1 John 4

E Jon To Vakömköm Non A Napan Pan, Ee Se Nat Ne Vaman O Teß Vanënën Soe Pikpiuk

Kën kea, matop vavih nem po teß vanënën soe pikpiuk, ee to vavatvi va kov e ne manih po oeh. Ivëh, köß sosoepip a noß neöm pan, eöm se nat nem vaman rakah a ma soe pa napan poë varih, pa ö nee se nö nös peöm pare soe ka neöm pan, “A Tuvuh pe Sosoenën to heßheß a non neoß a soe vaßih, köß sosoe ka noß neöm.” Eöm se punöß a ma vu tuvuh poë varih tataneß ne maß manuh pe Sosoenën, keß, ahik. Eöm se keh nok va nën, eöm to antoen e nem pa nat pan, a tuvuh pamëh, eß a Tuvuh pe Sosoenën. Eß me to teß va non manih pan, ta pah teß se keh soe va ka neöm manih pan, e Ieesuß Kristo to tavus teß vamaman voh, ka Tuvuh pe Sosoenën teß non manih peß. Ka ta pah teß se keh hikta soe ta soe to soe suk non e Ieesuß, a, ea se nat ee pa teß pamëh, eß to teß me non pa meh tuvuh ke, a tuvuh pamëh to hikta taneß maß pe Sosoenën. Ka tuvuh pamëh, eß a teß to vakihat me non e Kristo. Moaan voh nöm to pënton a soe to soe non pan, eß se nö maß manih po oeh vëh. Kuru neß to nö en maß, pareß teß e non manih kuru.

Pus koaß peöß, me eöm o pus koaß pe Sosoenën, eöm to vöknah vahik voh o teß vanënën soe pikpiuk, suk ataeah, a Tuvuh pe Sosoenën to teß non manih peöm. A Tuvuh pamëh to teß oah e non pa ma tuvuh to teß ne manih pa napan varih to vavatet ne a ma taateß hat va po oeh vëh, suk ee to hikta nat ne e Sosoenën. Ka nap vanënën soe pikpiuk poë varih, ee a napan va po oeh vëh. Ivëh, ka soe nee to sosoe ne, eß a soe va po oeh vëh. Ka napan va po oeh vëh tënan e ne sih pa soe pee. Ivëhkëk, ea varih, ea a napan pe Sosoenën, me etereh varih to nat ne e Sosoenën, ee to pënton e ne po vavaasis pemöm. Ko teß varih to hikta nat ne e Sosoenën, ee to hikta se tënan ne o vavaasis pemöm. Keß vaßih a ö na se nat suk pa Tuvuh man, me a tuvuh to vavatvus non a soe piuk.

A Taateß Iu Teß To Taneß Maß Pe Sosoenën

Ma vamomhë peöß, ea papaeh se iu rakah no a ma upöm pea, suk ataeah, a taateß iu teß to taneß non maß pe Sosoenën. O teß varih to iu ne o upöm teß, ee to tavus ee o pus koaß pe Sosoenën, pare nat e ne pe Sosoenën. Ko teß varih to hikta iu ne o upöm teß, ee to hikta nat ne pe Sosoenën. Suk ataeah, e Sosoenën, eß a pusun in a taateß iu teß. Keß ivaßih a ö ne Sosoenën to vataare vavoh ka ra o iu peß manih pea. Eß to vanö maß a paeh Koaß ro peß manih po oeh vëh, pan ea se kon koe o toßtoß tamoaan manih peß. 10 A taateß iu o upöm teß, eß a taateß pe Sosoenën. Ea se nat no koman no pan, ea to iu momoaan voh e Sosoenën. Ahik, e Sosoenën to iu momoaan voh a ra, ivëh, neß to vanö suk voh maß e koaß peß. Keß nö maß manih po oeh vëh, ko mët marën a ö ne Sosoenën se ihan anoe a ma taateß hat pea. Suk ataeah, e Sunaißeah to kon këh a ra a ma kamis pea, pareß teß ko kamis varuß en.

11 Ma vamomhë peöß, manih pa taateß pamëh, ne Sosoenën to vataare voh en pea pa ö neß to iu rakah e non pea. Ivëh kea papaeh se iu rakah a ma upöm teß pea. 12 Ahikta pah teß to ep avoeß non pe Sosoenën. Ivëhkëk, ea se keh iu rakah no o upöm teß, vamanih pa ö ne Sosoenën koman to iu va non raoe, ke Sosoenën teß vaßpeh me non pea. Ka taateß peß pamëh pa iu o upöm teß tavus va eh rakah en manih po toßtoß pea.

13 Ea se poß nat vah va no nih pa ö ne Sosoenën to vatös me a rora ka teß no manih peß? Ea se nat taneß pa ö ne Sosoenën to heß a ra a Tuvuh koman peß. 14 Ea to ep vahik voh ee pa tah ne Tamaara to nok voh manih pea. Eß to vanö voh maß e Koaß peß, keß nö maß marën a ö neß se kon hah a napan va po oeh vëh, kee tavus këh maß a taateß hat. Emöm to sosoe tavus tamoaan suk rakah kov e nem sih pa tah pamëh. 15 Ta pah teß se keh soe pan, e Ieesuß e Koaß pe Sosoenën, e Sosoenën se vatös tamoaan e non manih pa teß pamëh, ka teß pamëh vatös tamoaan varuß e non manih peß. 16 Ea to nat e noß, para vaman vakis va e no manih pan, manih po iu pe Sosoenën, eß a pusun in a taateß iu teß.

E Sosoenën koman eß a pusun in a taateß iu a meh teß. Ka teß vëh to iu non a meh teß, e Sosoenën to vatös tamoaan me e non peß. Keß vatös tamoaan varuß me e non pe Sosoenën.
17 Ea se keh teß va no nën, a, a taateß iu a ma meh teß pea se eh rakah en manih po toßtoß pea. Ka hikta onöt no a naöp pa sun po vahutët apuh pe Sosoenën. Oman, ea to teß no manih po oeh vëh, para nonok no a pah taateß ne Ieesuß koman to nonok non. Ivëh, ka se nat no nanaöp no e Sosoenën. 18 A teß to iu non sih e Sosoenën, eß to hikta nanaöp non sih. Ivëh, ka taateß iu teß se tavus vakis rakah en manih po toßtoß peß. A, ka taateß pamëh se veo en pa taateß naöp e Sosoenën. A teß to nanaöp non e Sosoenën, eß to nat e non peß se kon amot en po voen hat, suk a taateß hat peß. Ka ta pah teß se keh nanaöp non e Sosoenën, a, ea se nat va e no peß manih pan, a taateß iu teß to hikta tavus vakis non manih po toßtoß peß.

19 Ea to iu no sih o upöm pea varih a napan pe Kristo, suk ataeah, e Sosoenën to iu momoaan e non pea. 20 Ta pah teß se keh sosoe non pan, eß to iu non e Sosoenën, ivëhkëk, eß to rës e non pa napan pe Sosoenën, a, a teß ko pamëh eß a pikpiuk. A teß pamëh to hikta iu non a napan pe Sosoenën varih neß to ep non pa mataneah, eß to hikta onöt non a iu me e Sosoenën vëh neß to hikta ep me non pa mataneah. 21 A taateß vëh na to kon voh manih pe Kristo to teß vavoh non manih pan, a teß to iu non sih e Sosoenën, eß se iu me non a ma napan pe Sosoenën.

Copyright information for `TPZ