2 Timothy 4

E Timotiß Se Sun Vakis Rakah Pa Vatvus A Soe Pe Sosoenën

Eöß to soe vakis ka oah pan, eën se vatvus rakah nom a Soe Vih, ka manih pa matan e Sosoenën me e Ieesuß Kristo, a Teß Tökiiki pa napan varih to teß toßtoß ne, me a napan varih to mët voh. Ka manih pa nö hah pe Kristo, me a matop vih peß, eß se teß non a teß Sunön pa ma napan. Eën se teß vamatop tamoaan rakah nom pa ma poen kurus, ko soe ke ra napan ataeah nee se nonok ne. Me eën se soe ke raoe a ma tah nee to nok vahat. Eën se teß me nom a taateß anoeh pa ö nën to vaeh nom raoe. Parën vavaasis vavih raoe, kee panih a ma taateß pee, ko vatet a ma taateß ne Sosoenën to iu non. Suk o poen se tavus maß, no a napan to hikta se tënan hah ne a soe man pe Sosoenën. Ivëhkëk, ee se taum a ma tövavaasis peo to se heß vaeö ne raoe pa soe ke raoe a ma tah nee to iu tënan ne. Ee se koe ee pa tënan hah a soe man, ko taneo ee pa vatet a ma vahutët piuk. Ivëhkëk, eën se matop nom o iu va po sionin, pa ö no a ma punis se tavus a oah. Parën nonok nom a kiu va pa vatvus a Soe Vih, ko vahik vavih a ma kiu nën to nonok nom, vamanih pa teß kikiu pe Sosoenën.

A Siß Ö Hat Ke Pöl Mët En

O toßtoß peöß nöß to heß voh eoß vamanih po heß manuh pe Sosoenën. O poen to tavus vatët en peöß pa këh o toßtoß vëh. Eöß to vavapus vakis rakah voh noß po vapus va po vaman. Ko vavaveo vahik voh eoß po vaveo va po toßtoß, ko tavus eoß po noton. Eöß to hikta koe rom voh a Soe Vih pe Kristo. Kuru, no voen peöß a teß vëh to onoah po vaveo to anoeh e non maß. Eß o voen va pa taateß teß vatotoopin me e Sosoenën. E Sunön, a teß tökiiki, pareß kiiki me non a taateß totoopin. Eß se heß a neoß o voen po Poen neß se hah maß. E Sunön hikta se heß varoe a no neöß, ahik, eß se heß me o teß varih to anoeh ko iu rakah voh ne poë se hah maß.

E Timotiß Se Vëvëhöß Maß Manih Pe Pöl

Timotiß, eën se punöß rakah pa nö vëvëhöß maß manih peöß. 10 Suk ataeah, e Demas to këh en peöß, suk eß to iu non a ma taateß va po oeh vëh, pareß nö en manuh pa vöön va Tesaronaëkaß. Ke Kresens to nö en manuh pa muhin va Galesiaß, ke Taëtus nö en manuh pa muhin va Dalmesiaß. 11 E Luk varoe a paeh to teß vaßpeh avoeß me a no neoß. Eën se me maß e Mak, pa ö nën to nönö no maß, suk e Mak se vaßaus a neoß pa nok a ma kiu peöß manih. 12 Eöß to vanö e Tikikus manuh pa vöön va Ëfësus.

13 Ko poen nöß to teß voh noß maß pa vöön va Troas. Eöß to këh voh maß o ohop rë peöß nën pa iuun pe Karpus. Ivëh, ko poen nën se nö maß, eën se teß maß o ohop pamëh, vaßpeh me a ma puk peöß. Eën se matop vavih nom, eën se nat nom vanun rakah maß a ma puk varih, nee to nok voh pa ma kap in a sipsip.

14 Ke Alëksantaß a teß vëh to nonok non sih a ma moeh tah pa aën, eß to nok voh a ma tah hat pa vakmis a neöß. E Sunön se vakmis me en peß. Suk a ma tah hat neß to nok manih peöß. 15 Eën me se matop vavih rakah nom, eß tomeß vakmis me a oah. Suk eß to vavapus vaeh rakah voh non pa vöknah o vavaasis pea.

16 Po poen vamomoaan peöß pa sun po vahutët pa vaßaus hah öß, a hikta teß to vaßaus voh a neoß. Ahik rakah! A napan kurus to vakëkëh ee peöß. Keöß hinhin noß e Sosoenën se ihan anoe a ma hat pee. 17 Ivëhkëk, e Sunön to teß vaßpeh me e non peöß. Pareß vakikis e non peöß. Ivëh, köß teß vaeh e noß pa vatvus a Soe Vih manih po teß varih to hikta teß ne o Jiuß. Ivëh, ke Ieesuß to hehe a neoß, pa ö nee se ip vamët ee peöß. 18 E Sunön se kon hah a neoß pa ö no a meh teß to iu miröß a no neoß, ke Sunön se me vavih en peöß manuh pa vöön va kin pa teß vaßpeh me eah pa Matop Vih peß. Ea se kë tamoaan no a ëhnaneah, e Sunön. Oman.

19 Timotiß, eën se heß a potan avih peöß manih pe Prisilaß pen Akuilaß, me manih pa kën töm sinan pe Onësiforus. 20 E Erastus to teß non manih vöön va Körin. Eöß to këh maß e Trofimus to haraß non a hivaß, pareß teß non pa vöön Miletus. 21 Eën se punöß vakis rakah eom, pa nö maß manih peöß, momoaan in a tëëm pa tuvuh.

E Eupulus, ke Putens, ke Linus, me Klödiaß, to vanö nös a potan avih pee manih pën. Me a kën kea me a ma vameera varih to vaman ne e Ieesuß Kristo. Ee me to vanö nös a potan avih pee manih pën.

22 Eöß to hinhin noß pan, e Apuh se teß vaßpeh me non a tuvuh pën. Ko ururuan peß se teß vaßpeh tamoaan me a no moah.

Copyright information for `TPZ