Acts 11

E Pitaß To Heß A Soe Manih Jerusalëm

A ma aposol, me a ma teß va po vaman manih Jiutiaß to tënan a ö no o teß to hikta teß ne pan ee ro Jiuß to kon ee pa Soe Vih pe Sosoenën. Ivëh, ke Pitaß nö hah en Jerusalëm, ka napan varih to iu ne a taateß pe a ö kokoaan, siröß ee peß. Ee to soe pan, “Eën to nö voh nös pa iuun po teß to hikta pe voh a ma ö kokoaan pee parën vaëën me raoe.”

Ivëh, ke Pitaß vahutët ken pee pa ma tah to tavus voh pa ö neß to teß voh no maß Jopaß. Eß to soe pan, “Eöß to hinhin voh noß manih vöön Jopaß, paröß tata ko ep in a tah to matan va non manih po rara apuh to han kunah no maß po taanaß noton manuh akis, pa havin neöß. Eöß to ep vatët, paröß ep in a ma vu vönaß poa to teß ne, me a ma teß a rarauß, me a ma vönaß to vavarah ne, me o növan. Paröß pënton a soe to soe non pan, ‘Sun ah Pitaß, parën ip a paeh va pa ma tah varih ko ëën.’ Ivëhkëk, eöß to soe pan, ‘Apuh, ahik rakah. Eöß to hikta ënëën moaan voh noß a ma tah varih, suk a ma taëën poë varih to hikta teß vivihan ne.’ Eöß to poa tënan a soe to sosoe non pan, ‘A ma moeh tah kurus ne Sosoenën to nok voh to vih e ne pa ëën, kën nat nom soe pan, eß to soepip non.’ 10 A tah pamëh to kukön tanok, pareß hah peah en manuh akis.

11 Ka varuß vakomanih a kukön teß to nö maß manih peöß to taneß maß Sisariaß to nö maß pa iuun nöß to teß noß. 12 Ka Tuvuh Vasioß soe ka neoß a ö söß koe a kokoman, ko nö me raoe. A tönim teß me a paeh va Jopaß to nö vaßpeh me ee peöß manuh Sisariaß. Kemöm vos, pamöm ho em pa iuun pe Konilius. 13 E Konilius to soe ken pe möm pa ö neß to ep in a ankeroß to sun non iuun peß, ko soe ke poan pan, ‘Vanö tah teß manuh Jopaß keß vaoe maß a teß vëh a ëhnaneah e Saëmon Pitaß. 14 A teß pamëh se heß a tapaiuun pën a soe ke Sosoenën se kon hah a neöm.’ 15 Eöß to taneo pa vaato ka Tuvuh Vasioß kunah en maß manih pee vamanih pa ö neß to nok vavoh manih pea po va momoaan. 16 Ivëh, köß nat hah eöß pa ö ne Sunön to soe vavoh in e Jon pan, ‘E Jon to pupui a ma napan pa ruen, ivëhkëk, eöm se kon a tapui pa Tuvuh Vasioß.’ 17 Eß to maaka en, e Sosoenën to heß en pa Tuvuh Vasioß manih pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, ivëhkëk, ee to vaman ne e Ieesuß Kristo. Eß o pöh heß moaan voh neß to heß a ra pa ö na to vaman momoaan voh. Ivëh, keöß eteh to antoen noß a sun pip e Sosoenën.”

18 A napan to pënton a soe pe Pitaß, ko koe ee pa vavovoeak poë, pare kë varoe rakah ee pa ëhnan e Sosoenën, “Ivëh, ke Sosoenën heß en pa napan to hikta ne pan ee ro Jiuß pa taateß panih, ko heß i rea manuh pe Sosoenën pare kon o toßtoß tamoaan.”

A Napan Va Antiök To Vaman

19 A napan va po vaman to nö vakëkëh ee pa ö nee to ip voh e Stivin. A ma meh teß to rusin ee manuh pa muhin va Fonisiaß, to Saëprus, me vöön Antiök, pare vavatvus e ne pa Soe Vih pe Ieesuß Kristo manih po Jiuß varoe. 20 Ivëhkëk, a ma meh teß va po vaman, a ma teß va po to Saëprus me Saëriniß to nö voh manuh vöön Antiök, pare vatvus e ne pa Soe Vih pe Ieesuß manih pa napan to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. 21 O kikis pe Sunön to teß me non raoe, ivëh, ka nap peo rakah to vaman, pare heß i rea manuh pe Ieesuß.

22 A napan va po vaman varih Jerusalëm to pënton a ma tah poë varih, pare va nö ee pe Banabas manuh Antiök. 23 E Banabas to vos manuh vöön Antiök, pareß ep in a ö ne Sosoenën to vaßaus va in a napan, pareß vaeö rakah, pareß kat rakah en po vaman pee pa ö nee se heß tamoaan ne o toßtoß pee manuh pe Sunön. 24 E Banabas no a taateß peß to vih, me eß a teß va po vaman, ka Tuvuh Vasioß puh rakah non manih peß. A napan peo rakah to vaman, pare heß i rea manuh pe Sunön.

25 E Banabas to nö en manuh vöön Tasas pa vaiu e Söl. 26 Eß to taum poan, pareß me en maß peß manih vöön Antiök. Po pöh kirismas ne Banabas pen e Söl to kiu vaßpeh me ne a napan va po vaman varih Antiök. Ee pon to vavaasis ne a ma napan a Soe Vih pe Sunön. Manih Antiök nee to pokaß momoaan voh a napan to vaman ne e Ieesuß, a Napan pe Kristo.

27 A ma pah teß vanënën soe to taneß maß Jerusalëm, pare nö maß manih vöön Antiök. 28 A paeh teß vanënën soe a ëhnaneah e Agabus, eß to sun ka manih po kikis va pa Tuvuh Vasioß, eß to soe tavus a ö no o maë apuh se tavus manih po oeh kurus. E Klödius, a teß sunön va Room to teß non po poen no maë apuh pamëh to tavus. 29 Ivëh, ka ma napan varih to vavatet ne e Ieesuß manih Antiök, soe vaonöt ee pa ö nee se vakon moniß pa vaßaus a ma teß va po vaman to teß ne manuh Jiutiaß. Ee to heß onöt a ö nee to öt va ne. 30 Ee to nok va nën, pare vanö ee pe Banabas pen Söl me a moniß manuh pa nap susunön va po kum teß varih to vaman ne e Ieesuß manuh Jiutiaß.

Copyright information for `TPZ