1 Timothy 1

A Soe Vakömköm Manih Pa Teß Heßheß Soe Sekaß

Eöß e Pöl to kiun nös o pëpaß vëh, eöß e aposol pe Ieesuß Kristo. E Sosoenën to kon hah voh a ra, ka anoeh no a ep e Ieesuß Kristo. Ee pon to vateß voh a neoß e aposol.

Timotiß, eën e koaß rakah peöß, suk eën to vaman e Ieesuß Kristo.

Eöß to hinhin noß e Sosoenën e Tamaara, me e Ieesuß Kristo e Apuh pea, ee pon se vataare a oah o heß vih, me o ururuan pee pa ma tah kurus se tavus manih pën, me ee se heß a oah a taateß moomo.

Ea Se Vöknah A Ma Vavaasis Piuk

Eöß to iu heß hah noß o vaato vëh nöß to heß voh oah, po poen nöß to se nö voh pa muhin va Mësadoniaß. Ivëh, köß iu noß oah se teß varë voh manih vöön Ëfësus, parën heß a soe kikis manih pa ma pah teß varih, to vavaasis ne a ma soe piuk manih pa ma napan po poen nee to heßheß ne a Soe pe Sosoenën. Ko soe ke raoe, kee koe a ma vahutët varih to hikta teß man ne, me a ma ëhnaara ma kën sipuiire, suk a ihoß voh pee. A ma tah pöe varih se vatvus o vaheheve, ko vanun o vaman pa napan. Ivëh, ka ma vahutët varih to hikta vaßaus ne a kiu pe Sosoenën, a tah pamëh to tanok po vaman. A pusun in a soe peöß ivëh, eß va pa vaßaus a ma napan, kee se teß me ne a taateß iu teß, o iu vëh to taneß rakah no maß po kupu vivihan, me o kokoman vih, me o vaman vamaman. A ma pah teß to këh ke voh a ma tah poë varih, pare teß ne pa ma vaato nun. Ee to iu tavus ne o teß vavaasis va po Vavaasis pe Mosës. Ivëhkëk, ee koman to hikta maaka ne, pa tah nee to vavatvus ne, keß pa tah nee to koman ne, pan ee to nat ne.

Ivëhkëk, ea to nat e no po Vavaasis pe Mosës to vih, pa ö no a teß se vavatet vatotoopin non. Ea to nat me e no pan, o Vavaasis pamëh to hikta teß suk non a napan varih no a pop pee to vih. Eß to teß non pa vatotoopin a nap vatösoe, me a napan varih to kokoe ne a vatet o Vavaasis. O Vavaasis pamëh to teß suk non o teß varih to heß tonun ne, e Sosoenën ko teß ne pa taateß hat, to hikta teß vivihan ne, me a hik to kum nee to teß hop ne, me ee to ip vamët voh e tamëëre pen sinëëre, me a meh teß. 10 A ma napan varih to teß ne pa taateß rëhrëh, taateß koroh vëtkin pa poa teß oeteß, keß a poa köövo, me a taateß vavoen o teß kikiu akuk, taateß piuk, me a teß to piuk pa ö neß to sun pa matan a teß kiiki vahutët, me a ma meh taateß hat to vöknah rakah ne o vavaasis man pe Sosoenën. 11 O vavaasis pamëh to vatoe me non pa Soe Vih vëh to taneß no maß pe Sosoenën, to teß me non o maaka me o kikis. Eß to heß voh a neoß o vavaasis pamëh pan, eöß se vatvus.

E Pöl To Vavihvih Ke Sosoenën To Ururuan Voh Poan

12 Eöß to vavihvih me noß e Apuh pea Ieesuß Kristo, to heß a neoß o kikis, suk eß to vaman a no neoß, pareß vateß a neoß to antoen e noß pa nok a kiu peß. 13 Oman, moaan voh eöß to vavovoeak voh noß e Kristo, ko vavaatek me voh noß eah, ko nonok voh noß a ma vu taateß pa vakmis eah. Ivëhkëk, e Sosoenën to ururuan voh a neoß suk, eöß to hikta nat voh noß pataeah nöß to nonok noß, eöß to hikta vaman voh noß. 14 Ivëhkëk, o ururuan pe Apuh neß to heß avoes voh a neoß, ko ururuan peß kunkuin a neoß, köß vaman eah, me o iu rakah peöß manih pe Ieesuß Kristo me o upöm teß.

15 A tah nöß to soe to man, ke eöm se öt rakah eah, e Ieesuß Kristo to nö voh maß manih po oeh, pa kon hah a ma napan to teß ne pa taateß hat. Eöß koman to teß hat oah rakah e noß po upöm pa nok a hat. 16 Ivëhkëk, manih peöß o ururuan to nö maß peöß, a teß nonok vahat oah rakah. A taateß moomo pe Ieesuß Kristo se tavus vamaaka koe manih peöß, ka taateß moomo peß to hikta se hik non. Eß se teß va non manih peöß o vëknöm po teß varih se vaman poë, kee se kon o toßtoß tamoaan. 17 Manuh pa teß Sunön se matop tamoaan non, pareß hikta se mët non, ne ea to hikta se ep no eah, e Sosoenën varoe, na se ta no eah, ko kë tamoaan no a ëhnaneah. Oman.

E Timotiß Se Sun Vakis Pa Vöknah A Ma Taateß Hat

18 Koaß peöß Timotiß, eöß se soe ka oah a soe to vatoe me non a ma soe vanënën varih, moaan voh nee to sosoe suk voh ne a oah. Eöß se soe ka oah a tah vëh, kën se vatet a ma tah nën se nok, pa vapus vakis pa vöknah a ma taateß hat. 19 Eën se teß tamoaan me nom o vaman, ko nonok nom a tah nën to nat nom to teß vih non pa nok. A ma meh teß to koe voh a tah vëh, ko vaman pee to teß va non manih po paröß to peah o vösvös ko tatakök. 20 E Himeneus, pen e Alëksantaß to nok vavoh nën, keöß vahoß raoe pa koren e susun po oraß hat. Ivëh, kee pon se kon vavaasis ko nat ne soe viivi hah e Sosoenën.

Copyright information for `TPZ