1 Corinthians 4

O Aposol Pe Ieesuß Kristo

Ivëh, ke eöm se koman va ka nemöm manih pa nap kiu pe Kristo, e Sosoenën to vateß voh a möm pa matop ko vatvus vateeraß o vavaasis vëh, to teß vakoaan këh voh e non pa napan. A taateß vëh to teß va non manih, a teß to öt non a tasun pa matop a ma tah, eß se vavatet vavih rakah non a soe pa teß apuh peß. Ka manih peöß, ahikta tah vi manih po kokoman peöß pan, a paeh va peöm, keß a meh teß se keh teß me non o kokoman kiuh manih pa kiu peöß. Eöß me to hikta koman vi a noß pa ö nöß to nok va in a kiu ne Sosoenën to heß a neoß. Manih pa ö nöß to koman va noß, eöß to nok vavih a kiu neß to heß a neoß pa nok. Ivëhkëk, o kokoman peöß pa ö nöß to nok vavih a kiu to hikta teß non pan, a ma kiu peöß to teß vih kurus voh ne. Ahik, e Sunön a teß to epep non a ma kiu peöß. Keß eß ivëh, se soe ka neoß pan, a kiu nöß to nok to vih, keß to hat. Ivëh, köm hikta se kiiki nem a taateß pa ma meh teß, ko soe pan, ee to hikta nonok vavih ne a kiu ne Sosoenën to heß voh raoe. Suk o poen ne Sunön se kiiki a ma tah to meß avoeß e ne maß. E Sunön to meß e non maß köm se anoeh nem eah. Eß se vatvus vateeraß a ma tah varih to teß vakoaan ne, pareß vatvus me o kokoman pa napan kurus. Manih po poen pamëh e Sosoenën se soe ka ra a napan kurus pan, o pus kokoman pea manih pa ma kiu pea teß vih e non, keß a hik. Ke Sosoenën se kë a ëhnëëneöm, suk o pus kokoman va pa kiu peöm.

Kën kea, eöß to iu vaßaus noß o kokoman peöm, ivëh, köß vateß e Apölos, me eöß koman, vamanih po vëknöm, pan eöm se kon taneß o vavaasis manih pemöm. Ivëh, köm se vavatet nem a taateß totoopin vamanih pa ö no Puk pe Sosoenën to soe va non, ko koe a vatösoe pa vöknah a meh teß, ko kë nem a meh. Eß teß vah va non nih, eteh to vateß voh a neöm se teß oah nem o meoh upöm teß va po vaman? E Sosoenën kës to hikta heß voh oah a ma tah manih nën to öt nom? Eß se keh teß man e non pe Sosoenën to heß voh oah a ma tah poë varih, suk ataeah, kën kë koman hah a nom vamanih pën to vatvus a ma tah poë varih?

Eöm to koman va nem manih pan, eöm to öt kurus e nem pa ma moeh tah va po vaman. Me eöm to koman nem pan, eöm to kon voh em po kikis pa nok a ma tah no a Tuvuh Vasioß to heßheß non manih pa napan. Eöm to koman vapiun nem pan, eöm to teß va e nem manih po teß sunön. Ivëhkëk, eöm to koman nem pan, emöm to meß avoeß e nem pa tavus vamanih po teß sunön. Eöß to iu rakah noß pan, eöm se teß vamaman va nem manih po teß sunön, marën emöm me se tavus a ma teß sunön vaßpeh me a neöm. Ivëhkëk, a tah pamëh to meß avoeß e non pa tavus maß. Suk, eöß to koman va noß manih pan, e Sosoenën to vateß voh a möm a ma aposol pe Ieesuß, vamanih pa ma teß to vëknöm ne, ivëhpëhkëk, emöm to vakusin rakah e nem maß. Emöm to teß va nem manih po teß töhoan, nee to vateß po vahutët, pare soe pan, emöm se mët. Ea to teß va no manih pa napan nee to vahoß, to vëknöm ne manih pa matëëra napan kurus va po oeh, me ro ankeroß se ep ne a ra nee se ip vamët. 10 A napan va po oeh vëh to koman ne pan, emöm ro teß papön, suk emöm to nonok nem a kiu pe Kristo. Ivëhkëk, eöm to koman vapiun e nem pan, eöm to tavus em a nap natsean manih pa taateß pe Kristo. O teß peo to koman ne pan, emöm to hikta teß me nem a tasun. Ivëhkëk, manih peöm eöm to koman nem pan, o vaman peöm to aan vasoë voh en. A ma napan kurus to kë ne a ëhnëëneöm. Ivëhkëk, eöm to koman e nem pan, a napan to hikta se ta a no möm. 11 Moaan voh, keß öök non kuru, emöm to mamaë voh nem, ko mamanoe voh nem, pamöm kökööt nem po ohop, ee to ipip voh a no möm. Kemöm voh a hikta iuun möm to teß nem. 12 Emöm to kikiu vakis voh nem pa korenmöm, marën a vaßaus hah ëm. Ee se keh vapöpöötan voh ka möm, emöm se piun raoe pa soe vih, ko hin e Sosoenën se vaßaus raoe. Ee to nonok vahat voh a no möm, suk emöm to vaman nem e Kristo, kemöm teß vasup voh e nem, ko hikta nat voh nem pa piun vahat raoe. 13 Ee to nok a ma vöhioß piuk suk a möm, ivëhkëk, emöm to vaato vatö me nem raoe. Manih pa matëëra napan, emöm to teß va e nem manih po noß pö ep vahat rakah. Emöm to teß vavoh e nem maß nën, keß öök en maß kuru.

A Napan Va Körin Se Vatet A Taateß Pe Pöl

14 Eöß hikta kiun nös marën a vapoet a neöm, ahik, eöß to iu rakah a no neöm. Eöm to teß va nem manih pa ma koaß peöß, köß kiun nös pa vakömköm a neöm. 15 Eß se keh teß man e non peöm to teß me nem a 10,000 teß to matop ka ne neöm manih pe Kristo, eöm to teß ro me nem a pah taman va po vaman, ivëh eöß. Manih pa ö no toßtoß peöm to vatös me nem e Ieesuß Kristo, eöß a paeh e tamëneöm pa ö nöß to vavatvus ka noß neöm a Soe Vih pe Sosoenën. 16 Ivëh, köß iu kunkuin a no neöm pa ep vavih a taateß peöß, köm se vavatet nem. 17 Eß a tah vëh nöß to vanö suk voh ka nös neöm e Timotiß, eß to teß va non manih pe koaß peöß. Eöß to iu rakah noß eah, suk eß to matop vavih non a kiu pe Topoan. E Timotiß se kunkuin hah o kokoman peöm pa ma taateß nöß to nonok noß sih manih pa taateß vatös me Ieesuß Kristo. Eß a ma taateß nöß to vavaasis noß a ma napan pa ma vöön komön a ma kum kurus nee se vavatet ne.

18 A ma paeh peöm to möhmöh ne, pare koman ne pan, eöß hikta se nö noß maß pa ep peöm. 19 Ivëhkëk, ahik, eöß se nö vëvëhöß eoß nös pa ep a neöm pa ö ne Topoan se keh iu non. Eöß hikta se nö noß nös pa tënan o vahutët pa nap vatösoe varem. Ahik. Eöß se nö nös pa ep po vu kikis taeah nee to teß me ne. 20 Suk ataeah, ea se nat no o kikis pe Sosoenën se tavus vateeraß manih pa taateß no a napan to nonok ne, keß hikta teß non pan, a tah va pa vahutët suk varoe. 21 A taateß taeah poß nöm to iu nem nöß se nok? Eöm kës to iu nem a ö söß nö nös ko rëp a neöm pa vatotoopin a neöm? Keß eöm to iu nem neöß se teß noß pa taateß ururuan me a taateß tö, paröß nö nös peöm, ha?

Copyright information for `TPZ