cProv 26:11

2 Peter 2

Eöm Se Matop Nem Po Tövavaasis Pikpiuk

Eß to teß voh e non, a ma pah teß vanënën soe pikpiuk to teß e ne topnin a napan pe Sosoenën. Vamanih peöm to se teß me nem po tövavaasis pikpiuk koman a ma kum peöm. Ee se vavaasis aven e ne pa ma napan pa ma tah to hikta teß man ne, a ma vavaasis poë varih se me vapiun a napan, kee ro ee. Ee se koe rakah ee pa kon e Apuh pee, ivëh e Ieesuß, vëh to voen raoe, kee teß taihan ne. Ivëh, kee miröß vëvëhöß koman hah rea. A peo pa napan pe Kristo se vatet o vavaasis hat poë varih, me a ma taateß rëhrëh hat vapoet po tövavaasis pikpiuk. Ee se soe vavahat ee pa Hanan va pa taateß man. O tövavaasis pikpiuk poë varih to manin ne a rëh a ma moniß peöm, ivëh, kee se piuk ka neöm, ko vamanman a neöm pa kon akuk a moniß peöm. A kiiki ne Sosoenën to soe moaan voh ken pee to se nö en maß, ka hikta teß se rusin këh a kiiki pamëh se miröß raoe.

Moaan voh a ma pah ankeroß to nok a hat, ke Sosoenën hikta vanö taihan raoe, eß to vakmis voh raoe. Eß to vanö raoe manuh po suraß ësës tamoaan. Ko vahoß raoe pa ma koveß kukuit, kee teß anoeh avoeß e ne po poen ne Sosoenën se kiiki raoe. E Sosoenën to miröß moaan voh en po oeh, pa ö neß to vanö voh maß a unat manih po oeh vëh, no a napan peo to teß ne, ee to heß tonun voh ne e Sosoenën. Ivëhkëk, e Sosoenën to matop voh non e Noaß, me a tönim me a pöök teß to teß vaßpeh me ne poë. E Noaß, a teß to vatvus voh non a soe va pa teß vatotoopin manih pa matan e Sosoenën. E Sosoenën to miröß avoes voh a poa vöön apuh varih, a Södom me a Gomoraß pa ö neß to ës voh raoe, kee tavus vamanih po ö. Eß to miröß raoe, suk a napan to teß ne pa nok a ma taateß hat, kee teß va ne manih po vëknöm pa tah se tavus manih po teß varih to heß tonun ne e Sosoenën. Ivëhkëk, e Sosoenën to kon tavus e Löt këh a poa vöön apuh poë varih. E Löt no a pop peß to vih, eß to haraß vapunis voh non pa ma taateß rëhrëh hat no a napan to nonok ne. E Löt voh a teß vih, ivëhkëk, eß to teß vaßpeh me voh non a ma napan to nonok ne a ma taateß hat pa ma poen kurus. Eß to haraß rakah voh e non pa punis me a kamis apuh manih po kupu peß pa ma taateß hat, neß to ep non, me a ma tah neß to tënan non no a napan to nonok ne. Ivëh, ke Apuh nat e non pa ö neß se hehe a ma teß varih to nonok ne a kiu peß, po poen no a punis to tavus. Eß se ötöön en pa napan nonok vahat, ko vakmis en pee, pa ö nee to anoeh ne o Poen Kiiki pe Sosoenën.
[o Poen Kiiki pe Sosoenën], eß o poen ne Sosoenën se kiiki a ma napan kurus, pareß vakmis a nap nonok vahat.
10 O vakmis pamëh to nö varoe non pa ma napan varih to teß ne pa nok a ma tah hat, me ee to vavatet ne o iu hat va pa komëëre, me ee to rës e ne po teß varih to teß me ne a tasun.

O tövavaasis pikpiuk poë varih to vatösoe pare nonok ne a ma tah nee to iu ne. Ee to hikta nanaöp ne pa soe vövöknah o teß to teß me ne a tasun.
11 Ivëhpëhkëk, o ankeroß to hikta sosoe vövöknah ne o teß to teß me ne a tasun, vamanih pa ö no tövavaasis pikpiuk to nonok va ne. O ankeroß to teß eh oah e ne po teß to teß me ne a tasun. Ee to hikta nat ne pa soe vövöknah raoe, ko vateß raoe po vahutët pa matan e Apuh.

12 Ivëhkëk, a napan poë varih to sosoe vövöknah e ne pa tah ne to hikta maaka ne. Ee to nonok ne a ma tah, me a hikto kokoman, vamanih po vönaß to vavahuh ne kee ötöt, ko ipip vamët e ne pee. O tövavaasis pikpiuk poë varih se tamiröß ee, vamanih po vönaß. 13 O teß poë varih to vakmis ne a napan peo, ivëh, ke ße koman se kon kamis. Eß o voen pee ipamëh pa tah nee to nok voh. Ee to vaeö ne pa nok a ma taateß hat manih mahën. Ivëh, ko teß poë varih to teß va ne manih pa ma tokoß pö to teß ne topnineöm. Ee to vavaeö me ne a ma taateß supiun a neöm, pa ö nöm to vavaëën me nem raoe. 14 Pa tëëm nee to kuteß manih pe köövo ee to manin ee peß, me o iu hat va po sionin pa nok a taateß hat to hikta këkëh non raoe. Ee to punöß vakis ne pa rëh o teß no vaman pee to hikta teß eh non pa nok a taateß hat. Ee to atö voh ee manih po kupu pee pa taateß ununun vapeo a ma tah. Ivëhkëk, e Sosoenën se vakmis raoe. 15 O tövavaasis pikpiuk poë varih to këh voh ee pa hanan totoopin, pare nönö vahok vah e ne. Ko vatet ee pa taateß pe Balam e koaß pe Beor.
[Ko vatet ee pa taateß pe Balam e koaß pe Beor.] Ep na po vahutët pe Balam manih po Puk Nambaß, 22:21-41.
Eß to iu kon voen suk non a taateß hat neß to nok.
16 Ivëhkëk, a tönkiß vëh to hikta onöt non a vaato, to soe ke e Balam pan, eß to nonok e non pa hat. A tönkiß to vaato vamanih pa teß, ivëh, ka teß vanënën soe pamëh to hikta nok a taateß hat vëh neß to kokoman non a nok.

17 O tövavaasis pikpiuk poë varih to teß va ne manih pa rën, to hikta teß non ta ruen, me a unöh no a hikta uhön to teß non, no a tuvuh to teß maß. E Sosoenën to vamatop keon voh ken pee, pa koveß ruruvun kukuit nee se nö ko teß ne. 18 O tövavaasis pikpiuk poë varih to teß ne pa taateß kë koman hah rea me a ma vaato to hikta teß ne ta pusun eah. Manih po iu hat va po sionin, ee to pupunöß ne pa rëh o upöm teß varih to tataneo ne pa këh maß o teß varih to teß me ne a ma taateß to hikta teß totoopin ne, pare vavatet ne o tövavaasis pikpiuk poë varih pa nok a ma taateß hat. 19 O teß hat poë varih to soe vaman ke raoe pan, “Eöm se keh vatet a möm, eöm se taihan em.” Ivëhkëk, ee koman to hikta teß taihan ne. Ee to teß va ne manih po teß kikiu akuk va pa ma tah se hat këh en pee. Ta pah teß se keh vavovoh non ta pah tah va po oeh vëh manih po toßtoß peß, a teß pamëh to teß va non manih pa teß kikiu akuk va pa tah pamëh. 20 O teß poë varih to taihan këh voh ee pa ma taateß hat va po oeh, pa ö ne to nat in e Apuh pea e Ieesuß Kristo, eß a Teß se kon hah a ra. Ivëhkëk, ee se keh hah pa nok a ma taateß hat, ka ma tah poë varih se matop hah raoe. Ee se pah tavus vahat oah rakah ee, pa ö nee to teß moaan vavoh ne. 21 A, eß to vih voh non pee pa koe a nat voh in a Hanan va pa taateß totoopin. Ka tëëm nee to nat poß, ee to heß tonun hah o vavaasis vivihan vëh nee to heß voh raoe. 22 A tah nee to nok voh to teß va non manih pa soe man vëh to kiun non po Puk pe Sosoenën pan,

“E këh to mut, ko nö,
ko ëën hah en pa mut peß.” c 
me a meh soe to soe va non manih pan,

“E kuß to vahu en pa ruen vih,
pareß nö hah en,
ko vauh hah en po putoß.”
A soe vëh to taneß maß po vahutët moaan pe Ahiqaß.

Copyright information for `TPZ