aJol 2:28-32
bSng 16:8-11
c2 Sml 7:13; Sng 132:11
dSng 110:1

Acts 2

A Tuvuh Vasioß To Kunah Maß

O Pëntëkös, eß o poen apuh po Jiuß ka ma teß varih to vaman ne tönun ee pa pah koman iuun. Ka varuß rakah vakomanih, ee to pënton a muhin to noeßtan en maß vamanih pa tuvuh apuh to taneß maß kin, a noeßtan pamëh to ho maß koman iuun nee to teß ne. Kee ep a pah tah to matan va non manih po tëkrea va po suraß, to teß nö non pa ma pasuire kurus. Ee kurus to puh rakah ne pa Tuvuh Vasioß, pare taneo ee pa vaato pa ma meh upöm to, suk a Tuvuh Vasioß to vaßaus raoe pa vaato.

Eß to teß non o Jiuß to teß ne manih Jerusalëm to taneß maß pa ma ö kurus va po oeh to vasunön vatëh ne e Sosoenën. Manih po poen no a taheak pamëh to nö maß, a nap peo rakah to tönun maß. Ee to toksean rakah ee pa ö nee to tënan a ö no a ma teß varih to vaman ne to vavaato e ne pa ma to koman pee. Ee to töhkak, pare pah kokoman vörep e ne, pare soe pan, “A ma teß varih to vavaato ne, ee a ma teß va Galiliß. Vahvanih kea kurus varih pënton e no pee to vaato ne pa ma to koman pea? Ea a ma teß va Patiaß, me Midiaß, me Ilam, me to taneß maß Mësopotemiaß, me manih Jiutiaß, me Kapadosiaß, me manih Pontus, me Esiaß. 10 Manih Frigiaß, me Pamfiliaß, me manih Isip, me manih pa ö va Libiaß to vatët non Saëriniß, me a ma teß va Room to nö maß ko teß ne manih. 11 Ea a ma to Jiuß, me o upöm teß to kon a taateß po Jiuß. A ma meh va pea to taneß maß Krit, me Arebiaß, ea kurus to tënan e no pee to vavaato ne pa ma to koman pea pa ma tah apuh ne Sosoenën to nok voh.” 12 Ee kurus to toksean, pare pah kokoman vörep e ne, pare vaiihi koman hah e ne, “A tah vaßih, eß teß vah va non nih?” 13 Ivëhkëk, a ma upöm to vavovoeak ne, pare soe pan, “A ma teß varih to kaak o voaën voon, pare sipak.”

E Pitaß To Heß A Soe

14 Ivëh, ke Pitaß me a havun me a pah aposol sun, pareß vaato me a napan varih to teß ne, ko soe pan, “Eöm o Jiuß, me a ma napan kurus to nö maß ko teß nem manih Jerusalëm, pënton öm, köß soe ka neöm a ö no a tah vaßih to teß va non, köm se nat. 15 Eöm to koman nem pan, a ma teß varih to kaak, ko vaato ne, ivëhkëk ahik, eß to naën kirök non pa pöstakah. 16 E Joel, a teß vanënën soe to sosoe suk voh non a ma tah varih pan,

17 “E Sosoenën to soe pan,

‘A ma tah varih se tanok po poen to vatët non pa ö no oeh se hik.
Eöß se vanö nös a Tuvuh peöß manih po teß kurus.
A ma koaß oeteß me o teß o mon, se vavatvus ne a soe vamanih po teß vanënën soe,
eöß se vataare a ma teß sesekaß peöm pa taateß tata,
ka ma teß mamanot se tatarep a ma tatarep.
18 A, manih po poen pamëh,
eöß se vanö nös a Tuvuh Vasioß peöß, manih pa nap oeteß kikiu akuk, me o köövo kikiu akuk.
Kee se vatvus a soe vamanih po teß vanënën soe.
19 Eöß se nok a tah vatoksean manih pa akis,
me manih vakunah po oeh.
O eraß me o suraß me o öh vëh o apuh se tavus.
20 A potan se popoen,
ka sivö se ereraß vamanih po eraß.
Po vasuksuk ne Sunön se tavus maß.
O poen pamëh e Sunön se kiiki a ma moeh tah.
21 Ka napan kurus rakah to hinhin ne a ö ne Sosoenën se kon hah raoe,
a, e Sosoenën se kon hah raoe, kee teß ne a ma napan peß.’” a 
22 Pënton öm a soe vaßih ma napan va Israël, e Ieesuß va Nasarët a teß ne Sosoenën to vateß voh. Eöm to nat e nem pa ma kiu apuh me a ma vu tah vatoksean ne Sosoenën to nok topnineöm pa koren a teß pamëh. A ma tah poë varih to vataare e non pe Ieesuß to teß toßtoß e non. 23 Moaan voh ne Sosoenën to koman voh e non pa vahoß e Ieesuß manih pa koreneöm, köm heß eah pa koren a nap hat, pan ee se ip vamët ko vahan poë pa kuruse. 24 Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoß taneß hah poan po vapeepe, marën a vahik këh poan pa ma kamis va pa mët, suk a mët to hikta onöt non a ötöön a teß pamëh. 25 E Devit to vahutët suk voh non pan,

‘Eöß to ep tamoaan e noß pe Sunön to teß non pa havineoß,
eß to teß non po papmatö peöß.
Ivëh, ka hikta tah to onöt non pa miröß a neoß.
26 Ivëh, ka komaneoß vih rakah, köß soe a soe vaeö.
Eöß to teß noß pa taateß anoeh.
27 Eën to hikta se koe nom apeneoß, keß teß non manih pa ö teßteß pa nap mët.
Eën hikta se koe nom a teß vivihan pën, keß koa manih po vapeepe.
28 Eën to vataare eom peöß pa hanan to nö non po toßtoß tamoaan.
Eën se teß vaßpeh me a no neoß, köß se teß vaeö rakah noß.’ b 
29 Kën kea, eöß to iu soe tavus rakah ka no neöm pe sipuura e Devit. Eß to mët voh en, kee pe ee peß, ko vapeepe peß to teß e non manih topniira kuru vëh. 30 E Devit voh a teß vanënën soe,

keß nat voh e non pe Sosoenën to heß voh a soe kikis manih pe Devit, pareß soe pan,
‘Amot eöß se vateß a pah koaß pën, keß tavus a teß sunön vamanih pën.’ c 
31 E Devit to ep voh en pa tah ne Sosoenën se nok, pareß soe voh a ö ne Kristo se sun taneß hah po vapeepe. E Devit to vatvus a soe pe Sosoenën, pareß soe pan,

‘Eöß hikta se koe noß eah, keß teß non manih pa ö teßteß pa nap mët.
Ka sionineah hikta se koa non.’
32 E Sosoenën to vatoß hah e Ieesuß po vapeepe, kemöm kurus varih to ep voh e nem peß. 33 E Sosoenën to vasunön eah, pareß vahoß poan pa papmatö peß. Keß kon taneß manih peß a Tuvuh Vasioß vamanih pa ö neß to soe vaman vavoh. A ma vaato varih nöm to ep me pënton nem kuru, eß a Tuvuh Vasioß to heß tavus manih pemöm. 34 E Devit to hikta nö voh manuh pa vöön va kin, ivëhkëk, eß to soe pan,

‘E Sunön to soe ke Sunön peöß vamanih pan,
“Eën se ihoß pa papmatö peöß.
35 Ka amot eöß se vahoß a ma teß varih to hat ka nom oah,
kee teß rakah ne maß paan eën.” ’ d 
36 Ka ma napan va Israël se nat ne, eß e Ieesuß vëh, neöm to ni eah pa kuruse, ne Sosoenën to vateß poan e Sunön, e Kristo.”

A Nap Peo Rakah To Panih O Kokoman, Kee Pupui Raoe

37 A soe no a napan to tënan to ruk rakah en po kokoman pee, kee soe ke Pitaß me a ma meh aposol pan, “Emöm se nok poß ataeah, kën kea?” 38 Ke Pitaß soe ke raoe, “Eöm papaeh teß se panih o kokoman me a taateß peöm, kemöm pupui a neöm pa ëhnan e Ieesuß Kristo, ke Sosoenën se ihan anoe a ma hat peöm, köm kon o heß peß, ivëh a Tuvuh Vasioß. 39 Moaan voh ne Sosoenën to soe vaman voh ken peöm me a ma koaß peöm, pa ö neß se heß a neöm a Tuvuh Vasioß. Manih me pa ma napan to teß varo ne maß, e Sosoenën to vaoe non raoe kee pënton ko vatet.

40 E Pitaß to kömköm a napan, ko hi vakis raoe pan, “Vaßaus koman hah ëm pa ma kamis apuh varih se tavus manih pa ma nap hat vatösoe.” 41 A napan peo rakah to pënton a soe pe Pitaß, pare vaman, kee pupui ee pee po poen pamëh. Ee to antoen ne a 3,000 teß to hop po vakum teß to vaman ne.

A Pop Vih Pa Ma Teß To Vaman Ne

42 Pa ma poen kurus o teß to vaman ne to teß vaßpeh me ne a ma aposol pa ëën, me a vavaasis a ma tah, me a hin vaßpeh. 43 A napan to ep a ma tah vatoksean no aposol to nonok ne, pare toksean rakah ee. 44 A ma napan varih to vaman ne Ieesuß, to teß vatönun tamoaan e ne. Ee to vaneah kurus e ne pa ma tah. 45 Ee to vavoen hah a ma tah pee manih po meoh upöm teß, kee voen, ka moniß nee to kon, a moniß pamëh nee se heß a ma teß varih to kökööt ne ta ma tah. 46 Pa ma poen kurus nee to vatönun ne manih pa Iuun Hinhin Apuh. Ee to ënëën ne pa ma iuun po upöm pee, pare vapöh kokoman ne, ko teß vaeö rakah e ne. 47 Ee to kë tamoaan rakah e ne pa ëhnan e Sosoenën, ka napan vih rakah ke ne pee. Pa ma poen kurus ne Sosoenën to vavapeo avoeß e non maß po vakum teß to vaman ne.

Copyright information for `TPZ