1 Timothy 2

Ea Se Hinhin Ke No A Napan Kurus Manih Pe Sosoenën

A tah vamomoaan neöß se soe ka neöm ivëh, eöm se hinhin vaßaus nem a ma napan kurus, pa ö nöm to hinhin ke nem raoe o ururuan pe Sosoenën, ko vavihvih me nem e Sosoenën pa tah neß to nonok non manih pa napan. Eöm se hinhin vaßaus nem a ma napan to vovoh ne pa kaman, me o teß sunön, ivëh, ke ea se ihoß vavih no ko teß me no a taateß kamöß. Ko teß taihan no pa ëhnan e Sosoenën, ko nonok no a ma tah ne Sosoenën to iu a rora pa nok. O vu hin pamëh to vih, pareß heß vaeö non e Sosoenën, a teß va pa kon hah a ra. Eß to iu non a napan kurus, neß se kon hah raoe, kee se nat rakah ne a soe man peß. Suk e Sosoenën a paeh ro, ka pah hanan ro no a teß se koe, pareß tavus e Sosoenën, ivëh, e Ieesuß Kristo. Eß koman to tavus teß voh. Eß to voen hah voh a ra, ko hehe a ra a napan kurus, ka taihan. Pa tëëm koman pe Sosoenën, eß to vataare voh a ra pan, eß to iu kon hah non a ma napan kurus. Eß a pusun in a ö ne Sosoenën to kon voh a neoß pa vatvus a Soe Vih, ko vateß a neoß e aposol, keöß to vavatvus noß a soe man, eöß to hikta pikpiuk noß. Eß to vateß voh a neoß pa vavaasis a ma napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, kee nat a soe man pare vaman.

Ivëh, köß iu noß a ma teß oeteß va pa ma vöön kurus, se hinhin ne, ko kë ne a ma koreere, pare teß me ne a taateß vivihan, ko koe a taateß heve, me a taateß vaato vasukaß.

A Taateß Va Pa Nok A Kiu Vih, Eß O Vatëk Rakah Po Köövo.

Eöß to iu noß o köövo se ohop ne a ma ohop vih, to vataare non a taateß ta, ko matop ne o kokoman pee. Pare nat ne vavatëk vamanin varoe ne a ma uviire, me a sioniire, pa ma vu mök nee to nok pa gol, me a ohop a ma ohop voen vapeah. 10 Ivëhpëhkëk, o köövo to iu vatet ne a soe pe Sosoenën, ee se nonok ne a ma vu kiu vihvih. A ma kiu vihvih poë varih to teß va ne manih po vatëk vamaman rakah pee.

11 A köövo se nat taneß pa ö neß to teß vöknah non, ko teß non pa taateß teß vasup, ko teß vamatop non, ko teß vapaan ke non e voe. 12 Ivëhkëk, eöß to hikta vaonöt noß sih o köövo pa heß o vavaasis, me vovoh ke ro voe pa tasun. Ivëhkëk, ee se pënton vasup ne. 13 Suk ataeah, e Sosoenën to nok vovoh voh e Adam, pareß nok suksuk e Iv. 14 A vatomore to hikta nö voh maß manih pe Adam, ivëhkëk, e köövo to kon voh a vatomore, keß tavus a köövo nonok hat. 15 Ivëhkëk, e Sosoenën se kon hah e köövo, pa ö neß to kokon koaß non
[E Sosoenën se kon hah e köövo pa ö neß to kokon koaß non]. Eß to teß non a kukön kokoman in a pusun in a soe pamëh, ivarih, (1) e sinan hik se mët pa ö neß to vahuh e koaß, (2) e Sosoenën se kon koe hah e köövo manih pa ö neß to kon e koaß (ivëh, ke Ieesuß to koaß maß), (3) ke Sosoenën se kon hah e köövo pa ö neß to matop vavih non a ma koaß peß.
me pa ö neß to teß tamoaan me non o vaman, me a taateß iu a meh teß, me a taateß teß vavivihan, ko matop non o iu va po sionin.

Copyright information for `TPZ