aSng 69:25
bSng 109:8

Acts 1

E Ieesuß To Soe Vaman Pa Vanö A Tuvuh Vasioß

Eöß e Luk to kiun ka nös oah Tiopiras, eën a teß apuh.

Manih po puk va momoaan nöß to kiun, eöß to kiun suk voh a ma tah kurus ne Ieesuß to nok voh, pareß vavaasis voh non a ma napan.
Eöß to kiun suk rakah a pop pe Ieesuß pa taneo, keß öök maß po poen ne Sosoenën to me hah en peß manuh pa vöön va kin. Momoaan in a peah peß eß to vavaasis a ma teß varih neß to vateß, pareß vëhnan raoe o aposol peß. Pa vaßaus pa Tuvuh Vasioß eß to soe ke raoe a ma tah nee se nonok ne. Vasuksuk in a kamis me a mët peß, eß to nok a ma tah peo to vataare non raoe pan, eß to teß toßtoß e non. O aposol to epep voh ne e Ieesuß komön o 40 poen. Ke Ieesuß vaato me non raoe suk a Matop Vih pe Sosoenën. Po poen neß to vaënëën me non raoe, eß to soe ke raoe pan, “Nat nem këh a vöön Jerusalëm, eöm se anoeh nem o heß vëh va pa Tuvuh Vasioß ne Tamön to soe vaman voh a ö neß se heß a maß neöm pa ö nöß to soe vavoh ka neöm. E Jon Tövapupui to pupui voh a ma napan pa ruen, ka hikta ma poen peo to teß ne nöm se kon a pupui manih pa Tuvuh Vasioß.”

E Ieesuß To Peah Pa Vöön Va Kin

Manih po poen pamëh o aposol to tönun pa Tope Öliv, pare hi poë pan, “Apuh, kuru eën se pöß ununun hah eom po vakum va Israël, ha?” Ee to hi, suk ee to koman ne pan, e Ieesuß to se kon hah këh a matop pa Kaman va Room ko heß a napan va Israël. Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “Eß hikta teß non pan, eöm se nat nem po poen me a potan, e Tamön koman to vateß maß, pareß matop non. Ivëhkëk, a Tuvuh Vasioß se nö maß manih peöm ko vakikis a neöm pa vatvus a soe peöß manih Jerusalëm, me pa moeh Jiutiaß, me pa moeh Samëriaß, me po oeh avoes.”

E Ieesuß to soe vahik a soe pamëh, kee ep e ne peß to peah. Ka unöh koaan en peß, kee hikta ep hah i ne na poë. 10 Eß to nö en kee kuteß suk e ne na, ka varuß vakomanih a poa teß to sun vaßpeh me e ne pee, ee to ohop ne a ma ohop kakaare. 11 Ka poa teß soe ke raoe pan, “Topa voe va Galiliß, suk ataeah, köm kuteß nem na akis? E Ieesuß vëh ne Sosoenën to me këh a neöm manuh pa vöön va kin, eß se hah va en maß manih pa ö nöm to ep va nem eah to nö.”

E Matias To Panih E Jiutas

12 Ka ma aposol hah ee Jerusalëm to këh ee maß pa Tope Öliv, a ö pamëh to hikta teß varo non. 13 Ee to vos Jerusalëm, ko ho ee pa iuun nee to teß ne, e Pitaß, ke Jon, ke Jëmis, ke Ëndruß, ke Filip, ke Tömas, ke Batromioß, ke Matiu, ke Jëmis e sunaiß Apias, ke Saëmon a teß va po vakum nee to pokaß ne Selöt, me e Jiutas e sunaiß Jëmis. 14 Tamoaan a ma teß poë varih to teß vatönun ne, pare hinhin ne sih. A ma köövo to teß vaßpeh me ne raoe, e Mariaß sinan e Ieesuß, me a ma kea pe Ieesuß.

15 A ma siß poen to oah ee, ko teß varih to vaman ne a soe pe Ieesuß to öt o ihoß, a napan to onöt va ne manih po 120 teß. Ke Pitaß sun, pareß heß a soe. 16 E Pitaß to soe pan, “Kën kea, a soe to teß non po Puk Vapenpen to tavus vaman en, moaan voh no a Tuvuh Vasioß to soe voh manih pa rivon e Devit. E Devit to soe suk voh e Jiutas pan, eß a teß vëh to vovoh non pa napan marën a öt e Ieesuß. 17 E Jiutas a teß vavoh po vakum pea, eß to kon voh a kiu marën a vaßaus a ma meh teß to teß ne a punis.”

18 A moniß ne Jiutas to kon suk a hat neß to nok voh no teß ësës heß to öt, ko voen a ö oeh. E Jiutas to oot ko vuß en po oeh nee to voen ka ma kakomaneah tësvak ee ko tavus kurus ee maß. 19 A ma napan kurus to teß ne Jerusalëm to tënan a tah vaßih, ka manih po to pee, ee to vëhnan a ö oeh pamëh “Akëltamaß”, to soe va non manih pan, “Oeh va po Eraß.”

20 Ke Pitaß soe vamanih pan, “A soe vëh nee to kiun voh po Puk Vaëhëh eß to teß va non manih pan,

‘A iuun peß se teß upin e non,
ahikta teß se teß non manih peß.’ a 
O meoh vaëhëh to soe non pan,

‘A meh teß se kon a kiu peß.’ b 
21 Ivëh, pa vapuh a soe, ea se vateß ta pah teß manih komön o vakum pea to teß vaßpeh me a rora taneo no maß po poen ne Ieesuß to nönö vah me voh a rora. 22 A teß to teß vaßpeh me voh a rora po poen ne Jon to pupui voh non e Ieesuß, keß nö no maß, ko antoen po poen ne Sosoenën to me peah hah e Ieesuß. A teß pamëh to ep voh non a ma tah me a sun hah pe Ieesuß, eß se vavaasis me a soe tavus a ma tah poë varih.”

23 Ee to vateß ee pa poa teß, e Jeosëp Basabas, pareß teß non o meoh ëhnan, e Jastus. Ka meh teß, e Matias. 24 Pare hin va ee manih pan, “Apuh, eën to nat nom o kokoman po teß kurus. 25 Eën se vataare a möm a paeh va pa poa teß varih nën to vateß pa kon a kiu aposol, keß panih non e Jiutas to mët ko nö en pa vöön pa nap hat.” 26 Kee soe vaonöt poß ee pe Matias se vakorot en po havun me a paeh aposol.

Copyright information for `TPZ