aProv 11:31

1 Peter 4

Ea Se Panih A Ma Taateß Hat Vamoaan Pea

Eß a tah pamëh ne Kristo to kon kamis suk voh, eß he teß voh non po sionin, ke eöm se öt vakis nem o vu kokoman pamëh, vamanih pa ö ne Kristo to teß vavoh non. A pah teß se keh kon kamis voh en po sionin, a teß pamëh hikta se iu teß hop hah non pa nok vahat. Eöm se sun vakis nem, suk ataeah, manih pa ö ne eöm to teß avoeß e nem manih po oeh, eöm se nonok nem a ma tah ne Sosoenën to iu non, paröm koe a nok a ma tah hat no a napan to iu ne. Moaan voh eöm to vahik tëëm voh e nem pa nok a ma tah no teß to hikta vaman ne, to teß vaeö ne pa nok. Eöm to nonok voh nem a ma vu taateß varih, a taateß rëhrëh, me a taateß iu hat va po sionin to takuin pa nok a hat, me a taateß kaak, me a taateß nok o vaënëën apuh ko ëën vamhun vörep, me a kaak a ma ruiß eh peo, ko nok a ma taateß teßteßvaasiß. Me a taateß vatösoe a soe pe Sosoenën, me a taateß hin suk a ma tah nößnës. O teß varih to hikta vaman ne to koman ne pan, eöm to nonok nem a ma tah to vatoksean e non pee, suk eöm to kokoe nem a nok a ma tah hat varih, nee to nonok ne. Ivëh, nee to sosoe vavahat suk a no neöm. Ivëhkëk, amot ee se sun pa vamaaka a ma soe poë varih pa matan e Sosoenën, eß to vamatop e non pa kiiki a ma taateß pa napan varih to teß toßtoß ne, me a napan varih to mët voh. Eß a pusun in a ö ne Kristo to vatvus suk voh a Soe Vih manih pa ma teß varih to mët voh, a ma teß poë varih ne Sosoenën to kiiki raoe pa ö nee to teß toßtoß e ne, pa ö neß to kiiki va non o teß kurus. A Soe Vih ne Kristo to vatvus voh ken pee, ivëh, kee se teß toßtoß ne pa tuvuh, vamanih pa ö ne Sosoenën to teß toßtoß va non.

Ea Se Vakiu Vavih A Ma Heß Ne Sosoenën To Heß A Ra

O poen to öök vatet en pa ö no a ma tah kurus se hik. Ivëh, köm se kokoman vamaaka, ko matop vakis ka nem po iu va po sionin. Paröm teß vaeh nem pa taateß hin. A, a tah apuh ivaßih, eöm se iu varuruvun rakah hah ëm me ro upöm teß, suk ataeah, a taateß iu pamëh to nonok a no neöm, köm ihan anoe nem a ma hat po upöm teß. Eöm se matop vavih nem a ma meh teß peöm, to nö maß ko teß vaßpeh me a ne neöm pa ma iuun peöm. Ko nat nem vavaarek nem. 10 E Sosoenën to heß papaeh voh a neöm a ma heß, pa vakiu pa vaßaus o meoh upöm teß. Ivëh, ke eöm to teß me nem a ma vu heß va po ururuan pe Sosoenën, ke eöm se vakiu nem a ma heß poë varih, pa vaßaus a ma meh teß pe Sosoenën. 11 Tah pah teß se keh teß me non o heß va pa vatvus a soe, eß se vatvus vamaaka vavih non a soe to taneß maß pe Sosoenën. Ka meh teß se keh teß me non o heß va pa vaßaus a ma napan, eß se nonok non a kiu pamëh po kikis ne Sosoenën to heß poan. Ivëh, ka ma napan se ep ne a ma tah neöm to nonok nem, pare kë koe ne e Sosoenën manih pa ëhnan e Ieesuß Kristo. O kikis me a tasun apuh ne Ieesuß Kristo to vaneah tamoaan e non. Oman.

Ea Se Teß O Kamis Vamanih Pa Teß Va Po Vaman

12 Ma vakamöß peöß, eöm se koe a töhkak pa ma punis apuh to se nö maß manih peöm, pa punöß a neöm. Eöm se koe a koman pan, eß a meh tah vatoksean se tavus a neöm. 13 Ivëhkëk, eöm se teß vaeö nem, peß eöm to avë me nem pe Kristo po kamis. Ivëh, ke eöm se teß vaeö nem, ka ma komëneöm se puh ne po vaeö, po poen ne Kristo se nö hah me maß a tasun apuh. 14 O teß se keh sosoe vöknah a no neöm, suk eöm to vavatet nem e Kristo, eöm se vaeö, peß eöm to nat e nem pa Tuvuh kikis apuh pe Sosoenën to teß vaßpeh me e non peöm. 15 Eöm se nat nem kon kamis, suk eöm to ip vamët a meh teß, keß, eöm to kaveo, keß, eöm to nonok vahat nem a meh teß, keß, eöm to vahakrë nem a meh teß pa tah peß. 16 Ivëhkëk, eöm se keh kon kamis, suk eöm a napan pe Kristo, eöm se koe a poet. Eöm se kë nem a ëhnan e Sosoenën, suk o ëhnan pamëh ne eöm to teß me e nem. 17 Eß o poen ne Sosoenën se kiiki a ra to taneo en manih pa ma koaß pe Sosoenën. A kiiki pamëh se keh tavus momoaan manih pea, ataeah se tanok poß manih pa napan varih to vatösoe ne a Soe Vih pe Sosoenën? 18 Suk ataeah, o Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“Eß se keh teß hivaß ke non pa teß vih
ne Sosoenën se kon hah poan,
ivëh, ka teß to heß tonun non e Sosoenën
me a teß nonok vahat, ee se ro rakah ee!” a 
19 Ivëh, ka ma teß varih to kon kamis, pa ö nee to nonok vatëh ne a taateß totoopin, pa ö ne Sosoenën to iu va non. Ee se heß ne o kupu pee manuh pa teß to nok voh a ra, suk eß se vatet a soe vaman peß.

Copyright information for `TPZ