2 Thessalonians 1

E Pöl To Nok A Kiu Manih Tesaronaëkaß

1Eöß e Pöl, ke Saëlas, ke Timotiß, emöm to vatös me voh e Tamaara Sosoenën, me e Sunön pea Ieesuß Kristo. Emöm to vanö nös o kiun vaßih manem peöm, o kum teß varih to vaman nem e Kristo manih pa vöön apuh vëh, Tesaronaëkaß.

2Emöm to hinhin nem e Sosoenën e Tamaara, pen Sunön pea Ieesuß Kristo, pan ee se ururuan a neöm, pare nok a neöm, köm teß me nem a taateß moomo.

E Pöl To Soe Vavihvih Ke Na E Sosoenën

3Kën kea, me ra kën vamen, emöm to sosoe vavihvih tamoaan ke nem e Sosoenën. Keß vih rakah non pemöm pa nok va nën, suk ataeah, o vaman peöm to tatavus vaeh rakah nö e non. Ko iu peöm papaeh to pupu peah vaeh nö e no maß. 4Ivëh, kemöm kë rakah e nem pa ëhnëëneöm, manih pa ma meh kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Emöm to sosoe ke nem raoe, a ö nöm to sun vakis tamoaan va nem, ko teß me nem o vaman, po poen no upöm teß to mimiröß a no neöm. Pamöm soe vanat me em pee, pa ma taateß hat, me a ma vu punis no a ma tövakihat to nonok ne manih peöm.

5A tah pamëh to tavus manih peöm, to vataare e non peöm, pan e Sosoenën to nonok e non pa taateß totoopin, pa ö neß to kiiki non a ma taateß pea. Eß to iu non a ö nöm se tavus onöt a nok a ma tah peo va pa Matop Vih pe Sosoenën. Keß a tah pamëh nöm to kakamis suk nem. 6E Sosoenën se nok en pa tah vih totoopin manih peöm. Eß se vakmis en pa napan varih to heß kamis voh a neöm. 7Ka kuru vaßih, neß se kon këh en peöm po kamis vëh nöm to teß me nem, pareß heß vaßpeh me en pea po vanot. E Sosoenën se nok vamanih, po poen ne Sunön pea Ieesuß, me ro ankeroß eh peß, se këh maß a vöön va kin, pare tavus vateeraß ee, ka ep ee pee. Ee se nö vaßpeh me maß o suraß tëtëkrea. 8Eß me se vakmis rakah en po teß varih to hikta iu ne e Sosoenën, me ro teß varih to hikta vaman ne a Soe Vih vëh, to sosoe suk non e Sunön pea Ieesuß Kristo. 9A pap teß poë varih se taum o kamis apuh rakah, pare tatahinën tamoaan va e ne manih. Ke Sunön se veo en pee, kee teß ke këh e ne peß, me o maaka va po kikis apuh peß. 10A ma tah poë varih se tavus po Poen ne Sunön pea Ieesuß se taneß hah maß manuh pa vöön va kin, pareß kon o ëhnan apuh peß, suk a nap vivihan peß. Me ra napan varih to vaman voh se töhkak rakah ee pe Ieesuß. Ke eöm me, se teß vaßpeh me nem a napan poë varih. Suk ataeah, eöm to vaman voh em pa soe nemöm to soe voh ka neöm.

E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën Se Vaßaus A Napan Va Tesaronaëkaß

11Eß akuk kuru, a tah pamëh nemöm to hinhin tamoaan suk nem. Emöm to ihi nem e Sosoenën, pan eß se vaßaus a neöm, köm teß nem pa pop vëh, neß eß koman to iu non a ö nöm se teß nem. Emöm to hinhin me nem eah pan, manih po kikis peß, neß se vaßaus a neöm, köm nok a ma taateß vih, nöm to iu nok nem, to vataare non a ma kiu poë varih to taneß non maß po vaman peöm. 12Manih pa taateß pamëh, ne eöm a napan se kë suk nem o ëhnan apuh pe Sunön Sipoan pea Ieesuß Kristo, keßeß me se heß varuß en peöm po ëhnan apuh. Ke Sosoenën pea, ke Sunön pea Ieesuß Kristo, ee se ururuan a neöm, pare nok a tah pamëh, keß tavus manih peöm.

Copyright information for `TPZ