1 Timothy 4

A Ma Soe Piuk To Vanun Non O Kokoman Pa Ma Napan

Kuru a Tuvuh Vasioß to soe vamaaka vamanih pan, o poen se nö maß, no a ma pah teß se koe hah ee po vaman, me o vavaasis vamaman va pe Sosoenën. Suk ataeah, ee se vaman, pare vavatet ne a napan varih to vavaasis ne a ma soe piuk to taneß no maß po oraß hat. A ma vavaasis piuk se taneß maß po teß pikpiuk varih, no kokoman pee to hat ko nun. Kee hikta se haraß inan ne a ma vavaasis pan, eß a ma vavaasis to vih, keß, eß to hat. A napan poë varih se supon a ma napan, pa koe a vaen, ko soe ke raoe pa koe a ëën a ma paeh vu taëën. Ivëhkëk, e Sosoenën to nok voh o vaen a tah a vih, me a ma vu taëën to teß vih e ne pa ëën. Ivëh, ka napan varih to vaman, ko nat ne a soe peß, ee se soe vavihvih ke poë pa taateß vaen me a taëën. A ma tah kurus ne Sosoenën to nok voh to teß vih e ne, ka hikta se koe no ta pah tah, ea se soe vavihvih varoe ke Sosoenën, para ëën ee. Suk a ma tah poë varih ne Sosoenën to nok voh to vivihan, pa ö ne Sosoenën to soe vavoh, pa ö na se vateß pa hin.

E Timotiß Se Teß Non A Teß Kikiu Vih Pe Kristo

Eën se keh vatvus a soe vëh manih pa kën kea, me kën vamen varih to vaman ne, eën se teß e nom a teß kikiu vih pe Ieesuß Kristo, eën se kokon taneß nom o kikis apuh pa ma vavaasis vih varih ne eën to vaman nom ko vavatet nom. Eën se koe a vatet a ma vu vahutët akuk pa kën sipun varih, no teß to vavatvus ne pa vöknah a soe man pe Sosoenën. Ivëhpëhkëk, eën se vavaasis koman hah eo, ka taateß pën se tavus vamanih pa ö ne Sosoenën to iu va non a ö neß se tavus. Eën to nat e nom pa ö na se iu vavaasis no a sioniira, keß kon vaßaus koe nën. Ivëhkëk, eß to vih oah non, pa ö no a teß se punöß vakis pa tavus vamanih, pa ö ne Sosoenën to iu va non. A pusun in a tah pamëh, ivëh, ea se vatet a taateß ne Sosoenën to iu non, eß to iu non a napan se kon o vaßaus pa ö nee to teß toßtoß ne manih po oeh, me amot pa ö nee se mët ee. A soe vëh nöß se soe ka oah, eß a man rakah, ke eöm kurus a napan se pënton, paröm vaman. 10 Eß a tah ne ea to kiu vëhvaß suk no, ea to anoeh no e Sosoenën toßtoß tamoaan, eß a teß va pa kon hah a ma napan kurus. Ea a napan varih to vaman no eah.

11 Eën se heß a soe vëh manih pa ma napan, ko vavaasis raoe kee vavatet ne a ma tah poë varih. 12 A meh teß se koe a ep va ka oah manih pën a tah akuk, suk eën to sekaß. Ivëhpëhkëk, eën se teß va nom manih po vëknöm manih pa napan va po vaman, manih po vaato pën, pa ö ririu va pën, pa ö nën to iu vah va nom a napan, po vaman pën, me a taateß voon pën. 13 Eöß se meß avoeß e noß pa vos nös, eën se kiu avoeß e nom pa ëh ke ra napan a Soe manih po Puk pe Sosoenën. Parën koe a vahik pa vakikis raoe pa ö nën se vatvus a soe pe Sosoenën, ko vavaasis vavih nom raoe. 14 Eën se vakiu o heß nën to öt nom, vëh no a pah teß vanënën soe to vanënën suk voh a oah, pa ö no a ma teß susunön va po rotuß to vahoß voh a koreere manih pën.
[vahoß voh a koreere manih pën], a teß to vahoß a koreneah manih pa pasun a meh teß, a ma tah varih se tavus, a teß to kon a tapui, a teß to kon o kikis, me a teß to heß a tasun manih pa meh teß.
15 Ivëh, kën se nonok nom a kiu pën, nën se heß o toßtoß pën pa nok, ka kiu vakis pën se tavus vavih kurus. Ivëh, ka ma napan se ep pa ö no a kiu pën to pupu nö va non manih po toßtoß pën. 16 Eën se ut vavih koman a nom, po toß toß pën, me a kiu pën pa vavaasis a ma napan. Eën se sun rakah nom pa tah to teß man non, ke Sosoenën se kon hah a oah, vaßpeh me a napan varih to tënan ne oah.

Copyright information for `TPZ