2 Corinthians 5

Ea Ra Napan Se Vavatet No O Iu Pe Sosoenën, Para Kon O Sionin Voon

1Ivëh, ka nat e no pa sioniira to teß va e non manih pa iuun na to teß no manih po oeh vëh, amot no a iuun pamëh se hat en. Ivëhkëk, o poen no a iuun pamëh se hat vahik en, ka teß me e no pa meh iuun manuh pa vöön va kin ne Sosoenën se heß a ra. Ka iuun pamëh no a hikta teß to nok pa koreneah. Ahik. A iuun pamëh se teß e non a iuun va pa vöön va kin, pareß teß tamoaan e non. 2Kuru na to teß e no pa iuun pamëh, para tötö e no, ko iu rakah e no pe Sosoenën se heß a ra a iuun to teß non pa vöön va kin. Ka iuun pamëh eß o vëknöm va po sionin voon to teß va non manih po rara to kupkup non a sioniira. 3Suk ataeah, o poen ne ea to hop vahik pa iuun pamëh, para hikta teß hah va no manih po teß varih o pehpeah.
[... po teß varih o pehpeah.] O poen ne ea se mët, a apeera se keh hikta teß me non o sionin voon, eß se teß va non manih pan, a apeera to pehpeah.
4O poen na to teß me no o sionin manih po oeh, para haharaß no a ma vu punis, ko teß e no pa tö vatëh. Eß to hikta teß non pan emöm to kehkeh koe nem o sionin vamoaan. Ahik. Ea to iu hop rakah no po sionin voon vamanih pea to ohop no o ohop voon. Ivëh, ko sionin va pa mët se kon me en po toßtoß tamoaan. 5Keß a tah pamëh ne Sosoenën koman to nok suk voh a ra. Eß to heß voh en pea pa Tuvuh Vasioß, ka Tuvuh Vasioß pamëh, eß o vëknöm to vataare e non pea pa ma tah vihvih neß se heß o sionin voon pea.

6Eß a tah pamëh nemöm to teß vaeh suk nem sih. Ea to nat e no, po poen na to teß me no o sionin vaßih, ea to hikta teß vaßpeh me no e Sunön manuh pa vöön peß. 7Kuru na to teß ro ko no po vaman, para hikta teß no pa tah na to ep no pa mataara. 8Ivëh, nöß to soe suk vavoh manihß pan, emöm to hikta nanaöp nem a mët. Emöm to iu rakah e nem pa këh o sionin vaßih, pamöm nö ko ihoß vavih vaßpeh me Sunön manuh pa vöön peß. Ka vöön neß to teß non, eß a vöön pamëh se tavus en a vöön vamaman pea. 9Ivëhkëk, ea se keh teß ro e no manih po oeh, keß manuh pa vöön va kin, o kokoman pea se teß tamoaan e non pa nok a ma taateß ne Sunön to iu non, pareß vaeö suk non. 10Suk ataeah, ea to nat e no. Amot ne ea kurus se sun ee manih po vahutët pe Kristo. Ke Kristo koman ivëh, se kiiki a ma tah ne ea to nonok no. Me ea papaeh se kon ee pataeah to vih non pea pa kon, ataeah a vih, me ataeah a hat. Para kon me ee po voen to onöt va non manih pa ma tah na to nonok no, po poen na to teß no manih po oeh vëh.

Ea To Teß Me E No Pa Kiu Va Pa Vaßaus A Napan, Kee Vapöh Kokoman Me Sosoenën

11Keß a tah pamëh, nemöm to nanaöp suk nem e Sunön, pamöm teß e nem paan eah. Ivëh, nemöm to pupunöß suk nem pa kunkuin a ma kokoman pa napan, pan ee se vaman poë. Emöm to hikta nonok nem a kiu vaßih pa ma taateß to hikta teß totoopin ne. Ahik. E Sosoenën to nat vahik voh e non pa ma kokoman me a ma taateß pemöm. Eöß koman to vaman noß pan, manih pa ma kokoman peöm, eöm me to nat va e nem manih pan, emöm to nonok e nem pa kiu a totoopin, pareß vih. 12Eöm koman kës nem pan, emöm to taneo hah em pa nok a ma soe varih marën a vamanman a neöm, köm koman nem pan, emöm a nap vihvih? Ahik. Emöm to kiun ka neöm a soe vaßih pan eöm se ep, paröm vaeö me a möm. Ko se teß me nem ta piun vih nöm se piun o teß varih to möhmöh akuk suk ne a ma tah na to ep no pa mataara. Ivëhkëk, ee to hikta vaeö suk ne a ma teß kokoman varih, to teß ne pa ma kupu pea. 13Ivëh, keß se keh teß man non pan, a taateß me a ma soe pemöm to teß va ne manih pa ma teß soe po teß papön, koe ka möm, kemöm nonok nem a kiu pe Sosoenën. Ka ma kokoman pemöm se keh teß totoopin e ne, a, emöm to nonok va nem nën, marën a vaßaus a neöm. 14E Kristo to heß voh en pemöm po kokoman peß, ko kokoman pamëh kunkuin rakah e non pemöm pa nok a kiu peß. Suk ataeah, ea to nat vahik voh ee pan, a Paeh a Teß to kon voh a tasun pea, pareß mët manih pa kuruse. Ka manih pa hanan pamëh, ne ea kurus to mët vahik këh voh ee pa ma taateß na to teß moaan me no. 15E Kristo to mët suk voh a ra marën a vaßaus a ra, a napan varih to teß toßtoß no. Ivëh, ka se nat no kokoman hah a no, para vavatet no o iu koman pea. Ahik. Ea se kokoman varoe ko no e Kristo, a teß vëh to kon voh a tasun pea, pareß mët pa kuruse, ko toß hah en. Ivëh, ka se vatet rakah a taateß peß.

16Taneo non kuru, ne ea to hikta vavatet hah no o iu hat va pa komaara, para kiiki no a taateß pa napan. Oman, moaan voh na to teß no po iu hat va pa komaara, para kiiki no a taateß pe Kristo. Ivëhkëk kuru, na to hikta kiiki hah va no eah manih pa taateß moaan pamëh. 17Ivëh, ka ta pah teß se keh heß ea manih pe Ieesuß, pareß vatös vavih rakah me poan, eß se tavus en a teß voon rakah. Pënton vavih poß ne neöm. A taateß vamoaan peß to hik avoes en, ka taateß voon tavus varuß en manih po toßtoß peß!

18E Sosoenën koman ivëh, to nok a ma tah poë varih kee tavus manih pea. Moaan voh neß to hat ov e non pea. Ivëhkëk, manih pa mët pe Ieesuß neß to vapöh kokoman vavih hah me en pea. Ivëh, ke Sosoenën heß en pemöm pa kiu, pan emöm se vaßaus eah, pa nok a napan varih to hat ov e ne poë, kee vapöh kokoman hah me eah. 19Ka soe pemöm to teß va non manih. E Sosoenën to teß non manih pe Kristo. Ke Sosoenën nok a napan, kee vanun ee pa taateß vakihat, pare vapöh kokoman me ee peß. Manih pe Kristo ne Sosoenën to hikta kokoman hah non a ma hat varih nee to nok voh. Pareß heß en pemöm pa kiu va pa vatvus a soe in a taateß moomo pamëh. 20Ivëh, kemöm kon a soe manih pa rivon e Kristo, pamöm vatvus pet a soe peß. Eß to teß va non manih, e Sosoenën koman to vaoe koe ke maß a napan manih pa rivonmöm. Kemöm vavatvus nem a soe koman peß manih pa napan kurus, pamöm sosoe va i nem raoe manih pan, “Eß to vih rakah non pö nöm se koe a ma taateß vakihat, paröm vapöh kokoman me e Sosoenën.” 21E Ieesuß Kristo to hikta nat non pa nok a hat. Ivëhkëk, e Sosoenën to iu e non pea, pareß kehkeh vaßaus a rora. Ivëh, neß to ununun suk voh a ma hat pea a napan kurus, pareß vatok manih peß. Keß tavus va en manih pa teß nonok hat. Ivëh, ne Sosoenën to nok suk a tah vëh, pan ea se teß no manih pe Ieesuß Kristo. Ka manih po kikis peß na to tavus ee o teß totoopin manih pa matan e Sosoenën.

Copyright information for `TPZ