aJen 2:24

1 Corinthians 6

A Napan Pe Kristo To Hikta Vateß A Ma Meh Teß Po Vahutët

A pah teß to teß non topnineöm se keh teß me non a soe manih pa meh teß, eß se pöß këh en pa ma meh teß pe Sosoenën, pareß nö en manuh po teß to hikta nat ne pe Sosoenën pa vateß raoe po vahutët? Eöm hikta teß poet nem pa nok va nën, ha? Suk ataeah, köm hikta nö manuh pa napan to vaman ne e Sosoenën, kee kiiki ka neöm o vahutët? Eöm kës to hikta nat nem pan, ea a ma napan to vaman no e Sosoenën se kiiki koman ee pa ma vahutët pa ma napan kurus to teß ne manih po oeh. Ea se keh onöt e no pa kiiki a ma meh vahutët kurus va po oeh, suk ataeah poß ka hikta onöt no a kiiki a ma vahutët soneß varih? Eöm kës to hikta nat va nem manih pan, ea se kiiki amot a ma taateß po ankeroß? Ea me to onöt rakah e no pa kiiki a ma tah va po oeh vëh. Ivëh, köm se keh teß me nem to vakihat topnineöm, suk ataeah, köm nönö nem po teß to teß tavus këh e ne po kum, pare hikta vaman ne manih pe Sosoenën? Pare hikta teß ne po kum teß varih to vaman ne e Ieesuß. Eöß to soe vamanih marën a vapoet a neöm. Ahikta teß rakah pöß to teß natsean non, to onöt non a kiiki o vakihat to teß non topnin a poa tom kea? Suk ataeah, poß ka napan pe Kristo me e kea pee manuh po vahutët ko vateß poë po vahutët topniiro teß to hikta vaman ne e Kristo?

Eöm to vavateß nem sih a ma meh teß pe Kristo po vahutët, ka manih pa taateß pamëh, eöm to kußkuß këh e nem pa taateß pa napan pe Kristo. Eöm se koe raoe, kee kon a ma tah peöm, köm nat nem vateß raoe po vahutët matëëro teß kiiki vahutët. Eöm to tavus voh em a napan pe Kristo, ivëhkëk, eöm koman to nonok vahat e nem pa taateß kon këh ro upöm teß a ma tah pee. Eöm to nonok pet e nem manih pa ma kea peöm a napan pe Kristo.

A pap teß poë varih to nonok ne a ma vu taateß hat varih, ee to hikta onöt rakah ne a hop pa Matop Vih pe Sosoenën. Eöm to hikta nat pöß nem pa tah pamëh, ha? O kupu peöm se nat non piuk ka neöm. A ma napan varih to nonok ne a taateß rëhrëh, me a napan varih to hinhin ne pe sosoenën vapikpiuk, me a taateß rëhrëh vaßpeh me a köövo vaen, me a taateß teßteßvaasiß po köövo koman, me a taateß teßteßvaasiß pa nap oeteß koman. 10 Me a nap kakaveo, me a taateß manin a ma tah pa meh teß, me a taateß kaak vaoah ko kokoman nun, me a taateß to vöknah a meh teß, me a taateß piuk, me a kon akuk a tah pa meh teß. A pap napan to nonok ne a ma vu taateß poë varih, ee to hikta onöt rakah ne a hop manih pa Matop Vih pe Sosoenën. 11 Moaan voh a ma paeh va peöm to teß va voh e ne nën, ivëhkëk, e Sosoenën to pupui voh en peöm, köm tavus em a ma napan neß to vaneah non. Ka manih pa ëhnan e Apuh, e Ieesuß Kristo me o kikis pa Tuvuh Vasioß pe Sosoenën, eß to pokaß a neöm o teß totoopin.

A Sioniira, Eß A Iuun Pa Tuvuh Vasioß

12 A ma pah teß to sosoe ne pan, “A ma tah kurus to vih e ne pa nok”. A soe pamëh to teß man e non, ivëhkëk, a ma tah kurus to hikta se vaßaus a rora pa teß vavih. A ma tah kurus to vih e non peöß pa nok, ivëhkëk, eöß hikta se vavovoh noß a tah pamëh, keß vaneah non o toßtoß peöß. 13 A ma teß poë varih to sosoe pet ne pan, “A taëën, eß va pa vamhun a komaara, ka komaara, eß va pa kon a taëën”, a soe pamëh, eß a man rakah. Ivëhkëk, e Sosoenën se vahik en pa ma taëën kurus varih vaßpeh me a ma iu va pa komaara. Ivëh, ka se nat no koman no pan, ea se tënan o iu va pa komaara. Me ea se nat no suk o iu va pa komaara pa nok a taateß teßteßvaasiß. E Sosoenën to hikta nok voh a sioniira pan, ea se nonok no a taateß teßteßvaasiß. Ivëhpëhkëk, ea se kë no a ëhnan e Apuh me a kiu peß. Ke Apuh pea se matop non a sioniira. 14 Manih po kikis pe Sosoenën, eß to kunkuin taneß e Sunön manih po vapeepe, eß me se kunkuin hah pet me a ra po vapeepe.

15 Eöm pöß to hikta nat va nem manih pan, a sionineöm, eß a ma meh ö va pa sionin e Kristo, ha? Ivëh, köß se keh kon a pah ö va pa sionin e Kristo, ko vatös me eah a köövo rëhrëh, a tah pamëh teß vih e non, keß a hik? Ahik rakah! 16 A teß to vatös me a köövo rëhrëh, ee pon to tavus ee a pah teß. Eöm pöß to hikta nat nem pa tah pamëh, ha? O Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“Ee pon to tavus ee o pöh sionin.” a 
17 Ivëh, ka teß se keh vaman non e Sunön, a tuvuh peß me a Tuvuh pe Sunön to vatös en pee.

18 Ivëh, ke eöm se vaniu rakah këh em pa taateß rëhrëh. Suk ataeah, a ma meh taateß hat no a ma napan to nonok ne, to teß tavus këh e ne pa sionin a teß. Ivëhkëk, a teß to vatös me a köövo rëhrëh, a teß pamëh, to miröß en pa sionineah. 19 Eöm pöß to hikta nat nem a sionineöm, eß a ö teßteß pa Tuvuh Vasioß. E Sosoenën to heß voh en peöm pa Tuvuh keß teß e non manih peöm. Ivëh, ke eöm teß e nem paan o matop pe Sosoenën, eöm to hikta vaneah koman hah a nem. 20 E Sosoenën to voen hah voh a neöm po voen apuh rakah. Ivëh, ka ma tah nöm to nonok nem sih pa sionineöm, eöm se nonok varoe nem a ma tah to kë ne a ëhnan e Sosoenën.

Copyright information for `TPZ