, ko teß me non o kikis. 44 O sionin vëh na to “pe”, eß o sionin va po oeh vëh. Ko poen neß to sun hah, eß o sionin va manuh pa vöön va kin.

Eß to teß non o sionin va po oeh vëh, pareß teß me non o sionin va manuh pa vöön va kin.
45 O Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“A teß vamomoaan vëh, e Adam, to kon voh o toßtoß.” e 
Ivëhkëk, e Adam vasuksuk, ivëh, e Kristo, eß to tavus a tuvuh to heß non o toßtoß manih pa ma napan.
46 O sionin va manuh pa vöön va kin to hikta tavus momoaan voh. Ivëhkëk, o sionin va po oeh vëh to tavus momoaan, ko sionin va manuh pa vöön va kin tavus poß. 47 E Adam vamomoaan to taneß maß po oeh vëh. Ka vapöök Adam, ivëh e Kristo, to taneß maß manuh pa vöön va kin. 48 A napan kurus varih po oeh to vatoe me e ne pa teß vamomoaan va po oeh vëh. Ivëhkëk, a ma napan varuh pa vöön va kin se tavus vatoe me ee pa teß vöh pa vöön va kin. 49 Kuru ea to tavus, ko teß vatoe me e no pa teß va po oeh vëh, ka amot ea se tavus, ko teß vatoe me e no pa teß vöh pa vöön va kin.

50 Kën kea me ra kën vamen, eöß se soe ka neöm, o sionin me o eraß to hikta onöt non a ho manih pa Matop Vih pe Sosoenën, ko kon a ma tah vihvih peß. Ka ma tah hathat to hikta onöt ne a vahovën me a ma tah to teß vih tamoaan ne. 51 Ivëhkëk, ep öm! Eöß se vamaaka ka neöm a tah nöm to hikta nat voh nem, a tah pamëh ivëh, ea kurus hikta se mët no, ea se panih këh o sionin vëh na to teß me no. 52 A panih vëh se tavus vëhöß rakah vamanih pa ö no a matan a teß to vakamot, me pa ö no a vahik pa tanih in a suvin se tanih. A suvin se tanih ka napan varih to mët voh ee se sun hah maß, ko teß toßtoß tamoaan e ne. Ea a ma napan kurus to hikta mët avoeß no se panih vëhöß rakah ee. 53 O sionin vëh se hat, eß se panih, ko teß vih tamoaan e non, ko hikta se kon vahat non. Ko sionin vëh to se mët, eß se panih ko kon o toßtoß tamoaan. 54 Ivëh, ko sionin vëh se hat eß se panih, ko teß vavih tamoaan e non. Ko sionin vëh se mët, eß se panih, ko kon o toßtoß vëh to se teß tamoaan non. Po poen no a tah vëh se tavus, ka soe vëh to teß non po Puk pe Sosoenën se tavus vamaman,

“E Sosoenën to onoah o vapus ko vahik en pa mët. f 
55 Mët, o kikis pën heh pa vöknah a ma napan?
Mët, o peöß pën heh pa miröß a ma napan?” g 
56 O peö va pa mët, ivëh, a taateß hat, ka hat kon kikis non manih po Vavaasis pe Mosës. 57 Ivëhkëk, ea se soe vavihvih ke Sosoenën! Suk eß to heß a ra o kikis pe Apuh pea, e Ieesuß Kristo. Ivëh, ke ea onoah ee po kikis va pa taateß hat.

58 Ivëh, ke eöm a kën kea me ra kën vamen, eöm se sun vakis, paröm koe a vavahuk vah. Eöm se heß avoes rakah këm pa ma kiu pe Apuh, suk eöm to nat e nem pa ma kiu vëhvaß peöm manih pe Apuh, ee hikta se ro akuk ne.

Copyright information for `TPZ