bSng 118:22
cSng 2:1-2

Acts 4

E Pitaß Pen E Jon To Sun Pa Matëëro Vakum Teß Susunön Po Jiuß

E Pitaß pen e Jon to vavaato me ne pa napan, ko teß ësës heß, me o teß susun va pa Iuun Hinhin Apuh, me o Sëdiusi to nö ee maß. Ee to heve ne e Pitaß pen Jon, suk ee pon to vavaasis ne a ma napan pan e Ieesuß to sun taneß hah po vapeepe to vainan e non pa nap mët se sun hah ee. Ivëh, kee öt raoe pon, pare vahoß ee pee pa nohnoh, suk a muhin to poen en kee anoeh ne o meoh poen. Ivëhkëk, a napan peo varih to pënton a soe va pe Ieesuß ko vaman, ee to antoen va ne manih pa 5,000 teß.

Pa pöstakah po meoh poen a ma teß sunön ësës heß, me a ma teß sunön po Jiuß, me a ma teß nat in o Vavaasis pe Mosës
[... o Vavaasis pe Mosës,] E Sosoenën to heß koe a ma Vavaasis varih pe Mosës manih pa napan va Israël. Ep na pa tonun o Puk to teß non a Kölösöriß pa maaka vavih a tah no o Vavaasis pe Mosës to soe non.
to vatönun manih Jerusalëm.
Ee to vatönun me e Anas a Teß Susun po Teß Ësës Heß, Kaëfas, me Jon, me Alëksantaß, me a ma meh teß va po vuteß pe Teß Susun po Teß Ësës Heß. Ee to vasun e Pitaß pen Jon pa matëëre, ko hi raoe pan, “Eöm pom kon o kikis me a ëhnan eteh nöm to pokaß, paröm nok a tah vëh?”

E Pitaß no a Tuvuh Vasioß to puh non peß, to piun, pareß soe pan, “Eöm a ma teß sunön va Israël, me a ma teß sunön, eöm pöß to iu hi a nemöm pa vih vëh to tanok pa teß hat mon pa ö neß to vih hah a va. 10 Eöm kurus se nat e nem, me a ma napan va Israël, ee se nat e ne. A teß vëh to vih hah po kikis pa ëhnan e Ieesuß va Nasarët, a teß nöm to ni voh eah pa kuruse. Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoß hah poan. 11 E Ieesuß a teß no a soe vivihan to sosoe suk non poan pan,

‘O toon vëh no a nap ekeok to vi tavus,
to tavus en o toon vamomoaan in a iuun.’ b 
12 A hikta meh teß to onöt non a kon hah këh a ra a ma hat pea, a ëhnan e Ieesuß varoe kuru a paeh ne Sosoenën to heß voh a ra.”

13 A ma teß poë varih to tënan a ö ne Pitaß pen Jon to hikta naöp ne a vaato, ko pah toksean rakah ee. Suk ee pon to hikta siku voh. Ivëhkëk, ee to nat e ne pee pon a poa vamomhë voh pe Ieesuß. 14 Ivëhkëk, ee to ep e ne pa teß vëh to vih hah to sun me e non pe Pitaß pen Jon, ka hikta tah nee se soe.

15 Ivëh, kee soe ke pee pa tavus këh a iuun ko nö. Ee koman to vavasoe e ne pan, 16 “Ea se nok ataeah manih pa poa teß varih? Ea to nat e no, a napan kurus varih to teß ne manih Jerusalëm to ep voh e ne pa tah vatoksean nee to nok voh, ka hikta se koaan no. 17 Ivëhkëk, o meoh upöm teß tomeß vaman, pare hop maß po vakum pee, ea se soepip in a poa teß varih, kee nat ne vatënan hah a napan pa ëhnan a teß vëh e Ieesuß.” 18 Ivëh, kee vaoe hah ee pe Pitaß pen Jon, pare kömköm vakis raoe, pan ee se nat ne vatvus hah ta meh soe me a vavaasis pa ëhnan e Ieesuß.

19 Ivëhkëk, e Pitaß pen Jon to piun a soe pee pan, “Eöm koman se kiiki ataeah to teß totoopin non pa matan e Sosoenën, emöm se vatet a neöm, keß, emöm se vatet e Sosoenën. 20 Emöm hikta se vahik vaato këh nem ataeah nemöm to ep me tënan voh.”

21 O teß varih to pënton vu ne pee pon, to kömköm vakis raoe, pare vanö ee pee. Ee to hikta ep in tah hat nee se vateß suk raoe. A napan to kë rakah ne a ëhnan e Sosoenën pa ö neß to vavih hah a teß hat mon. 22 A teß vëh to vih hah, a ma kirismas peß to oah ne o 40.

O Teß Va Po Vaman To Hinhin Ne O Kikis Va Pa Vatvus A Soe

23 O Vakum Teß Susunön po Jiuß to vahah ee pee, kee nö hah ee manuh po vakum pee, ko soe ke po vakum pataeah no teß sunön ësës heß, me o Vakum Teß Susunön po Jiuß to soe maß. 24 Ee kurus to pënton, pare vapöh kokoman pa hin e Sosoenën pan, “Sunön, eën to nok voh o oeh, ka akis, me a tahiß, me a ma moeh tah to teß hop ne manih pee. 25 Moaan voh e Sosoenën to soe koe voh pa Tuvuh Vasioß manih pa rivon e sipunmöm Devit pan,

‘Suk ataeah, ko teß hikta teß ne o Jiuß heve ne?
Suk ataeah, ko Jiuß kokoman pinpiun ne?
26 O teß susunön to hikta teß ne pan ee ro Jiuß manih po oeh to vamatop ne a vapus,
ka ma teß susunön poë varih vatönun, marën a vöknah e Sunön, me a vöknah e Kristo peß.’ c 
27 O man rakah, e Ponsius Paëlat pen e Hëërot me a ma teß va Israël to vatönun manih Jerusalëm marën a vöknah e Kristo, a teß kikiu vivihan pën nën to vateß voh. 28 Ee to vatönun voh, ko nok suk rakah ee po kokoman pën. 29 Sunön, vaßaus a möm a ma teß kikiu pën, kemöm se teß eh nem pa vatvus a soe pamöm nat nem teß naöp i nem a ma soepip pee. 30 Vataare o kikis pën manih po teß varih to haraß ne a moeh, kee se vih hah, parën nok a ma vu tah vatoksean manih pa ëhnan e Ieesuß a teß kikiu vivihan pën.”

31 Ee to hin vahik ee, ka iuun vëh nee to teß ne takö en. A Tuvuh Vasioß to puh rakah non manih pee, kee taneo ee pa vatvus a soe pe Sosoenën, ko ahikta nanaöp ne.

O Teß Va Po Vaman To Vapöh Kokoman

32 O teß va po vaman to vapöh kokoman e ne, pare hikta öt vakëkëh ne a ma tah, a ma tah to vaneah e non pee kurus. Kee heßheß ne a ma teß varih to kökööt ne ta ma tah. 33 O kikis vëh no aposol pe Ieesuß to teß me ne, to vasoë rakah e non pee pa soe tavus a ö ne Ieesuß to sun taneß hah en po vapeepe. 34 A hikta paeh komön o vakum pee to kökööt non ta pah tah. O teß varih to teß me ne o oeh, ka iuun, se vavoen a iuun, keß o oeh, ka moniß nee to kon nën, to hop en po vakum. 35 O aposol to kiiki ne a moniß pa ma teß varih to kökööt ne ta ma tah.

36 Keß teß non a pah teß va po vuteß nee to pokaß ne Livaë, pa ö muhin soneß nee to pokaß ne Saëprus, a ëhnaneah e Jeosëp. Ee to pokaß ne eah e Banabas, o ëhnan vëh e Banabas to soe va non manih pan, “A teß heßheß soe va pa vaeh o vaman.” 37 Eß to vavoen a ö oeh peß manih pa meh teß, ka moniß neß to kon, eß to teß maß pareß heß en po aposol.

Copyright information for `TPZ