1 Corinthians 7

A Taateß Tövaen

Kuru eöß to iu piun noß a soe vëh nöm to kiun suk voh maß. Eß to vih e non pa teß se hikta vaen. Ivëhkëk, a taateß teßteßvaasiß to tavus vaßpuh nö e non, ivëh, keß vih rakah non pa ma papaeh teß oeteß se teß me non e köövo koman peß, ke köövo se teß me non e voe koman peß. A sionin e voe, eß a tah pe köövo peß, keß teß va e non manih pa sionin e köövo a tah pe voe peß. E köövo to hikta vaneah non pa sionineah, ahik, eß voe peß to vaneah non. Keß teß va e non manih pe voe to hikta vaneah non pa sionineah, ahik, e köövo to vaneah non. Eöm pom se keh vaen em, eöm pom se koe a amun a sionineöm manih pe vapa pën. Ivëhkëk, eöm se keh vaonöt em pa hikta vatet o iu va po vaen, ko teß varoe nem pa taateß hin. Eß to vih e non pa nok va nën. Ivëhkëk, eöm se vatös hah em, tomeß eöm hikta onöt nem a matop o iu va po vaen. Ivëh, ke susun po oraß hat punöß a neöm pom. A soe vaënpan ivëh, nöß to heß a neöm, pa vaßaus a neöm, eß to hikta teß va non manih pa taateß nöm se vavatet nem. Eöß to iu rakah noß pan, a ma napan se teß mahu ne, vamanih pa ö nöß to teß va noß sih. Ivëhkëk, ea to hikta vatoe no, e Sosoenën to heß vakëkëh voh en pea pa ma vu heß peß. Po meoh upöm ne Sosoenën to heß raoe o heß va pa vaen, ko meoh upöm neß to heß raoe o heß va pa teß mahu.

Ke eöm a ma köövo me a ma teß oeteß to hikta vaen avoeß nem, me a ma köövo amop, eöm se keh teß mahu va nem peöß, eß to para vih rakah. Ivëhkëk, eöm se keh hikta onöt nem a matop vavih o iu va po sionin, eß to vih non peöm se vaen. Tomeß o iu va po sionin rëh a neöm pa taateß rëhrëh.

10 Manih peöm o teß to vaen voh em, eöß to heß a neöm a taateß vëh nöm se vavatet nem. A taateß vëh to taneß maß pe Apuh, eß to hikta teß non pan, eöß to heß a taateß pamëh. Eën e köövo se nat nom këh e voe pën. 11 E köövo se keh këh voh en pe voe peß, eß se nat non vaen hah. Eß se teß akuk e non, keß, eß se hah manuh pe voe peß, ko vatotoopin hah o vaen pee, pare teß e ne. Ke voe me se nat non veo e köövo peß.

12 A soe koman peöß ivëh, e Apuh to hikta soe ka neoß. Ta pah teß pe Kristo to me e non e köövo to hikta vaman non e Kristo, ke köövo se keh iu rakah e non pe voe peß, e voe se nat non veo e köövo. 13 Ta pah köövo pa ëhnan e Kristo to me e non e voe to hikta vaman non e Kristo, ke voe se keh iu rakah e non peß, e köövo se nat non rusin këh e voe peß. 14 A voe to hikta teß non e voe va po vaman, pareß me en pe köövo va po vaman, ivëh, ko vaen pee tavus en o vaen vivihan pa epep pe Sosoenën. Ke köövo to hikta vaman non to vatös me e voe to vaman non, ivëh, ko vaen pee tavus en o vaen vivihan pa epep pe Sosoenën. Ea to nat e no pe Sosoenën to vaoe o koaß papaeh teß va po vaman va pa poa manot, se tavus vamanih po koaß peß. Ivëh, ke ea me se vaoe e vapa pa teß to hikta vaman non, keß tavus vamanih pa teß pe Sosoenën. 15 Ivëhkëk, e voe, keß e köövo to hikta vaman non se keh iu këh non e voe, keß e köövo peß, eß to antoen e non. A taateß pamëh se keh tavus, ka teß vëh to vaman non e Kristo, eß se taihan en. Suk ataeah, e Sosoenën to vaoe voh en peöm pa teß vavih me ro upöm teß pa taateß tö. 16 Eën e köövo, eën to onöt e nom pa vaßaus e voe pën, keß tavus en a teß pe Kristo. Eën me e voe, to onöt e nom pa vaßaus e köövo pën, keß tavus en a teß pe Kristo, keß ahik, eöm to hikta nat nem!

Ea Se Teß No Po Toßtoß Pe Sosoenën

17 Eöß to vavaato me voh noß neöm pa taateß va po vaen. Eß kuru, eöß se soe ka neöm pan, a taateß pamëh to teß man e non pa ma meh tasun manih po toßtoß peöm. A tasun poanheh ne Sosoenën to vateß voh manih peöm, pa ö nöm to vaman manih pe Kristo, eß varoe kuru ne eöm se ötön nem. Eöm se teß nem pa tasun vëh ne Sosoenën to vateß voh manih peöm. 18 Eöß to sosoe voh noß a tah vëh, manih pa ma kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Ee se keh pe voh ee pa ö kokoaan pën, ke Sosoenën vaoe voh a oah a teß va po vaman, eß to hikta teß vih non pan, eën se punöß pa vatotoopin hah a ö kokoaan vëh, nee to pe voh manih pa sioniumah. Keß a tah koman pa teß se keh hikta pe voh a ö kokoaan peß, po poen ne Sosoenën to vaoe voh poan. A, eß se nat non pe a ö kokoaan. 19 A taateß va pa pe a ö kokoaan, keß a hikta pe, eß a tah akuk. A taateß va pa vatet a taateß pe Sosoenën, eß varoe kuru. 20 O toßtoß poanheh nea to teß voh no ke Sosoenën vaoe a ra ka tavus a napan va po vaman, eß kuru o toßtoß pamëh na se teß me no. 21 A tah vëh nöß to sosoe suk voh noß, a ma paeh peöm, ee voh o teß kikiu akuk po poen ne Sosoenën to vaoe voh raoe a napan pa vatet e Kristo. A tah pamëh se keh teß man e non, eöm se koe a haraß vakarë. Eß a tah akuk. Ivëhkëk, e torara pën se keh soe ka oah pan, eën a taihan, a, eën se nö eom. 22 Ivëhkëk, a teß to teß voh non a teß kikiu akuk po poen ne Sosoenën to vaoe poan, kuru, eß a teß taihan pe Sosoenën, eß to hikta teß hah non a teß kikiu akuk po epep peß. Keß teß va e non manih po teß voh varih ro taihan po poen ne Sosoenën to vaoe voh raoe, ka kuru vëh, ee to tavus ee o teß kikiu akuk pe Kristo. 23 Eöm kurus ne Sosoenën to voen hah voh a neöm po voen apuh, ivëh, köm se nat nem tavus a ma teß kikiu akuk pa ma napan varih po oeh. 24 Kën kea, a tasun voh poanheh ne ea to teß voh no ke Sosoenën vaoe a ra, ea se teß avoeß e no pa tasun pamëh, vaßpeh me o toßtoß voon vëh ne Sosoenën to heß a ra.

E Pöl To Heß A Soe Va Po Vaen

25 Eöm to kiun voh ka maß neoß pa hi a neoß pa heß a soe suk a ma teß to hikta vavaen avoeß ne. Eöß a hikta taateß to taneß maß pe Sunön nöß se heß a neöm a ma napan to hikta vaen avoeß nem, ivëhkëk, eöß to iu vatvus noß o kokoman peöß, suk ataeah, e Sosoenën to ururuan voh a neoß, ko vateß a neoß a teß to onöt noß a vatvus a soe man, ne eöm to onöt nem a vaman. 26 Kuru vëh, eß to teß non a ma punis apuh to tatavus ne, ivëh, keß vih non peöm se teß va nem pa ö nöm to teß va nem kuru. 27 Eën se keh vaen voh eom, nat nom koe hah e köövo. Eën se keh teß mahu avoeß e nom, nat nom vavaiu köövo vah nom. 28 Ivëhkëk, eën se keh vaen voh eom, eß to hikta teß hat non. E koaß sepeß se keh vaen, eß to hikta teß hat non. Ivëhkëk, a napan varih to vaen se taum a ma punis peo manih po toßtoß pee. Ivëh, köß rës e noß pa punis pamëh se tavus manih peöm.

29 Kën kea, eöß se soe vamanih, a siß tëëm kökööt vëh to teß avoeß non. Ivëh, ka ma teß varih o vavaen, ee se teß va ne manih pee a hikta ma köövo. 30 Ka ma teß to okook ne, ee se teß va ne manih pee to hikta okook ne. Ko teß varih to vaeö ne, ee se teß va ne manih pee to hikta teß vaeö ne. Ko teß varih to vonvoen tah ne se teß va ne manih pee to hikta öt ne ta ma tah. 31 Ka ma teß varih to kiu me ne a ma tah va po oeh vëh, ee se teß va ne manih, pee to hikta kiu me ne a ma tah poë varih. Ea to nat e no, eß to hikta teß rë non ka ma tah kurus poë varih to teß ne po oeh, me o oeh koman se hik ee.

32 Eöß to iu noß pan, eöm se koe a haraß vapunis ko teß taihan varoe nem. A teß hikta vaen, to posean non pa kiu pe Sunön, pareß iu punöß non pa heß vaeö e Sunön. 33 Ivëhkëk, a teß vaen to posean vörep non pa ma tah va po oeh vëh, pareß iu punöß non pa heß vaeö e köövo peß. 34 Ivëh, ko kokoman peß ponkiß. E köövo sepeß hikta vaen, eß to kokoman varoe non a taateß pe Sunön, pareß iu heß avoes a non manih pe Sosoenën, ko teß vivihan non po sionin me manih pa tuvuh. Ivëhkëk, e köövo vaen to kokoman varoe non a ma tah va po oeh vëh, pareß iu vatet non a taateß ne voe peß to iu non. 35 Eöß to heß a neöm a soe vëh marën a vaßaus a neöm pa teß vavih. A soe pamëh to hikta sunpip a no neöm, ahik. Eöß to iu noß pan, eöm se vavatet nem a ma taateß totoopin, ko nonok tamoaan nem a kiu pe Sunön. Ka hikta tah se rëh ke o kokoman peöm.

36 A teß se keh koman non pan, eß to hikta nonok non a taateß totoopin manih pe köövo sepeß, nee to vaneah voh poë pa vaen. Keß se keh iu rakah e non peß, ka hikta meh tah seß nok, eß to hikta hat non pa ö nee se vaen. 37 Ivëhkëk, ta pah teß po iu koman peß, to haraß va non manih pan, eß to hikta iu vaen ohoß non, ko antoen e non pa matop o iu va po sionin. Pareß haraß va non manih pa komaneah pan, e köövo nee to vaneah voh poë, ee se teß vakëh voh e ne pon. Eß to paraß vih, kee se teß taihan ne. 38 Ivëh, ka teß vëh to vaen pa taateß vaheß köövo, eß to nok en pa taateß vih. Ivëhkëk, a teß to hikta vaen pa taateß vaheß, eß to paraß vih oah.

39 A teß oeteß se keh teß toßtoß avoeß e non, ke köövo teß avoeß e non e köövo peß. Ivëhkëk, e voe se keh mët këh en pe köövo, a, e köövo se taihan en, pareß keh iu vaen hah non, a, eß se me en pe voe vëh neß to iu non. Ivëhkëk, a teß vëh to vaman non e Sunön. 40 Ivëhkëk, eöß koman to koman va noß manih, e köövo se keh hikta vaen hah, eß to paraß vih oah rakah. A Tuvuh pe Sosoenën to teß non manih peöß, ivëh, köß vavatvus noß a soe vëh.

Copyright information for `TPZ