1 Thessalonians 2

E Pöl To Soe Tavus A Kiu Neß To Nok Voh Manuh Tesaronaëkaß

Kën kea me ra kën vamen, eöm to nat koman e nem pa kiu nemöm to nok voh pa ö nemöm to vavih voh nös manem peöm, to hikta se ro akuk non. Po vamomoaan nemöm to kehkeh nö nem nös peöm manem Tesaronaëkaß. Emöm to teß nem manih pa vöön vëh Filipaë, pamöm taum o kamis nën. A napan va pa vöön pamëh to hinën kamöm. Ivëh, köm nat e nem, a nap peo rakah to heß tonun ka möm, pare vapikpiuk a möm. Ivëhkëk, e Sosoenën pea to vaßaus e non pemöm. Kemöm sun vakis e nem pa vatvus a Soe Vih peß manih peöm. A hin pemöm manih peöm pa vaman e Ieesuß to hikta teß non pan o piuk. Emöm to hikta kokoaan nem a ma kokoman pemöm manih peöm, keß, emöm to kehkeh piuk ka no neöm. Ahik. E Sosoenën to punöß voh en pemöm. Ko vaman e non pemöm, pareß heß en pemöm pa kiu va pa vatvus a Soe Vih. Ko poen nemöm to vavaato nem, emöm to hikta iu nem a vamanman a napan, pan ee se vaeö in a kiu pemöm. Ivëhkëk, e Sosoenën koman to kiiki non a ma kokoman pemöm, ivëh, nemöm koman to iu suk nem eah, se vaeö in a kiu pemöm. Eöm to nat e nem, emöm to hikta iu panih nem a ma kokoman peöm, pa ö nemöm se nok ta ma soe vihvih, marën a rëh a ma teß kokoman peöm. E Sosoenën to nat e non pa tah pamëh, a man. Emöm me to hikta se koaan ka non neöm po kokoman pemöm, suk emöm to hikta teß me nem a taateß amun. Pamöm hikta se vamanman a no neöm, ko öt këh a neöm a ma moniß peöm. Emöm to hikta kehkeh kon nem to ëhnan apuh manih peöm, me ro upöm teß. Oman, emöm to teß e nem o aposol pe Kristo, ivëh, kemöm se keh iu voh nem, emöm to antoen e nem pa soe ka neöm, köm vaßaus voh em pemöm. Ivëhkëk, o poen nemöm to teß vaßpeh me voh a no neöm, emöm to teß me nem a taateß tö vamanih pe köövo to matop non e koaß soneß peß. Suk ataeah, emöm to vaeö me e nem peöm, pamöm iu vi rakah e nem peöm. Emöm to kehkeh vaßaus e nem peöm pa Soe Vih pe Sosoenën, pareß hikta teß non pan, eß a soe varoe ko pamëh, emöm to vamatop me e nem pa mët, marën a vaßaus a neöm. Suk ataeah, eöm to tavus em a ma meh teß pemöm, pa ö nemöm to iu va nem.

Kën kea me ra kën vamen, eöß to nat e noß peöm to kokoman hah e nem pa ma kiu hivaß, me a ma teß a vößparean nemöm to nonok voh nem manih topnineöm. Emöm to kiu vëhvaß rakah e nem manih peöm pa vavaasis a neöm a Soe Vih pe Sosoenën, pa ma popoen, me pa ma potan. Emöm to hikta antoen nem a heß punis a neöm pa matop a möm pa taëën.

10 Eöm to nat e nem, e Sosoenën me to nat vahik voh en pa taateß nemöm to nok voh manih peöm, a napan varih to vaman voh e Ieesuß Kristo. Emöm to nok voh a ma taateß totoopin varih, to teß vih ne manih pa matan e Sosoenën, pamöm hikta nok ta hat. 11 Eöm to inan e nem, pa ö nemöm to matop va ka no neöm, vamanih pa ö ne taman to matop va non a ma koaß peß. 12 Emöm to vavaasis a no neöm a soe vaßih, marën a kunkuin a ma kokoman peöm. Pamöm vakikis a neöm pa soe pemöm pan, eöm se suk vakis rakah a taateß vih to onöt non a taateß pe Sosoenën. E Sosoenën to vaoe voh a neöm, pan eöm se hop manih pa Matop Vih peß, ko kon a ö ihihoß vih, kuru me amot manuh pa vöön va kin.

A Ta Tesaronaëkaß To Vaman Vakis Rakah, Ee Pare Teß Ee Pa Ma Punis

13 Ka meh tah ivëh, emöm to sosoe vavihvih tamoaan ke nem na e Sosoenën, suk eöm to kon a soe peß, nöm to tënan manih pemöm. A soe pamëh nöm to hikta kon va in eah manih pa soe pa teß. Ahik. Eöm to kon va em peß manih pa soe koman pe Sosoenën. Ka soe pamëh eß a soe koman peß to kiu non manih pa ma kokoman peöm, a napan varih to vaman voh e Sosoenën. 14 Kën kea, me ra kën vamen, eöm to tavus vatoe me voh em pa ma kum teß varih to vaman voh e Sosoenën, pare teß ne manih pa muhin vëh, Jiutiaß. A napan poë varih to vatös me voh ee pe Ieesuß Kristo. Ka ma punis nöm to taum, ee a ma punis no a napan koman va pa muhin peöm to heß a neöm. Ka ma punis poë varih to vatoe akuk va e ne manih, pa ma teß punis no a nap kiu pe Sosoenën to taum me voh manih pa koreero Jiuß. 15 O Jiuß, ee a napan poë varih, to ip vamët voh e Sunön pea Ieesuß Kristo, me ro teß vanënën soe, pare veo vavah ka möm pan emöm se këh a muhin pee, suk ataeah, e Sosoenën to hikta vaeö me non raoe. Ee to rës me e ne po upöm teß. 16 Pare pupunöß rakah e ne pa soepip a möm pa vavaasis a soe pe Ieesuß Kristo, manih po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Suk ataeah, ee to hikta iu ne a ö ne Sosoenën se kon hah a napan poë varih. Ee to nonok va ne manih, ivëh, no a ma hat pee se tatavus vapeo suk ne pa ma poen kurus, ko onöt non po poen no heve pe Sosoenën se taum raoe.

E Pöl To Iu Ep Hah Non A Ta Tesaronaëkaß

17 Kën kea me ra kën vamen, a napan to nok voh a ra, ka vakëh ee pa ma siß poen. Kemöm haraß rakah va nem manih pa ö no e voe to teß ke non a ma koaß peß pa ma siß poen. Emöm to hikta ep hah ka neöm. Ivëhkëk, o kokoman pemöm to teß avoeß e non manih peöm. Ivëh, kemöm eh rakah e nem pa taum këh ta hanan, nemöm se koe ke nös pa ep a neöm. Suk emöm to iu vi rakah e nem peöm. 18 Emöm to iu itoeß rakah e nem pa nö nös peöm. Keöß koman e Pöl to pupunöß vakis tamoaan rakah e noß pa ep këh ta hanan, nöß se koe nös, paröß ep a neöm. Ivëhkëk, e susun po oraß hat to susunpip e non pemöm pa nö nös peöm. 19 O poen ne Sunön pea Ieesuß Kristo se hah maß, kataeah se nok a ra ka sun vakis me o vaeö manih pa mataneah? Emöm se kon ataeah to vataare non, a ö nemöm to nonok nem a ma kiu vih poë varih? Emöm se vaeö varoe suk a no neöm a napan va Tesaronaëkaß. 20 Oman rakah, eöm o maaka pemöm. Ke eöm koman to vavaeö a no möm sih.

Copyright information for `TPZ