aEks 22:28

Acts 23

E Pöl to ves rakah non pa nap susunön va po Vakum Teß Susunön po Jiuß, pareß soe pan, “Kën kea, o kupu peöß to haraß vavih, ko teß maaka rakah e non manih pa matan e Sosoenën, keß öök maß po poen vëh kuru.” A Teß Susun po Teß Ësës Heß, e Ananaës to taß maß a ma teß varih to sun vatët ne pe Pöl pa tapan a rivoneah. Ke Pöl soe keah pan, “E Sosoenën se tapan oah! Eën to teß va nom manih pa pip no a tonuneah to paraß voon vörep, ivëhkëk, manih koman a pip pamëh eß to paraß pö. Eën to ihoß nom pa kiiki a neoß po Vavaasis pe Mosës marën a vateß a neoß po vahutët. Ivëhkëk, eën he kökök koman e nom po Vavaasis pe Mosës pa ö nën to taß raoe pa tapan a neoß.” Ka ma teß to sun vatët ne pe Pöl soe pan, “Eën to sosoe vahat e nom pa Teß Susun po Teß Ësës Heß pe Sosoenën, ha?”

Ke Pöl soe pan, “Kën kea, eöß hikta nat noß eah eß a Teß Susun po Teß Ësës Heß. O Puk Vapenpen to soe va non manih,

‘Eën se nat nom soe vahat a teß susun to matop non a napan.’” a 
E Pöl to nat e non pa ma teß varih po Vakum, o Parësiß, ko meoh upöm o Sëdiusi. Ivëh, ke Pöl soe pan, “Kën kea, eöß a to Parësiß, eöß e koaß pa to Parësiß. Eöß to vaman noß a teß se mët ko sun hah en. Eß a tah vëh nee to vateß suk a neoß po vahutët.”

E Pöl to soe vamanih ko Parësiß me o Sëdiusi heve koman hah ee, ko nok ee po pöök vakum. O Sëdiusi to sosoe ne sih a ö no a teß se mët, pareß hikta sun hah taneß po vapeepe, me ahik to ankeroß, me to oraß. Ivëhkëk, o Parësiß to vaman e ne pa kukön tah varih. Ivëh, kee taoa vaßpuh oah ee. Ka ma paeh teß va po vakum po Parësiß varih to nat ne sih o Vavaasis pe Mosës soe ee pan, “Emöm to ep nem a teß vëh hikta teß non ta pah hat! A ankeroß, keß a oraß pöß ivëh, to vaato non manih peß. Ivëh ka se pënton pöß ee peß.”

10 O vaheve apuh to tasun en topnin o Parësiß me o Sëdiusi, ke susun apuh pa nap vëvënsun nanaöp non a ö no a napan poë varih to meß varëhrëh e ne e Pöl, keß mët. Ivëh, keß taß a ma teß vëvënsun se nö, pare me këh raoe e Pöl, ko me manuh pa iuun pa nap vëvënsun.

11 Po meoh poen pa popoen ne Sunön to sun non pa havin e Pöl, pareß soe vakis ke poan pan, “Eën se sun vakis nom, parën vatvus a soe peöß manuh Room pa ö nën to vatvus vamanih Jerusalëm.”

O Jiuß To Vaonöt Pa Ip E Pöl

12 Pa pöstakah a ma pah to Jiuß to vatönun, pare vaonöt a soe kikis pee pa ö nee se hikta ëën, me a kaak, keß antoen a ö nee se ip vamët e Pöl. 13 A ma napan to nok o kokoman pa ip e Pöl to oah ne a 40 teß. 14 Ee to nö manih pa ma teß susunön ësës heß me o teß susunön po Jiuß, pare soe pan, “Möm to vaonöt a soe kikis nemöm to hikta se ëën nem ta tah, keß onöt a ö möm se ip vamët e Pöl. 15 Ivëh, ke eöm se vanö a soe manuh pe susun apuh po teß vëvënsun keß me maß e Pöl manih peöm. Soe keah, eöm to iu maaka vavih nem pa soe pe Pöl. Ivëhkëk, emöm se vamatop momoaan em pa se ip eah, eß he meß e non pa öök maß manih.”

16 Ivëhkëk, e vanonaiß e Pöl, e koaß oeteß pe vameneah to tënan a ö nee se ip e Pöl, pareß nö en manuh pe Pöl pa iuun po teß vëvënsun ko vatët en peß. 17 Ke Pöl vaoe a pah teß susun pa nap vëvënsun, ko soe keah pan, “Me a teß sekaß vëh manuh pa teß susun apuh po teß vëvënsun, eß to teß non a soe neß se soe ke poan.” 18 Ke susun me en peß manuh pa teß susun apuh pa nap vëvënsun, pareß soe pan, “A teß nohnoh vëh e Pöl to vaoe a neoß, pareß taß maß neoß a me maß a teß sekaß vëh manih pën. Eß to teß non a soe neß se soe ka oah.” 19 Ke susun apuh pa nap vëvënsun öt pa koreneah, pareß me ke en peß, ko hi eah pan, “Ataeah nën se soe ka neoß?” 20 Ka teß sekaß soe pan, “O Jiuß to vaonöt a soe pa ö nee se hi a oah pa me maß e Pöl manuh po Vakum Teß Susunön po Jiuß sinup, ee se vatomore ka oah, pa ö nee to kehkeh hi vavih ne Pöl a tah neß to nok vahat. 21 Ivëhkëk, eën se koe a tënan raoe, suk ee ro teß o peo to oah e ne pa 40 teß to se vakoaan, pare anoeh ne e Pöl. Ee to soe vaonöt pa hikta ëën me a kaak ta tah, keß onöt a ö nee se ip vamët e Pöl. Kuru ee to anoeh ne a ö nën se vaonöt a hi pee.” 22 Ke susun apuh pa nap vëvënsun soe pan, “Koe a vatët ta meh teß a ö nën to soe ka neoß a tah vaßih.” Pareß vanö hah en pa teß sekaß pamëh.

Ee To Vanö E Pöl Manuh Pe Feliks A Teß Sunön

23 Ke susun apuh pa nap vëvënsun vaoe en pa poa teß susun po teß vëvënsun, pareß soe pan, “Eöm pom se kon a 200 teß vëvënsun me a 70 teß to nönö ne po hös me o 200 teß to öt ne a ma peö, ko vamatop pa nö nös pa 9 kirök pa popoen. 24 Eöm se vamatop a ma teß hös pe Pöl neß se nö, paröm me vavih eah manuh pa teß sunön pa muhin va Jiutiaß a ëhnaneah e Feliks.” 25 E susun apuh pa nap vëvënsun to kiun o pëpaß to teß va non manih,

26 “Eöß e Klödius Lisias to kiun nös o kiun manih pën Feliks a teß sunön, susun pa kaman.

“Potan a vih.
27 O Jiuß to öt a teß vëh ko se ip vamët ee peß. Ivëhkëk, eöß to taum pan, eß a teß va Room. Ivëh, ke eöß, me a ma teß vëvënsun, emöm to nö voh manuh pee, pamöm öt këh raoe a teß vëh. 28 Eöß to iu nat noß pa pusun in a soe vëh, nee to vateen poë, paröß me eah manuh po Vakum Teß Susunön po Jiuß. 29 Eöß to hi raoe kee soe ka neoß a ma soe va pa taateß pee, ivëh, kee vateß poë pa hat. Ivëhkëk, eöß to hikta taum ta pah hat to antoen non a ö sa ip vamët eah, me vateß eah pa nohnoh. 30 Eß to teß man e non eöß to tënan a ö no Jiuß to vamatop hah ne pa ip vamët poë, ivëh, köß vanö nös eah manih pën. Eöß to taß eoß pa ma napan varih to vateß poë po vahutët, a ö nee se nö nös manuh pën, ko soe ka oah a hat taeah neß to nok.”

31 A nap vëvënsun to vatet ee pa soe pa teß susun apuh, pare me ee pe Pöl manuh pa vöön va Antipatris pa popoen. 32 Pa pöstakah po meoh poen o teß vëvënsun varih to suk maß a hanan to hah vos ee vöön, ko teß varih po hös to me e Pöl pa vöön va Sisariaß. 33 O teß vëvënsun varih po hös to vos e Sisariaß, pare heß o kiun manuh pa teß susun pa kaman, pare vateß e Pöl pa matop peß. 34 A teß susun pa kaman to ëh vahik en po kiun, pareß hi e Pöl pan, “A muhin taeah nën to taneß maß.” Ke Pöl soe pan, “Eöß va Silisiaß.” 35 Ka teß sunön soe ke poan pan, “Eöß se tënan o vahutët pën pa ö no a napan varih to vateß oah po vahutët se tavus maß.” Pareß taß o teß vëvënsun peß, pan ee se ut ne Pöl pa iuun apuh ep vavih nee to eok ke voh e Hëërot.

Copyright information for `TPZ