aNam 16:5
bAis 52:11

2 Timothy 2

E Timotiß Se Teß Va Non Manih Pa Teß Vëvënsun Pe Ieesuß

Ke eën e Timotiß, e koaß peöß, eën se teß vaeh nom po ururuan vëh, na to teß me no manih pe Ieesuß Kristo. Eën se vavaasis rakah a napan nën to vaman nom raoe. A ma tah ne eën me a ma meh teß to tënan voh a neoß to soe. Kee se antoen e ne, pa vavaasis pet o meoh upöm teß.

Eöm se avë a ma punis, ne ea to teß me no, vamanih pa teß vëvënsun vih pe Ieesuß Kristo. A teß vëvënsun vëh to iu heß vaeö non a teß susun peß. Ivëh, ka hikta teß manih koman a nap vëvënsun to vahik akuk non a tëëm peß, pa nok a kiu pa meh teß to teß tavus këh e non po kum teß vëvënsun. Ivëh, ka teß vavaveo to vavaeo non po vavaveo, eß se vavatet vavih kurus non a ma taateß va po vavaeo. Ivëh, keß se antoen non a onoah, ko kon o voen. A teß nepnep taëën, to kiu vëhvaß non, eß a teß vamomoaan se kon a ma pah taëën varih to vamatop ne, neß to nep voh. Eën se kokoman vavih hah pataeah nöß to sosoe suk voh noß. Suk e Apuh se heß a oah o nat va pa maaka a ma tah kurus.

Eën se kokoman vakis nom e Ieesuß Kristo vëh to sun taneß hah pa nap mët. Eß a teß va po vuteß pe Devit. A tah vëh, eß a Soe Vih nöß to vavatvus noß, ivëh, keöß kokon kamis suk noß o vavaasis pamëh, keß tavus en pa ö nee to vanö ee peöß pa nohnoh vamanih peöß a teß ipip teß. Ivëhkëk, o vavaasis pe Sosoenën to hikta se nohnoh non. 10 Ivëh, köß sun vakis voh e noß pa teß a ma punis poë varih. Ivëh, ko teß varih ne Sosoenën to vateß voh, eß se kon koe hah raoe, manih pe Ieesuß Kristo. E Kristo se kon hah raoe, kee teß me ne o maaka vëh to hikta se hik non.

11 Ko vavaasis vëh oman rakah to sosoe va non manih pan,

ea se keh mët vaßpeh me eah,
ea se kon ee po toßtoß, para teß vaßpeh me e no peß.
12 Ea se keh teß a ma punis,
ea se tavus ee o teß sunön vaßpeh me e Sunön.
Ea se keh koe ee pa öt eah,
eß me se koe en pa öt a ra.
13 Ea se keh hikta öt vakis no o vaman, ko matop no a taateß,
eß se vavatet avoeß e non pa soe vaman peß.
Suk, eß to hikta onöt non a panih a soe vaman peß.

E Timotiß Se Kiu Vëhvaß Rakah Pa Tavus A Teß Kikiu Pe Sosoenën

14 Eën se vavaasis vatëh nom a ma napan a ma tah varih, ko vakömköm nom a napan pa matan e Sosoenën, kee nat ne vavaato vasukaß suk ne ta ma vaato, eß to hikta vaßaus non ta pah teß, peß to mimiröß varoe e non po teß varih, to tënan ne. 15 Eën se punöß rakah pa heß keoß manih pe Sosoenën, vamanih pa teß neß to antoen non a öt. Eën se teß nom a teß kikiu to hikta potpoet non pa vatvus vatotoopin o vavaasis vamaman. 16 Eën se teß ke këh nom a ma vaato nun varih, to hikta vavatet ne o iu pe Sosoenën. Suk a ma napan to nonok ne a ma vaato poë varih se pah këkëh varo nö e ne pe Sosoenën. 17 A ma vavaasis hat poë varih se nö vëvëhöß vamanih pa piß manih koman a sionin a teß. E Himeneus, pen Filetus to teß va ne nën. 18 Ee to këh ke voh ee po vavaasis vamaman, pare sosoe e ne pan, a sun taneß hah pa nap mët to tavus vahik voh en. Ivëh, ka soe pamëh to mimiröß e non po vaman po upöm teß.

19 Ivëhkëk, e Sosoenën to vasun voh en pa ma toon kikis, kee sun vaeh avoeß e ne. Ka ma soe varih to kiun ne pa ma toon kikis poë varih to soe va ne manih pan,

“E Apuh to nat e non po teß varih
a napan peß.” a 
Me,

“A napan kurus varih to teß ne a napan pe Apuh,
ee se vahik pa nok a ma taateß hat.” b 
20 Manih pa koman a pah iuun apuh, ee to hikta nonok varoe voh ne a ma nöh pa gol, me a silvaß. Ivëhkëk, a ma meh nöh nee to nonok voh ne pa naon, ka ma meh nee to nonok ne po manean. Ka ma nöh nee to nok pa gol, me a silvaß to teß suk ne a ma kiu to teß vih oah ne, ka ma meh nöh nee to nok pa naon, me o manean to teß suk ne a ma meh kiu. 21 Ivëh, ko teß varih to vavoon hah rea, ee se nok ee pa ma kiu to teß vih oah ne. Ee se tavus ee o teß vivihan, to nonok ne a kiu pe Torara pee, pare teß vamatop e ne pa nok a ma kiu vihvih.

22 Ivëhkëk, eën se rusin këh a ma taateß hat varih, no a nap sesekaß to iu nok ne. Eën se punöß vëhvaß pa teß vatotoopin, parën teß me nom o vaman, me a taateß iu teß, me a taateß moomo. Parën teß vaßpeh me nom o teß varih, to vaman ne e Apuh manih pa ma kupu vivihan pee. 23 Parën teß ke këh nom a ma vaato nun, me a ma vaato hikta pusuneah. Suk eën to nat e nom pa ma vu vaato poë varih to se tavus ee o vaheheve. 24 Ka teß kikiu pe Apuh se nat non teß non pa taateß vaato vasukaß. Ivëhpëhkëk, eß se teß me non a taateß kamöß, pareß kamöß non a napan kurus, me eß se teß non a tövavaasis vih, ko teß me non a taateß anoeh. 25 A teß kikiu pe Apuh se vavaasis amamot non o teß varih, to hikta vapöh kokoman ne. Ivëh, ke Sosoenën se poß vaßaus raoe, kee panih, ko tarih hah manuh peß, ivëh, kee se antoen e ne pa inan a soe man. 26 Kee antoen e ne pa kap a matëëre, ko rusin këh o vasuß pe susun po oraß hat vëh, to vavaon vahik e non pee pa nok a ma taateß neß to iu non.

Copyright information for `TPZ