2 Corinthians 3

O Aposol, Ee A Nap Kiu Va Po Vatompoan Voon

Eöm koman kës nem pan, emöm to taneo hah em pa nok a ma soe varih marën a vamanman a neöm, köm koman nem pan, emöm a nap vihvih? Emöm to hikta teß va nem manih po upöm teß to hi ro upöm, kee kiun o kiun to soe ka non neöm pan, emöm o teß vihvih. Me emöm to hikta iu nem a soe ka neöm pan, eöm se kiun a ma vu kiun marën a vaßaus a möm. Ahik rakah! Eöm koman to teß va nem manih po kiun pemöm se soe vanat a napan a ma taateß pemöm. Ka ma soe va po kiun pamëh to kiun rakah ne manih pa ma kupu pemöm, no a napan kurus se ep, pare ëh a soe to kiun non po kiun pamëh. Eöm se teß vamhën rakah nem, ka napan se ep va ka no neöm manih, po kiun to taneß maß pe Kristo. Manih pa kiu pemöm ne Kristo to kiun o kiun pamëh. O kiun pamëh neß to hikta kiun voh po tah kinkiun kiun. Ahik. Eß to kiun voh o kiun pamëh manih pa Tuvuh pe Sosoenën teßteß tamoaan. Eß me to hikta kiun voh manih pa ta vös. Ahik. Eß to kiun voh manih po kupu pea ra napan.

Manih pe Kristo ne Sosoenën to kon voh a möm pa nok a kiu peß. Kemöm nat va e nem manih pe Sosoenën se nok a kiu peß, keß tavus vavih rakah en, Oman, emöm to hikta sosoe nem pan, emöm koman to antoen e nem pa nok a kiu pamëh. Ahik. E Sosoenën koman to teß non manih pemöm, pareß heß a möm o kikis, kemöm antoen e nem pa nok a ma kiu peß. E Sosoenën koman to heß a möm o kikis, kemöm onöt e nem pa tavus o teß kikiu va po vatompoan voon peß vaßpeh me a napan peß. Ko vatompoan pamëh nee to hikta kiun voh manih po Puk va po Vavaasis pe Mosës. Ahik. Eß a tah koman pa Tuvuh Vasioß. Ka soe va po Vavaasis pamëh se ip vamët en pa ma apeero teß. Ivëhkëk, a Tuvuh Vasioß to heßheß non sih o toßtoß tamoaan manih po teß.

A soe va po Vavaasis pe Mosës to kiun voh non pa ta vös. Ka soe pamëh to ipip vamët voh e non pa apeera napan. Ko poen ne Sosoenën to kiun o Vavaasis pa ta vös, pareß heß o Vavaasis pamëh manih pe Mosës, o Vavaasis pamëh to nö vaßpeh me en maß po maaka apuh pe Sosoenën. O maaka pamëh to tavus manih pa matan e Mosës. Ka napan va Israël hikta onöt ne a kuteß manih pa mataneah, suk o maaka pamëh to kikis vörep. Vasuksuk poß, no maaka pamëh to hikhik amamot nö e non. Ivëh, ka kiu ne Sosoenën to nok manih pa heß a napan a Tuvuh Vasioß, to teß vih oah e non pa kiu vëh neß to nok voh, pa ö neß to heß e Mosës o Vavaasis peß. O kikis me o maaka apuh peß se teß tamoaan non manih pa kiu va pa heß a Tuvuh Vasioß. O Vavaasis pe Mosës to vahoß en pea manih po vahutët, pareß vateen en pea pa hat, ka apeera ro en. Ivëhkëk, a kiu pamëh se keh nö me maß o maaka apuh pe Sosoenën, a, a kiu va pa nok a napan, kee tavus o teß totoopin manih pa matan e Sosoenën, eß a kiu pamëh se tavus vaßpuh oah en maß po kikis vamoaan pe Sosoenën. 10 O maaka me o kikis apuh pe Sosoenën to te vaßpeh tamoaan me e non po vatompoan voon pamëh ne Sosoenën to nok. Pareß vih oah e non po maaka me o kikis va po Vavaasis pe Mosës. Ivëh, ka kuru vaßih, eß to ep ke non pan o kikis va po Vavaasis pe Mosës to hik rakah en. 11 O Vavaasis pe Mosës to hikta se teß tamoaan non, eß to hikhik amamot nö e non. Ivëhkëk, o Vavaasis pamëh to nö vaßpeh me voh maß o kikis apuh pe Sosoenën. Ivëh, ka kuru na to nat e no po vatompoan voon teßteß tamoaan vëh, to apuh oah e non po Vavaasis pe Mosës.

12 Emöm to vaman rakah e nem, pamöm anoeh e nem po vatompoan voon pamëh se tavus vaßpuh manih pemöm, pareß teß tamoaan non. Ivëh, nemöm to hikta nanaöp suk nem a soe vamaaka o vatompoan pamëh manih pa napan. 13 Emöm hikta onöt nem a nok vamanih pa ö ne Mosës to nonok va voh non. O poen pamëh no maaka to hikta hik avoeß këh non a matan e Mosës, keß kon a ta rara, pareß kupkup en pa mataneah, pan a napan va Israël se nat ne ep po maaka se hikhik amamot nö këh non a mataneah. 14 Ka ma kokoman pa napan va Israël nun rakah ee pa soe pe Sosoenën vëh, nee to ëhëh ne to teß non po vatompoan vamoaan. Ee to hikta onöt ne a maaka in a pusun in a ma soe nee to tënan. Eß to teß va e non manih pa ta rara vëh to teß voh non manih pa matan e Mosës to sunpip non a ma kokoman pee. Ka hikta pah teß to ihan a ta rara pamëh. Manih varoe pe Kristo, ne Sosoenën to ihan këh a ma kokoman pa napan pa ta rara pamëh. 15 Ivëh, ka kuru vaßih no a napan to ëhëh ne sih o Vavaasis pe Mosës, ka ta rara pamëh to sunpip e non pa ma kokoman pee, kee hikta maaka ne a pusun in a soe pamëh. 16 Ivëhkëk, a teß vëh to panih a ma taateß hat peß, pareß suk e Sunön, e Sosoenën se ihan en pa ta rara vëh to sunpip non o kokoman nun peß. 17 Ko poen nöß to vavaato suk noß e Sunön, eöß to vavaato suk me e noß pa Tuvuh Vasioß. Ka Tuvuh Vasioß pe Sunön se keh teß non manih pa pah teß, ka hikta tah se sunpip hah non poan, ka teß pamëh tavus en a teß taihan. 18 Ea kurus to hikta teß hah me no ta tah to sunpip non a mataara, ivëh, no maaka apuh pe Sunön to nö suk maß manih pea, ka tavus va ee manih po siroak no a potan to nan non maß, keß paapa non na po upöm teß. A ma tamoaan rakah na to kokon no sih o maaka pamëh. Ko maaka pamëh papanih tamoaan nö e non pa ma taateß hat pea, ka tavus va ee manih pe Sunön. Ke Sunön koman, eß a Tuvuh to nonok va non nën.

Copyright information for `TPZ