aJen 1:3
bSng 116:10

2 Corinthians 4

O Aposol To Teß Va Ne Manih Pa Nöh

E Sosoenën to ururuan voh a möm, pareß heß a möm a kiu vaßih, ivëh, nemöm to hikta tötö suk rakah nem pa nok a kiu pamëh. Emöm to heß tonun vahik voh em pa ma taateß hat vapoet, no a napan to vakoaan ne sih, pare nonok ne. Emöm to hikta suksuk nem a taateß piuk, pamöm hikta nat nem pa panih a soe pe Sosoenën. Ahik. Emöm to vavatvus rakah nem a soe man manih mahën, pan a napan kurus se kiiki a ma taateß pemöm. Ka manih pa ma kupu pee, nee se nat va ne manih pan, emöm to nonok nem a kiu totoopin manih pa matan e Sosoenën. Ivëh, ka Soe Vih vëh nemöm to vavaasis nem, se keh hikta teß maaka non, a, a Soe pamëh hikta se teß maaka varoe non manih pa napan varih to suksuk ne a hanan to nö non po suraß ësës tamoaan. E susun po oraß hat, eß e sosoenën va po oeh vëh, eß to vanun voh en pa ma kokoman pa napan varih to hikta teß me ne o vaman. Kee hikta antoen ne a inan o maaka va pa Soe Vih vëh, to teß suk non o maaka me o kikis pe Kristo vëh, to teß va non manih pa ö ne Sosoenën to teß va non.

Oman, emöm to hikta vavaasis nem a soe ovin a ma taateß koman pemöm. Ahik. Emöm to vavaasis ro ko nem pan, e Ieesuß Kristo eß e Sunön pea. Emöm to vavatet nem sih a soe peß, pamöm teß va nem manih pa nap kiu peöm, manih pe Kristo. Ivaßih, ka moaan voh, ne Sosoenën to nok voh o oeh vëh, pareß soe voh a soe manih po Puk Vapenpen peß pan,

“Manih pa popoen no maaka se tavus taneß maß!” a 
Ke Sosoenën avoeß ko pamëh to nok o maaka peß pamëh, keß paapa non manih pa ma kupu pea, manih pa ö neß to vaonöt ka ra, ka nat vavih ee po maaka peß vëh, to teß non pa matan e Kristo.

O Maaka Eß A Tah Vahoß Vih Oah Va Po Apen To Pet Non Pa Nöh

A tah vahoß vih oah pamëh to teß non pemöm o aposol, to taneß maß pe Sosoenën. Ivëhkëk, ea to teß va e no manih pa nöh, eß a tah to onöt e non pa töpreß, no e Sosoenën to vahoß a ma tah vahoß vih oah poë varih nën. Ka tah pamëh to vataare non a napan kurus se nat ne o kikis apuh pamëh, nee to ep ne to taneß non maß pe Sosoenën, to hikta teß non manih pemöm. Manih pa ma ö kurus nemöm to nönö vah nem no a ma punis peo rakah to tataum e ne pemöm. Ivëhkëk, a ma punis poë varih to hikta vöknah vahik a ma kikis pemöm. A ma punis poë varih to vavanun e ne sih pa ma kokoman pemöm. Ivëhkëk, a ma kokoman pemöm to hikta hat vaoah. A napan to tektek e ne pemöm, ivëhkëk, e Sosoenën to hikta varakah ka möm. Ee to vakmis ee pemöm, ivëhkëk, ee to hikta miröß tiroëß a möm. 10 A ma kamis poë varih to tatavus ne manih pa sioninmöm, to vatoe amot me non pa mët pe Ieesuß. Ivëh, no toßtoß pe Ieesuß se tavus vateeraß suk manih pa ma sioninmöm. 11 Emöm to nonok nem sih a kiu pe Ieesuß, ivëh, nemöm to teß toßtoß suk nem sih pa ma poen kurus. Ivëhkëk, a napan to pupunöß rakah e ne pa ip vamët a möm. Ivëh, no toßtoß pe Ieesuß to teraß suk non sih, ka napan se ep manih pa ma sioninmöm, ko sionin pamëh, eß o sionin se mët en. 12 Keß a tah pamëh no a mët to nonok suk non sih a kiu peß manih pemöm o aposol. Ivëhkëk, o toßtoß tamoaan to kikiu varuß e non manih peöm.

13 Emöm to vaman e nem pe Ieesuß, pamöm nonok e nem pa paeh a taateß to kiun non manih po Puk pe Sosoenën,

“Eöß to vaman voh eoß pe Sosoenën, ivëh, köß soe tavus eoß.” b 
Emöm me to vaman me e nem, pamöm soe tavus me va em nën.
14 Emöm to nat vahik vavoh em manih pan, e Sosoenën to kunkuin taneß hah voh en pe Sunön Ieesuß manih po vapeepe, eß me se kunkuin vaßpeh me en pea ke Ieesuß. Pareß me peah vaßpeh en pea, ka nö, para sun e no manih pa mataneah. 15 Eöß to soe vamanih, suk ataeah, eöß to nat e noß, a ma tah kurus varih to tatavus ne manih pemöm, ee marën a vaßaus a neöm. O ururuan pe Sosoenën to tatavus nö e non manih pa nap peo varih. Kee se soe vavihvih rakah ke Sosoenën, pare kë ne a ëhnaneah.

O Aposol To Vaman Pare Kon O Kikis Manih Pa Tuvuh Vasioß

16 Emöm to kokoman vörep e nem pa kiu vih ne Sosoenën to nok, ivëh, nemöm to hikta tötö suk nem pa nok a kiu peß. Oman, a sioninmöm to tötö en, pareß kehkeh sunë e non. Ivëhkëk, a ma komanmöm to papanih vavoon e ne pa ma poen kurus. 17 Suk ataeah, emöm to nat e nem pa ma punis me a ma kamis to tatavus ne manih pemöm, to hikta teß apuh ne, pare hikta se teß varë ne. A ma punis poë varih to vavaßaus e ne pemöm, pa kon o ëhnan apuh teßteß tamoaan manih pa vöön va kin. Kemöm nat e nem pa ma tah vihvih nemöm se kon to vih oah e ne pa ma punis poë varih. 18 Ivëh, kemöm hikta kokoman vörep nem a ma tah nemöm to antoen nem a ep pa matanmöm. Ahik. Emöm to vaonöt varoe o kokoman to teß suk non a ma tah, nemöm to hikta onöt nem a ep pa ma matanmöm. Suk ataeah, a ma tah na to ep no pa mataara, se hik ee pa siß tëëm kökööt akuk. Ivëhkëk, a ma tah vihvih varih na to hikta onöt no a ep pa mataara, ee a ma tah teßteß tamoaan.

Copyright information for `TPZ