1 Corinthians 16

E Pöl Se Vanö A Moniß Manuh Jerusalëm

Kuru eöß to iu kiun suk noß a moniß vëh nöm to iu ununun nem, to vanö ke ra napan to vaman ne e Sosoenën manuh Jerusalëm. Eöm se nok vamanih pa ö nöß to soe ke ra napan to teß ne po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën manih pa muhin va Galesiaß, pan ee to se nok. Po Poen Vamomoaan in o nënkikiu,
Po Poen Vamomoaan in o nënkikiu. O poen voh pamëh eß o Sandeß pa tëëm voh pe Pöl, suk e Ieesuß to sun taneß hah voh pa nap mët po poen pamëh.
a ma papaeh peöm se ki a ma moniß peöm, paröm vavahoß ke nem koman a ma iuun peöm. Pa ö nöm to kon va in a tapui, ko öt nem. Ivëh, ko poen ne eöß se nö maß, eöm hikta se hivaß hah nem pa vaiu moniß.
Ko poen ne eöß se nö maß, eöß koman se vanö o teß nöm to heß a soe vaonöt pan, ee se teß a maß heß peöm manuh Jerusalëm. Eöß se heß o kiun to soe vanat non raoe, ko vanö me nös raoe. Eß se keh teß vih e non peöß se nö me, ee se nö vaßpeh me a neoß.

E Pöl To Iu Nö Non Körin

Eöß to iu nö koe momoaan noß pa muhin va Mësadoniaß, eöß se nö eoß manuh pee, paröß pah nö varuß poß nös manem peöm. Eöß se teß vaßpeh me a neöm pa ma siß poen. Eöß se teß öök kës po poen no a tëëm tutuvuh se hik, ko poen nöß se oah pet, eöm se vaßaus a neoß pa nö peöß. Eöß to hikta iu ep ateß ka noß neöm paröß oah, eöß to iu teß varë me e noß peöm, pa ö ne Apuh se keh vaonöt non. Eöß to iu teß noß manih Ëfësus kuru, keß öök po Pëntëkös. Suk ataeah, e Sosoenën to peret ka neoß o hopaß, ke eöß teß me noß a kiu apuh va pa vaßaus a ma napan peo, kee tavus o teß to vaman ne e Ieesuß. O upöm teß me to vakihat me e ne peöß.

10 E Timotiß se keh nö maß manih peöm, eöm se vaßaus eah, keß koe a naöp a teß vaßpeh me a neöm. Suk eß to nonok non a kiu pe Apuh, to vatoe va e non manih pa kiu peöß. 11 A ma paeh va peöm tomeß ep va nem e Timotiß manih pa teß akuk. Eöm se vaßaus eah po poen neß se nö, keß se nö me o kokoman tö, ivëh, keß se hah maß manih peöß. Eöß to anoeh noß ko iu noß eah se pët nö me maß a kën kea.

12 Manih pe kea pea Apölos, eöß to vaato me voh eah pa vakikis eah pa nö vaßpeh me maß o upöm kea va po vaman pa ep a neöm. Eß to kokoe rakah e non pa nö nös. Eß se nö en nös pa ö neß se haraß vavih non.

A Soe Ataaton Pe Pöl

13 Eöm se ut vavih nem, ko sun vakis nem po vaman peöm. Ko koe a naöp, ko teß eh nem vamanih pa teß. 14 Eöm se iu rakah nem e Sosoenën me a ma napan kurus, ka manih pa taateß pamëh, eöm se nonok tamoaan nem a ma tah kurus.

15 Kën kea, eöm to nat e nem po pus koaß pe Stepanas. Ee to tavus momoaan voh a napan pe Kristo këh o meoh upöm manih pa muhin va Akaëaß. Ee to kon koman voh a kiu va pa vaßaus a ma napan pe Sosoenën. Eöß to iu rakah noß neöm a kën kea me a kën vamen, pan eöm se vavatet nem a pap teß poë varih, me o upöm to kiu vaßpeh me ne raoe, pa nok a ma vu kiu poë varih.

17 Eöß to vaeö noß e Stepanas, ke e Fortunatus, ke e Akaëkus, ee to nö voh maß. Eöm to hikta teß voh nem, ivëh, kee kon a tasun peöm pa nö maß pa ep peöß. 18 Eöß to ep i raoe, paröß kokoman vatö, ko nat e noß pe eöm me se kokoman vatö e nem. Eöm me se vaeö me a ma teß poë varih.

19 O kum teß varih to vaman ne e Sosoenën to teß ne pa muhin va Esiaß to vanö nös a soe vavaeö pee manih peöm. E Akuilaß pen e Prisilaß me a ma napan varih komön o kum to vatönun ne pa iuun pee, to vanö nös a soe vaeö pee manih peöm pa ëhnan e Apuh. 20 A kën kea me kën vamen kurus varih to vanö nös a soe vavaeö pee manih peöm. A taateß pea a ma napan pe Sosoenën, ea kurus se heß a soe vavihvih vivihan pea manih pa ma meh pea pa ö na se vatönun.

21 Eöß e Pöl, to kiun nös pa koren komaneoß, ko vanö nös a soe vavaeö peöß manih peöm.

22 A pah teß se keh hikta iu rakah non e Apuh, koe eah, keß vakëh këh e Sosoenën, eß se ro vößpë en.

Maranataß! Apuh pemöm, nö mah!

23 Eöß to hinhin noß pan e Sunön Ieesuß, se ururuan a no neöm.

24 Manih pe Ieesuß Kristo, eöß to iu kurus a no neöm.

Copyright information for `TPZ