2 Corinthians 1

E Pöl To Soe Tavus A Kiu Ne Sosoenën To Heß O Aposol

Eöß e Pöl, eöß e aposol pe Ieesuß Kristo, po iu koman pe Sosoenën keß kon a neoß, köß tavus e aposol peß. Ko kiun vaßih ne kea peöß Timotiß to teß vaßpeh me a non neöß, köß kiun ko vanö ka nös neöm, o kum teß varih to vaman nem e Sosoenën manih Körin, me ra ma napan pe Sosoenën to teß ne manih pa muhin va Akaëaß.

Eöß to hinhin noß e Tamaara Sosoenën, me e Sunön pea Ieesuß Kristo, pan ee se ururuan a ra, pare heß a ra a taateß moomo.

E Pöl To Soe Vavihvih Ke Sosoenën, Suk A Ö Neß To Vatö A Ma Punis Peß

Ea se vaeö para kë a ëhnan e Sosoenën Taman, eß e Sosoenën e Taman e Sunön pea Ieesuß Kristo. Eß e Tamaara, me eß a taneo in a ma taateß uruan me a taateß vatö a ma punis. Ke eß e Sosoenën se nok a ma kokoman po teß varih to teß me ne a ma punis, kee töötö ee. Ka ma punis kurus varih to tatavus ne manih pea, ne Sosoenën to vavaatö këh e non sih pea, ka onöt e no pa vatö o kokoman pa napan varih to tataum ne a ma vu punis, vamanih pa ö ne Sosoenën to vavaatö va i non sih a ma kokoman pemöm. E Ieesuß Kristo to teß voh o kamis o pöh apuh rakah, kemöm me to haraß me e nem po vu kamis pamëh. Ivëh, no a taateß moomo pe Ieesuß to puh suk non manih pemöm kuru. Ko poen no a punis se taum a möm, a ma vu punis poë varih, to vaßaus ee peöm, keß onöt po poen ne Sosoenën to kon taneß hah en peöm pa ma punis poë varih. Suk ataeah, e Sosoenën to vaßaus a möm, ka ma kokoman pemöm teß tö e ne. Ka tah pamëh vavaßaus a no neöm, ka ma teß kokoman peöm teß tö me e ne. Oman, o poen nöm to sun vakis nem paröm teßteß nem a ma vu punis varih nemöm to teßteß nem sih, e Sosoenën se vatö en pa ma kokoman peöm, kee tö ee. Kemöm vaman vakis e nem, pan eöm se sun vakis rakah e nem, manih pa ö no a ma punis se tavus maß. Suk ataeah, emöm to nat e nem, peöm se kamis vaßpeh me em pemöm. Ivëh, ke eöm me se kon vaßpeh me em pemöm po kokoman tö.

Kën kea, me ra kën vamen, emöm to iu nem a ö nöm se nat vavih nem pa ma punis varih to tavus voh a möm manih pa muhin va Esiaß. A punis apuh pamëh to vöknah rakah voh en pemöm, ko onoah en pa ma teß kikis pemöm. Ivëh, kemöm koman em pan, emöm se mëtmët em. Oman rakah, manih pa ma kokoman pemöm, nemöm to haraß vavoh e nem a ma vu punis poë varih, vamanih pa ö no a teß pëpënton vahutët to soe ka teß pepeat pan, “Eën se mët.” Ka tah pamëh to tavus me voh en manih pemöm, ko vaßnaöp en pemöm, pan emöm se nat nem koman hah nem o kikis pemöm. Ahik. Emöm se koman varoe ko nem o kikis pe Sosoenën to onöt non a kunkuin hah a nap mët. O kikis pamëh to antoen pet e non pa vaßaus a möm pa teß a ma teß punis pemöm. 10 Ka tah hat pamëh to onöt rakah e non pa ip vamët a möm. Ivëhkëk, e Sosoenën to kon hah en pemöm. Amot me, neß se vaßaus hah en pemöm. Kemöm vaman vakis va e nem manih pan, e Sosoenën se vaßaus hah en pemöm, kemöm teß vavih e nem. 11 Ivëh, ke eöm se hinhin vaßaus a no möm. Ke Sosoenën sih pënton a hin pa nap peo, pareß vaßaus a möm. Ka tëëm no a nap peo se ep a ö ne Sosoenën to vaßaus va ka non möm, pare vavihvih me poë.

E Pöl To Hikta Pikpiuk Non A Napan Va Körin

12 Eöß to soe vavaeö suk hah öß pa tah vaßih. Manih po kokoman peöß nöß to nat va noß manih pan, eöß to nonok noß a taateß totoopin vih, me a taateß man manih pa napan kurus, ee a ma taateß ne Sosoenën to heß voh a neoß. Eöß to hikta vatet maß o nat ne ea a napan va po oeh vëh to vatet voh maß. Ahik. O ururuan varoe ko pe Sosoenën to vaßaus voh a neoß, pareß heß a neoß a taateß vaßih. Eöß to nok vakis voh a taateß pamëh po poen ne eöß to teß vaßpeh me voh a noß neöm, a napan va Körin.

13 Ka ma poen nöß to kiun ka nös neöm a ma kiun, eöß to kiun a soe to onöt non neöm se ëh, ko maaka a pusun in a soe pamëh. Eöß to hikta kiun ka neöm ta meh soe to matan ke non. Oman, a ma meh poen ne eöm to hikta se maaka vavih nem a ma soe kurus nöß to kiun nös. Ivëhkëk, eöß to iu rakah noß a ö nöm se maaka vavih a pusun in a ma soe peöß. Ka manih po vahutët apuh pe Sunön pea Ieesuß, eöm se vaeö suk rakah em peöß, vamanih pa ö nöß to vavaeö va ka noß neöm sih

15 Eöß to vaman rakah e noß peöm to haraß vaeö suk e nem pa taateß nöß to nok, keß a pusun in a ö nöß to koman suk noß pan eöß se nö momoaan nös peöm, ko ep voh ka neöm. Eöß se ep ateß ka neöm, ko oah eoß manuh pa muhin va Mësadoniaß. O poen nöß se këh hah maß a muhin va Mësadoniaß, eöß to koman e noß pa hah maß pa ep a neöm. Manih pa taateß pamëh ne Sosoenën se taneo en pa nok vavih a neöm pa vapöök tëëm. Me eöm me to onöt e nem pa vaßaus a neoß, köß nö eoß manuh pa ö muhin va Jiutiaß. 17 Eöß to hikta nö momoaan voh nös pa ep a neöm. Ivëh, köm koman va poß nem nih, eöm koman kës e nem pan, eöß to nok o kokoman vaßih, marën a piuk a neöm, ha? Me eöm to koman kës nem pan, eöß to nok akuk, paröß panih ekeok a soe vaman pamëh, vamanih pa ö no a napan va po oeh vëh to nonok va ne sih, ha? Eöm koman kës nem pan, eöß se soe, “oman”, me “ahik”, ha? Ahik rakah. 18 E Sosoenën to suksuk rakah non a soe koman peß. Eöß me se soe vamaman rakah keoß peöm pan, a ma soe kurus nöß to sosoe ka noß neöm, to hikta teß me ne a soe, “oman”, me a soe, “ahik”. 19 Eöß, ke Saëlas, ke Timotiß, emöm to soe tavus voh kem peöm pa soe vaßih, nemöm to vatvus voh ka neöm a soe koman pe Ieesuß Kristo, e koaß pe Sosoenën. Eöm to nat me e nem pe Ieesuß to hikta onöt non a soe, “oman”, me “ahik”. A ma tamoaan ne Kristo to vavaonöt ro ko non sih a ma soe peß pa soe, “oman”. 20 Eß to teß non a ma Soe vaman pe Sosoenën to teß non. Ke Kristo to vavaonöt tamoaan non sih a ma soe vaman peß manih pa soe, “oman”. Ivëh, ka se keh pënton a soe pe Sosoenën manih pa ëhnan e Kristo, ea se soe ee pan, “eß o man rakah”. Ivëh, na to kë suk no sih a ëhnan e Sosoenën. 21 Eöm se nat va nem manih pan, e Sosoenën koman to vakikis a rora, ka vatös no manih pe Ieesuß Kristo, para teß vakis no, ke Sosoenën kon en pea a napan koman peß. 22 E Sosoenën koman to vahoß voh en po vëknöm peß manih pea, marën a vataare vamanih pan, ea a napan koman peß. Pareß vahoß a Tuvuh Vasioß peß manih pa komaara. A Tuvuh Vasioß to teß va non manih pa tah vamomoaan va pa ma tah vihvih, ne Sosoenën to kehkeh heß a rora. Ea to kon voh ee pa Tuvuh Vasioß, ivëh, ka se nat va no manih pan, oman rakah, amot na se kon ee pa ma tah vihvih poë varih, neß to nok suk voh pa soe vaman peß.

E Pöl To Hikta Nö Hah Manuh Körin

23 Eöß se soe va keoß peöm manih pan, manih pa ëhnan e Sosoenën, eß a teß va pa vaeh a ma soe peöß. Ke eöß soe vamaman rakah keoß peöm, eöß to hikta nö voh nös peöm maneom Körin, suk ataeah, eöß to hikta iu heß a noß neöm a punis ko vakmis a neöm. 24 Eöß to hikta soe vavoh manih pan, emöm to matop nem nös a ma vaman peöm. Ahik. O vaman peöm to sun vakis rakah voh en. Eöß to kikiu vatös tamoaan me a noß neöm sih pa vatvus o vaeö manih peöm.

Copyright information for `TPZ