Acts 20

E Pöl To Nö Mësadoniaß Me Grik

A ma vaheve me vatoeßnën pa napan to hik en, ke Pöl vaoe a ma teß va po vaman, kee tönun ee maß manih peß. Keß heß a ma teß va po vaman a soe kikis va pa vaeh o vaman pee. Eß to vahik ko soe vavihvih me raoe ko nö en pa muhin va Mësadoniaß. E Pöl to vovos non o vöön eß he pa vavaasis nö a ma napan, me a vaeh o vaman pee pa ma soe vih peß, pareß tavus en pa muhin va Grik. E Pöl to teß non manih Grik pa kukön sivö. Pareß vamatop en pa tok po paröß to nö manuh Siriaß, ko Jiuß vanat e ne pa ö nee se ip vamët poë. Ivëh, ke Pöl koman en pa ö neß se hah koe manuh pa muhin va Mësadoniaß. E Sopataß sunaiß e Pirus eß a teß va pa vöön va Beriaß, eß to nö vaßpeh me e Pöl. Me a poa teß va pa vöön va Tesaronaëkaß, e Aristakus, ke Sekandus, me e Gaëus va Derbeß, ke Timotiß, ke Tikikus, ke Trofimus va pa muhin va Esiaß, ee kurus to nö vaköp me e Pöl, pare vos ee manuh Filipaë pa ö neöß e Luk to teß noß. Eße a ma teß varih to vovoh ka möm, pare anoeh ne maß pa vöön va Troas. O Poen Apuh pa Taëën Hikto Is to oah en, kemöm tok po paröß, ko nö em po tönim poen manih tahiß, pamöm vos manuh pa vöön va Troas, ko ep i raoe ko teß em po pöh nënkikiu nën.

E Pöl To Vatoß Hah E Iutikus A Teß Va Troas

Po poen vamomoaan in o nënkikiu, pa popoen emöm to vatönun pa kon a komonioß. Ke Pöl vavaasis non a ma napan ka muhin topnin poen rakah en. Suk po meoh poen e Pöl se këh en pa napan ko nö pet en. A ma ram peo to ësës ne koman a piprom va kin vëh möm to kum nem. Ka pah teß sekaß, a ëhnaneah e Iutikus to ihoß non po uintoß. E Pöl to vavaasis avoeß e non pa napan pa Soe Vih, ke Iutikus pënton non e Pöl pareß mamaasoe rakah en, ko koroh en. Eß to kuß taneß maß po uintoß va pa iuun va kin pa vakön piprom, ko vuß en na po oeh. Kee kunah maß, ko kon ee peß to mët en. 10 E Pöl to kunah en maß, pareß pët poan pareß soe, “Koe a koman vakarë, eß to teß toßtoß e non.” 11 Pöl to hah peah en, pareß taneo pa nok a komonioß pee. A komunioß pee vëh, eß to kon a taëën, pareß kökök ke ro teß va po vaman kee ëën pare kaaktön a taëën po voaën. Ee to vavihvih me ee peß. A muhin to maaka en maß eß he vavaasis avoeß e non pa napan, pareß pah këh poß raoe. 12 A teß sekaß vëh to toß hah, kee me ee peß manuh iuun. Ee to vaeö vi rakah, suk a teß pamëh to toß hah en.

E Pöl To Këh A Vöön Va Troas, Ko Nö Pa Vöön Va Maëlitus

13 Emöm to vovoh em to tok po paröß to nö non vöön Asos. Manih Asos emöm se ep in e Pöl to se suk maß a hanan. 14 E Pöl to ep ka möm Asos, pareß tok en po paröß nën, kemöm nö em vöön va Mitilini. 15 Po meoh poen emöm to këh em pa vöön va Mitilini to tok po paröß, ko vos em pa To soneß va Kios. Po meoh poen emöm to vos em vöön va Samos. Ko meoh poen emöm to vos poß em vöön va Maëlitus. 16 E Pöl to hikta iu hah koe non pa vöön va Ëfësus, suk eß to hikta iu vaoah poen non manih muhin va Esiaß. Eß to iu vëvëhöß nö non to vos momoaan in o Pëntëkös, eß o Poen Apuh po Jiuß manuh Jerusalëm.

E Pöl To Soe Vavihvih Ke A Nap Susunön Va Ëfësus

17 E Pöl to teß non Maëlitus, pareß vanö a teß me a soe manuh pa nap susunön po rotuß manih Ëfësus, pan eß to iu ep non raoe. 18 A nap susunön va po rotuß to nö ee maß, ke Pöl soe ke raoe pan, “Eöm to nat e nem pa ö nöß to nonok voh noß a kiu pe Sunön po vamomoaan pa ö nöß to tavus maß manih muhin va Esiaß, me pa ma poen nöß to vavaasis voh a no neöm, ko okook ka noß na neöm manih pe Sunön. 19 Eöm to nat e nem, o Jiuß to vanat voh e ne pa ö se vöknah a ma vavaasis peöß, me eöß to kon voh a ma punöß me o punis manih po Jiuß. Ivëhkëk, eöß to vöknah a ëhnaneoß, paröß tavus a teß kikiu pe Sunön. 20 Eöm to nat e nem eöß hikta ötöön hah voh ta meh soe pa ö nöß to vavaasis a no neöm koman a ma iuun, me pa ma ö vatötönun peöm. 21 Eöß to vavatvus tamoaan voh noß a Soe Vih manih po Jiuß, me o upöm teß to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, pan ee se panih a ma taateß hat pee ko heß rea manuh pe Sosoenën ko vaman e Ieesuß e Sunön pea. 22 Ka kuru vëh, eöß to vatet noß a Tuvuh Vasioß, vamanih peöß se nö Jerusalëm, to hikta nat noß na ataeah se tavus a neoß manuh Jerusalëm. 23 Eöß to nat varoe noß, manih pa ma vöön kurus nöß se vos a Tuvuh Vasioß to sosoe ka non eoß pan, ‘Eën se ho pa iuun nohnoh me a ö sën teß a ma punis peo.’

24 Ivëhkëk, eöß hikta koman noß a sionin me o toßtoß peöß to teß oah non. Ahik, eöß to iu vahik noß a kiu vëh ne Sunön e Ieesuß to heß voh a neoß, ivëh, pa vatvus a Soe Vih va po ururuan pe Sosoenën manih pa ma napan.

25 Eöß to nönö vah voh noß topnin neöm, paröß vavatvus noß a Soe Vih va pa Matop Vih pe Sosoenën. Ka kuru vëh eöß to nat e noß, a hikta paeh va peöm se ep amot hah ka neoß. 26 Ivëh, köß se soe keoß peöm pa soe kuru vëh. Ta paeh va peöm se keh vatösoe non, pareß hikta vaman non e Ieesuß pareß keh ro, eß hikta teß non pan, eöß se teen a tah pamëh. 27 Suk ataeah, eöß to hikta kokoaan voh noß ta pah soe pe Sosoenën manih peöm. 28 Eöm se matop ka nem, me o vakum teß va po vaman, a Tuvuh Vasioß to vateß voh a neöm se ut nem raoe. Eöm se ut vavih nem, paröm matop nem a napan va po vaman varih ne Sosoenën to voen hah voh po eraß pe Ieesuß. 29 Eöß to nat e noß, eöß se keh nö eoß, a ma teß vavaasis piuk se hop topnin neöm vamanih po këh poa pa miröß o vakum teß va po vaman. Ee se punöß e ne pa rëh ke o vaman pa napan varih pa ma vavaasis piuk pee. 30 O poen se tavus amot maß no a ma teß va po vakum koman peöm se piuk, ko rëh ke o vaman pa napan pa vatet raoe. 31 Ivëh, köm se ut vavih nem, paröm kokoman hah na pa ö no a hunun mataneoß to takoß suk voh a neöm pa ö nöß to vavaasis a neöm a Soe Vih pa ma popoen, me pa potan komön o kukön kirismas.

32 Kuru vëh, eöß to vahoß a neöm pa koren e Apuh vaßpeh me o ururuan peß. Eß se vaeh a neöm, pareß heß a neöm a ma tah neß to vamatop anoeh voh a neöm, a ma tah vihvih varih eß se heß a napan neß to vaneah voh, pan ee a napan peß. 33 Eöß hikta manin ro voh ta vös silvaß, vös gol, me to ohop pa ta pah teß. 34 Eöm to nat koman e nem, eöß to vaßaus koman hah voh a noß pa kiu me pa kon a ma tah nöß to kökööt voh noß, ko vaßaus me voh noß a ma teß varih to kiu vaßpeh me voh a no neoß. 35 Eöß to vataare voh a neöm a ma kiu peöß, köm se nok suk a kiu peöß ivaßih, ea se vaßaus a ma teß to hikta onöt ne a vaßaus hah rea, para koman no a soe voh pe Sunön Ieesuß, neß to soe voh pan, ‘O vaeö pa teß vëh to heß a meh teß a tah, to teß oah rakah e non po vaeö pa teß vëh to öt.’”

36 E Pöl to vahik vaato me ra nap susunön ko vatokon, pareß hin manuh pe Sosoenën vaßpeh me raoe. 37 Ee to tamak ko vaokook pa ö nee to vaöt koren me ne Pöl. 38 Ee to tamak vi rakah ne e Pöl se këh raoe me a soe neß to soe voh pan, “Eöm se hikta ep amot hah ka no neoß.” A napan to me e Pöl manuh po paröß pa aton poë.

Copyright information for `TPZ