bLo 25:4

1 Corinthians 9

E Pöl To Teß Vaeö E Non Pa Hikta Kon Voen Pa Nok A Kiu Aposol

Kuru vëh, eöß to hikta kë koman hah a noß, ka ma paeh peöm to vöknah e nem peöß. Ivëh, ke eöß se soe ka neöm pan, eöß a taihan ko hikta teß va noß manih pa teß kikiu akuk. E Ieesuß to heß voh a neoß a tasun aposol, keöß ep voh eoß peß.
Ep manuh po Aposol 9:3-5, me Aposol 18:9. Manuh po Aposol 9:3-5 e Ieesuß to tavus e Pöl ko vaoe poan pa ö neß to vovos nö non Damaskas. Manuh po Aposol 18:9 e Ieesuß to tavus e Pöl po tata pa pah popoen, pareß soe ke poan pan, eß se nat non naöp pa vatvus a Soe Vih.
Eöß to nonok ke noß e Sunön a kiu vëh, ivëh, ke eöm tavus voh em a napan pe Kristo manih pa kiu nöß to nok.
Eöß se keh hikta teß ro e noß a teß ne Ieesuß to heß a tasun manih pa matëëro upöm teß, eöm to nat rakah e nem peöß, a aposol. Ivëh, ke eöm tavus voh em a napan pe Kristo. Ka tah pamëh to vataare non a kiu nöß to nok va manih pe aposol manih pe Sunön, to tavus vateeraß en.

A ma pah teß to teß ne sih pa kiiki a taateß peöß, ivëh, köß pinpiun noß sih raoe pan, eß kës to antoen e non pemöm poß se ëën a taëën, ko kaak a ruen, vamanih po voen pemöm. Eß kës to teß vih e non pemöm poß se vaen me o köövo va po vaman, kee nönö vaßpeh vah me e ne pemöm, vamanih pa ö no upöm aposol, me a ma kea pe Apuh to teß va voh ne, me a ö ne Pitaß to teß va voh non, ko nönö vah ne. Emöm poß e Banabas varoe se kikiu moniß nem pa matop koman hah këm, ko upöm teß ahik, ha? A teß vëvënsun kës to vavaiu koman non sih a taëën peß? Ka teß to kikiu non pa nep a taëën, eß kës to hikta kokon non a voaß va pa taëën? Ka teß to matop non sih o sipsip, eß kës to hikta kakaak non a sisiß neß to kon taneß po sipsip?

Eöm tomeß koman nem pan, emöm to vavatet nem o kokoman varoe pa teß pa vatvus a soe vëh. Ivëhkëk, ahik. O Vavaasis pe Mosës to soe pet va e non nën. E Mosës to kiun manih po Vavaasis pamëh, ko soe pan,

“Eöm se koe a nohnoh a rivon a purmakaöß pa ö neß to komkom kakap non a vuit.” b 
E Sosoenën to hikta koman voh non o purmakaöß varoe, pareß soe a soe pamëh.
10 Eß to koman voh a rora. Ivëh, ka soe pamëh neß to soe suk voh a ra, e Sosoenën to iu non pan, a teß to kiu non pa rak pa een o oeh, me a teß to kakap non a vuit, ee pon to nonok ne a kiu pamëh, suk ee to nat e ne pee se kon taneß a taëën pa kiu nee to nonok ne. 11 Emöm to nep voh a ma tah vih va pa tuvuh Vih manih topnineöm, ivëh, keß hikta vih pöß non peöm se heß a ma tah va pa vaßaus o sionin, ha? Eß to teß va non manih pemöm to kon taneß a taëën pa tah nemöm to nep voh. 12 Eöm se keh vaßaus e nem po upöm teß pa kon taneß a tah manih peöm, eöm me se vaonöt kemöm kon o vaßaus to teß oah non manih peöm.

Ivëhkëk, ka ma tah nemöm to onöt nem kon taneß manih peöm, emöm to hikta kokon voh nem, pamöm kokon punis taneß voh nem nën. Emöm to hikta kon, suk emöm to hikta iu sunpip voh nem o upöm teß pa vaman a Soe Vih pe Kristo.
13 O teß varih to kikiu ne pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën, ee to kokon taneß ne a taëën nën. Ka ma teß varih to kiu ne pa pok vapenpen, ee to kokon ne o vönaß to taneß no maß pa napan varih to heßheß ne a ma heß pee. Eöm to hikta nat pöß nem pa tah pamëh, ha? 14 Ivëh, ke Sunön heß voh en pea pa soe pan, o teß varih to vavatvus ne a Soe Vih, ee se kokon taneß ne a ma tah va pa vaßaus o sionin manih pa napan varih to pënton voh a Soe Vih, pare vaman.

15 Eöß koman to hikta nonok noß a tah ne Apuh to soe vaonöt voh ka neöß. Ivëh, ke eöß to hikta kinkiun nöß pan, eöm se heß a neoß ta ma tah. Ahik rakah, eß to vih non, peöß se mët këh a kon tah manih peöm. Eöß to köreaß me noß pa taateß nöß to nonok noß. Ivëh, köß hikta iu noß, a teß se vahik këh a neoß a taateß oasean pa vatvus akuk a Soe Vih, me a hikta kon voen, eß to heß vaeö e non peöß. 16 Eöß se keh hikta vavatvus noß a Soe Vih, me a taateß oasean koman peöß, paröß hikta onöt noß a köreaß, ko soe pan, eöß to nonok noß a taateß vih. Ahik. Pa vatvus a Soe Vih, eß a kiu pe Sunön neß to heß voh a neöß, köß nonok noß. Ivëh, köß hikta se koe noß a kiu pamëh. Eöß se keh hikta vatvus a Soe Vih, eöß se haraß vahat rakah e noß. 17 Eöß hikta se kon voen suk noß a kiu pamëh, suk eß to hikta teß non pan, eß o iu peöß pa nok a kiu va pa vatvus a Soe Vih. E Sosoenën koman to heß voh a neoß a kiu pamëh, söß nok. 18 Ivëh, ko voen taeah nöß se kon? Eöß hikta se kon voen noß pa ö nöß to vavatvus noß a Soe Vih. Eöß se heß vaßaus akuk a ma napan pa taateß vatvus a Soe Vih, eß a ö nöß to teß vaeö koe noß. Ko vaeö pamëh teß va e non manih po voen peöß.

E Pöl A Teß Kikiu Pa Napan

19 Eöß to hikta teß noß a teß kikiu pa meh teß, eöß a taihan rakah. Ivëhkëk, ko iu koman peöß, eöß to tavus vamanih pa teß kikiu pa ma napan kurus pan, eöß se rëh hop pet maß ta ma teß peo manih po vuteß pe Kristo. 20 Ivëh, ko poen ne eöß to teß vaßpeh me noß o Jiuß, eöß to vavatet noß a taateß pee, pa rëh hop maß raoe. Eöß to hikta teß hop noß paan o Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, manih pa matëëra napan to teß hop ne paan o Vavaasis pamëh, eöß to tavus va eoß manih pa teß to teß non paan o Vavaasis, marën a rëh hop maß a napan poë varih manih pe Kristo. 21 Ko teß varih to hikta teß hop ne paan o Vavaasis pe Mosës, eöß to teß vaßpeh me noß raoe marën a kon a napan to teß tavus këh ne o Vavaasis pamëh. Keß hikta teß non pan, eöß to hikta vavatet noß a ma vavaasis pe Sosoenën. Ahik. Eöß to vavatet e noß po vavaasis pe Kristo. 22 Ko teß varih no vaman pee to hikta teß eh ne, eöß to teß va noß manih pa teß no o vaman to hikta teß eh non, marën eöß se rëh hop maß a ma teß sunë poë varih. Eöß to vamomhë ro me voh noß a ma kum teß, suk eöß to iu rëh hop noß maß tah ma paeh pee manih pe Kristo. 23 Eöß to nonok noß a kiu vëh pan, a Soe Vih pe Ieesuß se tavus vaeh, ke eöß me se kon a ma tah vih, ne Apuh to vamatop ke voh en peöß, vaßpeh me a napan varih to vaman ne.

Ea Se Vaveo Vaeh Para Kon O Voen

24 Eöm to hikta nat pöß nem pan, a nap peo rakah to vavaveo ne sih po vaononoah, ivëhkëk, a paeh ro rakah pee se kon voen. Ivëh, ke eöm me se vavaveo vakis ko onoah köm se kon o voen peöm. 25 O teß varih to iu onoah ne po vavaveo, ee to vöknah ne o iu va po sionin, pare vavaasis vëhvaß rakah ne pan, ee se kon voen. A ma voen poë varih, nee se kon se hat vahik rakah ee, ivëhkëk, o teß voen vëh ne ea to koman no a kon, eß hikta se hat varuß rakah non. 26 Ivëh, ke eöß vavaveo vaeh rakah e noß, ko hikta vaepep ke vah noß, eöß he tuktuk noß. Eöß to hikta tuktuk pinpiun vah noß. Ahik. 27 Eöß to vakmis rakah noß sih a sionineoß, keß vavatet non o iu peöß. Eöß tomeß vavatvus ke noß po upöm teß pa Soe Vih, ka amot ne Sosoenën se soe ka neoß pan, “Eën hikta se kon voen nom”.

Copyright information for `TPZ