2 Corinthians 7

Kën kea rakah peöß, e Sosoenën to heß voh en pea pa ma soe vaman poë varih. Ivëh, ka tavus e o teß voon manih pa mataneah. Para vahik ee pa ma taateß pö va po sionin me o apen. Suk ataeah, ea se nanaöp no e Sosoenën, ko ta no eah, ko heß avoes aa manih peß, para suksuk tamoaan no a taateß vivihan.

A Napan Va Körin To Panih Ke Pöl Vaeö

Eöm se peret a ma kokoman peöm manih pemöm. Emöm to hikta nok voh ta hat manih peöm, pamöm hikta miröß voh to vaman pa pah voe me ta pah köövo manih topnineöm. Me emöm to hikta öt akuk këh voh a neöm ta pah tah, ahik rakah. Eöß hikta se vapokaß a noß neöm pa soe vaßih nöß to sosoe noß. Ahik. Suk ataeah, eöß to soe voh keoß peöm pan, emöm to iu suntan rakah e nem peöm. Manih po poen na to teß toßtoß no, me manih po poen na se mët. Eöß to nat e noß, paröß kehkeh soe tavus vatotoopin rakah ke noß peöm pan, eöß to haraß vaeö suk rakah e noß peöm. O kokoman peöß to tuvuh rakah en, suk a taateß nöm to vavatet nem. Ka ma punis tatavus ro ne manih pemöm, ne eöß to kokoman avoeß e noß nös peöm, keß a tah pamëh to vatö o kokoman peöß, ko vaeö apuh tavus rakah en manih pa komaneoß.

Ko poen nemöm to nö nös, ko teß nem manih pa muhin va Mësadoniaß. Emöm to hikta vavanot ro nem. Ahik rakah. Manih pa muhin pamëh no a ma vu punis to tatavus tamoaan e ne manih pemöm. A napan va nën to vavaato vasukaß me e ne pemöm, ka ma meh tah vaßnaöp ee pa ma komëmöm. Ivëhkëk, e Sosoenën vëh to vavaatö non sih a ma kokoman pa napan varih to haraß ne a ma vu punis to vanö en maß pe Taëtus, keß nö en maß manih pemöm. Ka taateß pamëh neß to nok pa öß neß to vanö maß e Taëtus to vatö rakah en po kokoman pemöm. Keß hikta teß non pan, a hanan ro ko pamëh ne Sosoenën to vamö koe in a ma kokoman pemöm, pa ö neß to vanö maß e Taëtus. Ahik. Moaan voh nöm to vatö momoaan o kokoman pe Taëtus, ke Taëtus soe ken pemöm po iu peöm, pa ö ne eöm to kehkeh ep ka no neoß. Ka ma kokoman peöm puh rakah ee po tamak, suk a tah nöm to nok. Eß to soe me ken peöß pa ö nöm to iu vapöh kokoman me nem peöß. Ko poen nöß to pënton a soe vaßih, eöß to puh rakah eoß po vaeö.

Eöß to nat e noß po kiun peöß ivëh, to heß punis a ma kokoman peöm, eöß to hikta tamak tiroëß noß po poen nöß to kinkiun noß o kiun pamëh. Oman, po vamomoaan nöß to teß tamak e noß, suk o kiun pamëh se vatamak en peöm. Ivëhkëk, eöm se haraß o tamak pamëh pa siß tëëm kökööt akuk. Ka kuru nöß to teß vaeö rakah e noß, eöß to hikta vaeö suk noß a ma kokoman punis peöm. Ahik. Eöß to vaeö suk noß a punis me o tamak peöm to nok a neöm, köm panih em pa ma taateß hat peöm. Eöm to tamak suk em pa ö ne Sosoenën to iu va non. Ivëh, no a soe pemöm to hikta miröß suk voh a neöm 10 O vu tamak me o kokoman punis ne Sosoenën to vatvus, to nok a napan, kee panih ee pa ma kupu pee, me a ma toßtoß pee. Ke Sosoenën kon taneß hah en pee pa hat. Ivëh, ka se nat no tatamak no pan, ea se panih a ma taateß hat pea. Ivëhkëk, o vu tamak me o vu kokoman punis to tatavus non sih pea a napan va po oeh vëh, to vavatvus non sih a mët va po apen. 11 Eöm se kokoman vavih, o tamak vëh ne Sosoenën to heß a neöm, to vatvus vateeraß en pa ma vu taateß vih peöm. Ka manih po tamak pamëh ne Sosoenën to kunkuin en peöm, köm sun em, marën a vatotoopin a ma taateß peöm. Eß to kunkuin a ma kokoman peöm, pa ö nöm to siröß a teß vëh to nok voh pa hat. Köm naöp em pe Sosoenën. Kuru nöm to kokoman vaviß e nem maß pemöm, ivëh, ne eöm to eh suk rakah e nem pa vatotoopin a taateß pa teß vëh to nok voh pa hat. A ma tah kurus nöm to nonok nem, ee marën a vatotoopin a taateß pamëh, ka taateß pamëh, to vataare e non, pa hikta hat to teß non peöm. 12 Ko poen nöß to kiun ka nös neöm o kiun vaßih, eöß to hikta koman voh noß a vatotoopin a taateß pa teß vëh to nok voh a hat. Eöß me to hikta koman noß a teß vëh to haraß non a punis, neß to kon taneß pa teß vëh to nok voh pa hat. Ahik. Eöß to iu varoe noß a taateß vih peöm se tavus vamaaka. Ka manih pa matan e Sosoenën ne eöm se nat vavih rakah va nem manih pan, eöm to iu rakah e nem pemöm. Keß a pusun in a ö nöß to kiun suk voh nös o kiun vaßih. 13 Ka kuru vaßih no a taateß peöm to nok, ko vatö rakah en pa ma kokoman pemöm.

A ma kokoman pemöm to tö rakah ee, kemöm haraß vaeö oah rakah em. Suk eöm to vahik këh em pe Taëtus pa punis peß, ko kokoman peß vih hah en.
14 Moaan voh nöß to soe vanat eoß pe Taëtus pa ma taateß vih peöm, eöß to kë rakah eoß pa ëhnëëneöm. Ivëh, nöß hikta poet suk voh pa soe peöß. Ahik. A ma soe nemöm to heß voh a neöm, ee a ma soe man vaviß. Ivëh, ka kuru ne Taëtus to nat vavih e non, pa soe nemöm to nok voh marën a kë a ëhnëëneöm, eß a pah man rakah. 15 Ko poen ne Taëtus to nö voh nös peöm, köm naöp, ko rikrik e nem. Paröm öt eah, ko vatet kurus em pa soe peß. Eß to koman avoeß e non pa taateß voh peöm, pareß tamak rakah e non peöm. 16 Kuru vaßih nöß to puh rakah noß po vaeö, suk ataeah, eöß to vaman vakis rakah e noß pan, eöm se nonok vaviß e nem pa ma taateß vih totoopin.

Copyright information for `TPZ