2 Thessalonians 3

Eöm Se Hinhin Nem E Sosoenën Keß Vaßaus A Möm

1Kën kea me ra kën vamen, kuru vaßih nemöm to teß avoeß me nem pa soe, nemöm se soe ka neöm to soe va non manih pan, eöm se hinhin ka nemöm manih pe Sosoenën, keß vaßaus a möm. Ka soe va po vavaasis pe Sunön sih nö vëvëhöß, ka napan va pa ma meh muhin pënton, pare ta ne o vavaasis pamëh, vamanih pa ö neß to tanok vavoh manih peöm. 2Eöm se hin na e Sosoenën, keß kon tavus këh a möm a nap vatösoe varih to nonok vatëh ne a ma taateß hat. Suk ataeah, a nap peo poë varih to hikta vaman ne e Kristo.

3Ivëhkëk, e Sunön to nonok non sih a taateß man, pareß heßheß e non peöm po kikis, ko matop vavih e non peöm, ke susun po oraß hat hikta onöt non a nok ta pah tah manih peöm. 4Ke Sunön nok a möm, kemöm nat vavih rakah va e nem manih pan, eöm to nonok vavih rakah e nem pa taateß, nemöm to soe voh ka ne eöm a nok. Ka amot me neöm se nonok va e nem nën.

5Emöm to iu nem pan, e Sunön se vovoh ke non a ma kokoman peöm, köm nat vavih rakah in a taateß iu pe Sosoenën. Me eöm se kon a taateß vëh ne Ieesuß to vataare voh, pa ö neß to teß o kamis.

A Napan Kurus Se Nok A Kiu, Pare Nat Ne Kakarauh Ne

6Kën kea me ra kën vamen, manih pa ëhnan e Sunön pea Ieesuß Kristo, nemöm to soe vakis rakah kem peöm pan, eöm se teß ke këh nem a ma teß va po vaman varih to teß ne komön o kum peöm, suk ee ro karauh, pare hikta iu vatet ne o vavaasis nemöm to heß a neöm. 7Eöm koman to nat e nem pan, eöm se teß va nem manih pa ö nemöm to teß va nem, paröm vavatet nem a taateß pemöm. Emöm to hikta kakarauh voh nem po poen na to teß vaßpeh voh no. 8Ko poen nemöm to ëën a taëën pa meh teß, emöm se voen kem peß. Emöm to kiu vëhvaß rakah e nem pa popoen, me pa potan. Ivëh, nemöm to hikta han vatëh suk nem peöm pa matop ka möm. 9Emöm to teß me nem a tasun pa hin a neöm, köm vaßaus a möm. Ivëhkëk, emöm to kiu nem pa matop koman hah ëm. Ivëh, kemöm teß va e nem manih po vëknöm peöm to vataare e nem peöm pa taateß nöm se vavatet nem. 10Ko poen na to teß vaßpeh voh no, emöm to soe ke voh em peöm pa taateß vaßih. Eteh to kakarauh ne, pare hikta kikiu ne, ee to hikta onöt ne a ëën ta taëën.

11Ivëhkëk kuru vaßih, nemöm to pënton nem pan, a ma pah teß va po kum peöm to hikta kikiu ne. Ee to teß akuk e ne pare teß e ne pa vasoe suk varoe a ma tah po upöm teß. Ka ma tah poë varih to hikta teß ne pan, a ma tah koman pee. 12Emöm to taß vakis rakah em po teß poë varih, pamöm hin vakis rakah em pee manih pa ëhnan e Ieesuß Kristo, pan ee se kiu amamot, pare vaneah koman ne ta ma teß taëën pee.

13Ivëhkëk, kën kea me ra kën vamen, eöm se nat nem susunë nem pa nok a ma taateß vih.

14Ta pah teß se keh hikta vatet a ma soe varih nemöm to kiun manih po kiun vaßih. Eöm se inan vavih rakah em pa taateß pa teß pamëh, paröm vaniu këh eah, keß sih haraß vapoet suk a taateß peß. 15Ivëhkëk, eöm se nat nem nonok va i nem eah manih pe tövakihat peöm. Ahik. Eöm se to va in eah manih pe kea peöm, paröm heß eah a to vih marën a vatotoopin o kokoman peß.

E Pöl To Vanö A Potan Avih Peß Manuh Pa Napan Va Tesaronaëkaß

16Kuru nöß to hinhin noß e Sunön va pa taateß moomo, me eß a pusun in a taateß kamöß, pan eß se heßheß tamoaan e non peöm po kokoman moomo, suk a ma moeh tah kurus. E Sunön to teß vaßpeh me a no neöm.

17Eöß e Pöl, eöß koman to kiun ka nös neöm a soe vaßih, paröß vanö nös a potan avih peöß manem peöm. A ma potan avih peöß to teß va ne manih po vëknöm va pa ma kiun kurus peöß. Keß ivaßih, a ö nöß to vavahik va i noß sih a ma kiun peöß.

18Eöß to hinhin noß pan, e Sunön pea Ieesuß Kristo se heßheß tamoaan a no neöm o ururuan peß.

Copyright information for `TPZ