1 John 5

Ea Se Vaman Varoe E Koaß Pe Sosoenën

A napan kurus varih to vaman ne sih pan, e Ieesuß eß e Kristo a teß ne Sosoenën to vanö maß manih po oeh vëh, ee ro pus koaß pe Sosoenën. Ka napan kurus varih to iu ne sih e Tamön, ee to iu me e ne po pus koaß peß. Keß ivëh, a ö na se nat suk no a ö na to iu vah va i no o pus koaß pe Sosoenën, vamanih pa ö na to iu no e Sosoenën, para vavatet no a ma taateß peß. Ea se iu rakah no e Sosoenën, para vavatet no a ma soe peß, me a ma taateß peß, ka ma taateß peß to hikta heß vëhvaß a rora. Suk ataeah, a napan kurus se keh teß ne o pus koaß pe Sosoenën, ee se vöknah rakah a ma taateß hat va po oeh vëh, manih pa ma toßtoß pee. Ea to vaman no e Sosoenën, ivëh, ko vaman pea nok a ra, ka onoah ee po kikis pe susun po oraß hat, me a ma taateß varih to teß ne pa ma toßtoß pea.

E Sosoenën To Vatvus Vamaaka A Soe Pe Sunaißeah

Ivëh, ke retereh varih to eh ne pa vöknah a ma taateß hat va po oeh vëh, ee a napan ko poë varih to vaman ne pan, e Ieesuß Kristo eß e Koaß pe Sosoenën. Ka manih pa ma toßtoß pee, ee to vöknah vahik ee pa ma taateß hat va po oeh vëh. E Ieesuß Kristo, eß a teß pamëh to nö voh maß, pareß vataare koman hah ea manih pea, pan eßeß koman eß e koaß pe Sosoenën. Eß to vataare va ka ra manih pan, manih pa taateß va pa pupui pa ruen, me manih pa ö no eraß to takoß pa kuruse. Eß to hikta koe ke voh maß pa taateß va pa pupui pa ruen varoe, ahik. Eß to koe ke voh maß manih pa taateß va pa pupui pa ruen me o eraß. Ka Tuvuh Vasioß, eß to soe vanat a ra a pusun in a soe man. Ka Tuvuh Vasioß ivëh to vavatvus non a soe to soe non pan, e Kristo, eß eteh. Ivëh, ka kukön tah rakah ivarih to sosoe vanat a rora sih pan, e Ieesuß e koaß pe Sosoenën. Keß ee ivarih a kukön tah poë varih, a Tuvuh Vasioß, me a ruen, me o eraß. Ka soe pee ra kukön to vatoe tamoaan e non, pareß teß non a paeh a soe ro to soe non pan, e Ieesuß eß e koaß pe Sosoenën.

Ea to vaman no sih a soe a man no a napan to vavatvus ne. Ivëhkëk, a soe ne Sosoenën to vavatvus non, eß to kikis oah e non pa soe no a teß va po oeh to vavatvus non. Ka soe ne Sosoenën to to tavus voh, neß to sosoe suk voh non e Koaß peß, e Ieesuß Kristo. 10 A teß vëh to vaman non sih e Koaß pe Sosoenën, eß to kon vahik voh en pa soe man vëh ne Sosoenën to vavatvus voh non. Ka soe pamëh teß e non manih pa komaneah. Ivëhkëk, a teß vëh to hikta vaman non a soe pe Sosoenën, eß to popokaß non e Sosoenën pan, eß a teß pikpiuk. Suk ataeah, eß to hikta vaman non a soe man ne Sosoenën to soe suk voh e Sunaißeah, e Ieesuß Kristo. 11 Keß ivaßih a soe man ne Sosoenën to soe voh ka ra. E Sosoenën to heß voh en pea po toßtoß tamoaan, ko toßtoß pamëh teß e non manih pe Sunaißeah. 12 A teß vëh to hikta vatös me non e Koaß pe Sosoenën, eß to hikta teß me non o toßtoß pamëh. Ka teß vëh to vatös me non e Koaß pe Sosoenën, eß to teß me e non po toßtoß pamëh.

Ea To Vaman No E Ieesuß Kristo, Para Nat Va E No Manih Pea To Teß Me No Po Toßtoß Tamoaan

13 Eöß to kiun ka nös neöm a napan varih to vaman nem a ëhnan e Koaß pe Sosoenën o kiun vaßih, pan eöm se ep paröm nat va nem manih pan, eöm to kon voh em po toßtoß tamoaan. 14 Ea se keh vavatet vaviß no o iu pe Sosoenën, para hinhin no, ko keh hin eah ta pah tah, eß se pënton en pa hin pea ko heß en pea. Keß ivëh, a tah na to hikta nanaöp suk no eah, para nö vatët ee manuh peß. 15 Ea to nat e no peß to pëpënton tamoaan e non pa ma hin pea. Ivëh, ka se keh hin eah ta pah tah neß se heß a ra, ea se kon ee, para nat va e no manih peß to se heß vamaman en pea pa tah na to hinhin suk no.

16 Ta pah teß se keh ep in e kea pea to nok ta pah taateß hat, ka hat pamëh se keh hikta onöt non a ip vamët e kea pea pamëh, a, a teß pamëh to antoen e non pa hin e Sosoenën, ke Sosoenën heß en peß po toßtoß. Eöß to sosoe suk noß o teß varih to nonok ne a ma vu hat poë varih to hikta onöt ne a ip vamët raoe. Ivëhkëk, eß to teß non a ma vu hat to antoen ne a ip vamët a teß. Eöß to hikta sosoe no pan, eöm se hin suk a napan to nonok ne a ma vu hat to teß va ne manih. 17 A ma taateß varih to hikta teß totoopin ne, ee a ma taateß hat i poë varih. Ivëhkëk, eß to teß non a ma meh vu hat to hikta antoen ne a ip vamët a napan.

18 Ea to nat va e no manih pa napan varih to teß va ne manih o pus koaß pe Sosoenën, ee to hikta onöt ne a nok vatëh a ma taateß hat. Ahik rakah. E Sosoenën to matop vavih e non po teß to teß va ne manih pan, ee o pus koaß peß. Ke susun po oraß hat to hikta onöt non a hariun raoe. 19 Ea to nat e no, ea to teß e no o pus koaß pe Sosoenën. Ivëhkëk, a napan kurus varih to hikta nat ne e Sosoenën, ee to teß ne paan o kikis pe susun po oraß hat.

20 Ea to nat e no, e Koaß pe Sosoenën to nö voh en maß, pareß heß en pea po nat me o kokoman vih peß. Eß to heß a ra o kokoman vih me o nat peß pan, ea se nat rakah e Sosoenën vamaman, para vatös vaman me eah pen Sunaißeah Ieesuß Kristo. Ke Ieesuß Kristo, eß e Sosoenën vamaman rakah. Eß me, a pusun in o toßtoß tamoaan.

21 Pus koaß peöß, eöm se teß vaniu këh nem o sosoenën vapikpiuk.

Copyright information for `TPZ