aJob 5:13
bSng 94:11

1 Corinthians 3

A Teß Kikiu Pe Sosoenën

Kën kea, moaan voh ne eöß hikta onöt noß a heß a neöm a soe, vamanih pa ö nöß to heßheß va noß a napan varih to vavatet ne a Tuvuh Vasioß. Ahik. Eöß to heß a neöm a soe, vamanih pa ö nöß to heß manih po teß to vavatet ne o iu va pa komëëre. Suk manih pa tëëm pamëh, eöm to teß avoeß vavoh e nem manih po koaß po vavaasis va pa napan pe Kristo. Eß to teß va non manih peöß to vasisiß voh a noß neöm, paröß hikta heßheß voh a noß neöm a taëën söë, suk eöm to hikta vamatop voh nem. Ka kuru me, ne eöm to hikta vamatop avoeß nem. Suk ataeah, eöm to vavatet avoeß e nem pa ma taateß va po iu va pa komëneöm, ivarih, a taateß puhioß e kea pën, me a taateß vaato vasukaß neöm to teß avoeß me e nem. Ivëh, ka ma taateß poë varih nöm to nonok nem, to vataare e non pan, eöm to teß avoeß e nem pa ma taateß iu va pa komëneöm. Eöm to teß va e nem manih pa napan to hikta nat avoeß ne pe Sosoenën. A soe pamëh a man, a paeh teß va peöm to soe pan, “Eöß to vavatet noß e Pöl,” ka meh teß peöm soe pan, “Eöß to vavatet noß e Apölos.” Ivëh, ka manih pa taateß pamëh, eöm a napan va Körin to vataare a no möm o aposol pan, eöm to vavatet e nem pa taateß pa napan va po oeh vëh.

Ivëh, köm se koman vavih. E Apölos eteh? Keöß e Pöl eteh? Emöm poß a poa teß kikiu pe Sosoenën, e Apuh to heß vakëkëh voh a möm a kiu. Ivëh, ka manih pa kiu pemöm poß, eöm to vaman voh em pe Kristo. Eöß to vavatvus voh ka noß neöm a Soe Vih, ka Soe Vih pamëh to teß va non manih peöß to nep voh o voaß manih po kupu peöm. E Apölos me to vavatvus voh non a Soe Vih topnineöm, ka Soe Vih pamëh to teß va non manih peß to pupui nö non o voaß pamëh pa ruen. Ivëhkëk, e Sosoenën ivëh to vapu poan keß kon taëën Ivëh, ka teß to nep a taëën, me a teß vëh to pupui nö non pa ruen, ee pon a hikto ëhnan. E Sosoenën koman to vapu po voaß, ka taëën tavus, eß varoe kuru to kon o ëhnan apuh. Ivëh, ka teß vëh to nep o voaß, me a teß to pupui po voaß, a kiu pee pon to vatoe e non pa matan e Sosoenën. Amot ee pon se kon voen suk ee, pa ö nee to nok va in a ma kiu. Suk, emöm a poa teß kikiu pe Sosoenën, ke eöm teß va nem manih pa rak pe Sosoenën. Me eöm to teß va e nem manih pa iuun pe Sosoenën.

10 Eöß to vakiu noß o heß vih vëh ne Sosoenën to heß a neoß, eöß to teß me e noß po nat vih va pa eok a iuun, paröß vavahoß vatotoopin noß sih a ma vös vamomoaan va pa eok a iuun. Ka meh teß se eok a iuun manih tonun a ma vös varih, nöß to vahoß vatotoopin voh. Ivëh, ka napan kurus se matop vavih ne pa ö nee to ekeok va ne. 11 Eöm to nat e nem, a hikta meh teß to antoen non a vahoß vatotoopin a ma vös vamomoaan, marën a eok a iuun manih tonuneah. Ahik, e Ieesuß Kristo varoe kuru to teß non, ne Sosoenën to vahoß voh en peß, vamanih pa vös vamomoaan in a iuun. 12 Ko poen no a napan to iu eok ne tonun a vös pamëh, ka ma paeh se eok pa gol, ka ma meh se eok pa silvaß, ka ma meh se eok pa vös voen vapeah, ka ma meh se eok pa naon, ka ma meh se eok pa kunëß, ka ma meh se eok pa mëto. 13 Ivëh, ka amot no a kiu pa napan kurus se tavus vamaaka po poen ne Sosoenën se vateß a ma napan po vahutët. Manih po Poen pamëh, a suraß se punöß kurus a kiu pa ma papaeh teß ekeok, ko ep pan a kiu pee, teß vih e non, keß ahik. 14 A teß se keh eok en pa iuun peß tonun a vös pamëh, ka suraß se keh hikta ës a iuun, a teß pamëh se kon voen en. 15 Ivëhkëk, a iuun pa teß se keh ës en, a ma kiu kurus pa teß pamëh se ro ee. Ivëh, ka teß pamëh hikta se ro non, ivëhkëk, eß se teß va non manih pa teß na to kon taneß hah po suraß.

Ea, A Iuun Pe Sosoenën

16 Eöm to nat e nem pan, eöm to teß va nem manih pa iuun pe Sosoenën, ka Tuvuh peß to teß e non manih peöm. 17 Ka pah teß se keh miröß a iuun pe Sosoenën, e Sosoenën se miröß en pa teß pamëh. Suk ataeah, a iuun pe Sosoenën, eß a vivihan. Ke eöm kuru a iuun pamëh.

Ea Se Koe A Kë A Ëhnëëra Napan

18 Eöm tomeß piuk hah këm pa ö nöm to koman nem pan, eöm ro teß natsean. Ta pah teß topnineöm se keh nat e non pa ma tah va po oeh vëh, pareß koman non pan, “Eöß a teß natnat rakah, paröß nat oah noß o upöm teß va po vaman”. Eß to vih non pa teß pamëh se heß tonun momoaan o nat va po oeh vëh, pareß tavus papön manih pa matëëra napan va po oeh. Keß se tavus va poß manih pa teß natnat rakah manih pa matan e Sosoenën. 19 Suk ataeah, o nat va po oeh vëh, eß to teß va non manih pa tah nun rakah manih pa matan e Sosoenën. O Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“A ma pah teß natsean to koman ne sih a ma vu taateß,
va pa nok vahat o upöm teß,
ivëhkëk, e Sosoenën to vavaon koman hah e non sih pee ka ma taateß pee,
mimiröß koman hah e non pee.” a 
20 O Puk pe Sosoenën to soe me e non pan,

“E Sunön to nat e non,
po kokoman pa nap natnat.
Eß to nat e non pa ma tah kurus,
nee to koman ne a nok,
a ma tah poë varih hikta se tanok ne.” b 
21 Ivëh, köm se koe a taateß kë a ëhnaara napan. A ma moeh tah kurus varih ee a ma tah peöm. 22 Eöß e Pol, me e Apölos, me e Pitaß, me o oeh vëh, me o toßtoß, me a mët, me ma tah to teß ne kuru, me a ma tah se tavus amot maß, a ma tah kurus poë varih, ee a ma tah peöm. 23 Ke eöm pe Kristo, ke Kristo, eß pe Sosoenën.

Copyright information for `TPZ