aLo 25:4

1 Timothy 5

A Taateß Va Pa Teß Vaßpeh Me O Upöm Teß

Eën se koe a vaato vaheve me o voe mamanot, ivëhkëk, eën se vaato vavih me nom raoe po vaato vatö pën, vamanih peß ee a kën tamömah. Ko nonok vavih nom a ma nap sesekaß, vamanih pa ö nën to nonok va nom pa ma kea pën. Eën se nonok vavih nom a ma köövo mamanot, vamanih pa ö nën to nonok va nom e sinömah, ko nonok nom a taateß voon varoe manih pa a ma kën sepeß, vamanih pa ö nën to nonok va nom pe vameomah.

A Teß Se Matop Non O Köövo Varih No A Ma Voe Pee To Mët Këh

Eöm se matop vavih nem o köövo amop varih to teß amop rakah ne. Ivëhkëk, e köövo amop se keh teß me non e koaß, keß a supnaiß peß, eß a kiu vamomoaan rakah peß pa ö neß to vaman non e Sosoenën pa matop e köövo pa piun o hivaß pe sinan pen taman, keß, e sipuneah. E Sosoenën to iu rakah non a taateß pamëh. A köövo amop vamaman to teß rakah non pehen, to vaman ko anoeh non e Sosoenën, pareß hinhin non pa potan me pa popoen pan, e Sosoenën se vaßaus poan. Ivëhkëk, e köövo amop se keh teß non pa vatet o iu hat va po sionin, pa heß vaeö ea, e köövo pamëh a mët manih pa tuvuh peß, eß he a toßtoß manih po sionin. Ivëh, ke eën se soe ke ra napan va po vaman, pa nok a ma tah poë varih. Ivëh, ka hikta teß se soe vahat raoe. A teß se keh hikta matop non a ma poaneah, me eß se matop oah non a kën tom sinan peß, eß to heß tonun en po vaman peß. A tah pamëh to hat oah rakah e non po meoh upöm teß varih to hikta vaman ne e Sosoenën.

Manih pa ma ëhnëëro köövo varih o amop, eß se oah non o 59 kirismas. Pareß teß voh non e köövo pa pah voe ro to ta voh non o vaen. 10 E köövo pamëh to teß non o ëhnan pa nok a ma vu kiu vih, ivarih, pa matop vavih a ma koaß peß, ko mamakën non a ma teß to taneß maß pa meh muhin, ko pupui non a ma moeera napan pe Sosoenën, ko vaßaus non a napan varih to teß ne a punis, me eß to heß non o toßtoß peß pa nok a ma vu kiu vih. Eën se kiun varoe a ëhnaneah.

11 Ivëhkëk, eën se koe a kiun a ma ëhnëëro köövo amop varih to vaen vavoon. Suk ataeah, o kokoman vaen tomeß rëh ke raoe, kee iu vaen hah e ne, pa ö nee to heß voh o toßtoß pee manih pe Kristo. 12 A kiiki se tavus en pa ö nee to hikta nok a tah nee to soe vaman voh a nok. 13 A meh tah, nee to posean ne pa nok ivëh, ee to hoho vah ne pa ma meh iuun. Ee to hikta vahik tëëm varoe ne nën. Ee to teß me ne pa taateß vöhioß tonun suk o toßtoß pa ma meh teß, pa soe a ma tah nee to hikta onöt ne a soe. 14 Ivëh, ke eöß koman noß pan, eß to vih oah non po köövo amop varih o sepeß se vaen hah ee, pare kokon koaß, pare matop ne a iuun pee. Ee se keh nok va nën, a hikta tövakihat se soe vahat raoe. 15 Ivëhkëk, a ma paeh va po köövo poë varih to këh ke voh ee pa hanan totoopin, pare vatet varuß ee pe susun po oraß hat.

16 Eß se keh teß non a köövo va po vaman, to teß me non a köövo amop to teß me non a kën tom taman, e köövo koman se matop e non pee. O kum teß varih to vaman ne e Sosoenën hikta se matop ne raoe. Ee se matop varoe ne o köövo amop varih to hikta teß me ne ta ma poëëre.

Ea se Matop Vavih No A Ma Teß Sunön Va Po Rotuß

17 A ma teß sunön varih to matop vavih ne o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, o teß va po vaman poë varih se ta ne a ma teß sunön poë varih, me ee se heß a moniß. O teß poë varih to kiu vëhvaß oah ne pa vatvus a soe, me pa vavaasis a napan a soe pe Sosoenën. 18 Ea to nat e no po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“A purmakaöß se keh komkom kakap non a vuit,
koe a monpip a rivoneah pa sunpip eah pa ëën,” a 
me

“A teß kikiu to se kon en po voen peß.” b 
19 Koe ah vaman a meh teß se keh soe pan, “A teß sunön va po rotuß to nok a hat.” Ivëhkëk, a poa teß, keß, a kukön se keh soe ka oah a soe pamëh, eën to antoen e nom pa vaman. 20 Eën se soe ke a teß sunön pamëh to nonok vatëh non a hat, pan eß to nok a hat. Eën se vasun poan po vahutët pa matëëra napan kurus va po vaman, ka ma meh teß sunön, me a ma meh teß va po vaman se ep, pare naöp ko koe a nok a hat.

E Timotiß Se Matop Vavih Non A Taateß Peß

21 Pa matan e Sosoenën, me Ieesuß Kristo, me a ma ankeroß pe Sosoenën, eöß to soe vakis rakah ka oah pa vatet a soe peöß, eën se siröß a teß vëh to nok a hat. Eën se koe a nok a taateß vih varoe manih pa ma teß sunön me manih pa ma pömah. Eën se nonok me nom manih po teß kurus. 22 Eën se kokoman vavih, parën pah vahoß a koreomah pa hin suk a meh teß pa nok a kiu pe Sosoenën. A hat pa meh teß to tomeß pahan manih pën. Eën se ut vavih koman a nom, kën se teß vivihan nom pa matan e Sosoenën.

23 Eën se koe a kaak varoe a ruen, ivëhkëk, eën se kaak a siß ö voaën soneß, pën to haraß vatëh nom a mët, marën a vaßaus a komömah, pa vahik a mët vëh to tavus manih pën.

24 A ma hat pa ma pah teß na se ep vateeraß ee, a teß he meß e non pa sun pa kiiki. Ivëhkëk, a ma hat po upöm teß to teß vakoaan e ne. Ka amot, a ma hat poë varih se tavus vateeraß ee maß. 25 Eß to vatoe e non pa ma taateß vih, ee me se tavus vateeraß ee maß. Ivëhkëk, a ma taateß vih poë varih to hikta se tavus vateeraß ohoß ne, ee me to hikta se teß vakoaan tamoaan ne.

Copyright information for `TPZ