aEks 16:18

2 Corinthians 8

O Teß Varih To Vavatet Ne E Ieesuß To Ununun A Moniß To Vaßaus O Jiuß

Kën kea me kën vamen, kuru nemöm to kehkeh soe vanat a no neöm a hanan, ne Sosoenën to ururuan vavoh in o kum teß varih to vaman ne Ieesuß Kristo, manih pa muhin va Mësadoniaß. A ma punis apaßpuh to tavus voh manih pee, pare punöß ee pa ma kokoman pee. Ka manih po poen pamëh nee to teß ne o teß arus rakah. Ivëhkëk, e Sosoenën to vavaeö tamoaan voh e non pee, kee koman ee po upöm napan pe Kristo, pare ununun vapeo a moniß me a ma meh tah, ko vaßaus ee pee. Eöß to iu soe vamaaka rakah ka noß neöm pan, a napan pe Kristo to suk voh o kokoman koman pee, pare heß vörep oah rakah ee pa moniß nee to onöt ne a heß. Ahikta teß to taß rapoë a nok va nën. Ivëhkëk eße to hin vakis rakah ee pemöm pan, emöm se soe vaonöt ke raoe, kee kiu vatös me ro upöm kum teß varih to vaman ne e Ieesuß. Kee kiu pa ununun ta moniß, pare vaßaus a napan pe Sosoenën varih to teß ne pa muhin va Jiutiaß. Emöm to koman vavoh nem manih pan, ee se heß ro ta ma siß moniß keok akuk, ivëhkëk, a taateß nee to nok, to oah e non po kokoman pemöm. Vamomoaan nee to heß vovoh voh i rea manuh pe Sunön. Ko vatet poß ee po iu pe Sosoenën. Pare heß koman poß rea manih pemöm.

Ivëh, kemöm hinhin vakis e nem pe Taëtus, a teß vëh to taneo voh pa kiu va pa taateß uruan a meh teß. Keß sih vaßaus a neöm, köm vahik a kiu pamëh, suk eß a teß to taneo voh. Eöm to öt ö rakah manih pa ma moeh tah kurus varih, ne eöm to vaman nem e Sosoenën, paröm kiu vakis rakah e nem pa vavaasis a napan pa taateß vaman, eöm to teß rakah me e nem po nat o pöh apuh, paröm teß rakah me nem po iu va pa vaßaus, me a taateß iu peöm manih pemöm. Manih pa ma taateß poë varih, ne eöm se sun vakis rakah manih pa kiu vëh nöm to taneo voh, pa ununun a moniß pa vaßaus o teß arus.

Eöß to hikta taßtaß a noß neöm, pan eöm se ununun moniß, paröm heß. Ahik. Eöß to iu inan ro noß pan, a taateß iu teß peöm teß man e non oh? Manih pa ö nöß se vavatoe a taateß peöm me ra napan varih to iu rakah ne a vaßaus. Suk ataeah, eöm to nat vahik rakah voh em po ururuan pe Sunön pea Ieesuß Kristo. Paröm nat e nem pe Kristo to teß me e non pa ma tah peo rakah, ivëhkëk, eß to tavus vavoh manih pa teß arus, marën a ö neß se vaßaus a neöm. Ivëh, neß to tavus suk voh a teß arus, pan eß se vaßaus a neöm, köm kon ta ma tah peo.

10 Kuru nöß to iu vatvus noß o kokoman peöß manih peöm, eöm se kiu pa ununun a moniß. Po kirismas vöh to oah, eöm to no voh a kiu pamëh, paröm iu heß e nem. Ke eöm ivarih to heß momoaan voh. 11 Keß vih non peöm se kiu vakis pa vahik a kiu pamëh. Moaan voh no a ma kokoman peöm to kat rakah en peöm pa nok a kiu pamëh. Ivëh, keß vih non peöm se vahik vëvëhöß, köm sih antoen nem a heß a ma tah va pa ö nöm to öt va nem. 12 Ta pah teß se keh iu non a heß ta pah tah vamanih po heß, e Sosoenën se kon en po heß peß. E Sosoenën to koman varoe non sih a ma tah no a ma papaeh teß to onöt ne a heß, pareß kon en pa ma tah nee to heß. Eß to hikta koman non sih a ma tah no a teß to hikta öt non, pareß kiiki non a taateß peß. Ahik.

13 Eöß to hikta sosoe noß pan, eöm se teß a ma vu punis marën a vaßaus o teß, kee ihoß vavih ne. Ahik. Eöß to iu noß pan, ea kurus se nok a pah taateß, para teß va no pa pah ö. 14 Ka kuru vaßih nöm to teß me e nem pa ma tah peo. Ka ma tah nöm to vaneah nem, nöm to onöt e nem pa vaßaus a napan varih to kökööt ne pa ma tah. Ka amot nee se keh öt vapeo, ee se vaßaus varuß ee peöm, pa ö nöm se kökööt nem pa ma tah. Ivëh, ke eöm kurus se nok a pah taateß to vatoe non, paröm teß vavih nem. 15 Eß to teß va non manih pan, o kiun to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe suk non a taëën nee to popokaß ne o manaß, ne Sosoenën to heß voh a napan va Israël. Ee to ununun ko ëën, pare soe vamanih pan,

“A teß vëh to ununun vörep a taëën,
no a taëën peß to hikta teß peo vörep non.
Ka teß vëh to ununun vatam a taëën,
no a taëën peß to hikta teß keok non.” a 

E Pöl To Vanö E Taëtus Me A Meh Teß Manuh Körin

16 Eöß to soe vavihvih ke na e Sosoenën, suk eß to kunkuin o kokoman pe Taëtus keß vatoe me e non pa ma teß kokoman pemöm. Me eß to iu vaßaus e non peöm. 17 Emöm to hi e Taëtus, pan eß se hah nös manem peöm, keß soe vaonöt en. Eß me to iu rakah e non pa nö nös peöm, ko kokoman pamëh, eß o kokoman koman peß. 18 Emöm to vanö me nös eah a meh kea pea keß nö vaßpeh me en nös peß. No a ma kum teß varih to vaman ne e Kristo to kë rakah e ne peß, suk a kiu vih neß to nonok non pa vatvus a Soe Vih. 19 Eß to hikta teß non pan, a tah ro ko pamëh. Ahik. A ma kum teß varih to vaman ne e Kristo to kon voh poë, keß nö vaßpeh me a möm, pareß vaßaus a möm pa heß a moniß. Emöm to nonok nem a kiu vaßih marën a kë a ëhnan e Sunön, me emöm se vataare a napan o kokoman pemöm, to takuin rakah e non pa nok a kiu vaßaus. 20 Emöm to hikta iu nem ta pah teß se nok ta soe hat, suk a ö nemöm to matop va nem a ma heß peo poë varih, no a napan to heß. Keß a pusun in a ö nemöm to nö vaßpeh suk me nös e kea pamëh. 21 Ea to pupunöß vëhvaß rakah e no pa nok a taateß taeah to teß totoopin non, ne Sunön to iu non, me a taateß taeah no a napan to koman ne pan, eß a taateß totoopin.

22 Emöm me to vanö em nös pe meh kea pea, keß nö vaßpeh me en nös pa meh pöök. A ma poen peo rakah nemöm to pupunöß nem eah pa nok a ma vu kiu. Pamöm inan eah to eh rakah e non pa nok a ma kiu poë varih. Eß to nat rakah e non pan, eöm se nonok varoe kov e nem pa taateß vaßaus. Ivëh, neß to teß suk rakah me non o iu apuh va pa nok a kiu pamëh.

23 Eöm to nat vavih voh em pe Taëtus, eß e vamomhë peöß, pareß kiu vaßpeh me a non neoß pa vaßaus a neöm. Ka manih pa meh poa kea pemöm poë varih, nöm se nat va nem manih pan, ee a poa teß kiu no a ma kum teß varih to vaman ne e Kristo to vanö nös raoe. Kee kë rakah e ne pa ëhnan e Kristo manih pa ma kiu nee to nonok ne pon. 24 Ivëh, köm se vataare rakah oman va pa taateß iu teß peöm manih pa ma teß poë varih. Me a pusun in ataeah nemöm to vaeö suk nem a ma tah ne eöm to nonok nem. Ivëh, ka napan va pa ma kum teß varih to vaman ne Kristo, sih nat rakah in a taateß vih peöm.

Copyright information for `TPZ