aJen 12:1
bJen 15:13-14; Eks 3:12
dEks 2:14
eEks 3:6
fEks 3:5-10
gEks 2:14
hLo 18:15
iEks 32:1
jAmo 5:25-27
kAis 66:1-2

Acts 7

E Stivin To Vaato Me O Vakum Teß Susunön Po Jiuß

Ke Susun po Teß Ësës heß hi e Stivin pan, “A soe vëh teß man e non ha?”

Ke Stivin piun pareß soe pan, “Kën kea me kën taman, pënton a neoß öm pa tah nöß se soe. Moaan voh o maaka pe Sosoenën to tavus voh e sipuura Abraham pa ö neß to teß non pa muhin va Mësopotemiaß, momoaan in a nö peß manuh pa vöön Haran. E Sosoenën to soe ke Abraham pan,

‘Këh a napan me a muhin pën,
parën nö manuh po oeh nöß se vataare oah.’ a 
Ke Abraham këh en pa muhin va Kaldiaß, ko nö en manuh Haran. Ke taman e Abraham mët, ke Sosoenën vanö en maß peß manih po oeh vëh nöm to teß nem kuru. E Sosoenën to hikta heß voh e Abraham to oeh neß se vaneah koman non, ahik oah rakah. Ivëhkëk, e Sosoenën to soe vaman voh a ö seß heß en peß, ko oeh vaneah non peß me a ma koaß peß varih se suk maß poë. E Abraham to hikta vataman avoeß voh non tah pah koaß, ke Sosoenën soe a soe vëh. E Sosoenën to soe ke voh e Abraham pan,

‘A ma koaß pën se teß ne po oeh po upöm teß,
ka napan poë varih se vateß raoe a ma teß kikiu akuk,
pare nonok vahat e ne pee po 400 kirismas.
Ivëhkëk amot, Eöß, e Sosoenën se vateß a napan varih po vahutët.
A ma koaß pën se këh ee po oeh pamëh,
pare nö ee maß pa vasunön a neoß manih pa ö vëh. b 
Ke Sosoenën heß en pe Abraham pa taateß vapeepe a ö kokoaan
A taateß vapeepe po Jiuß eß to teß va non manih, ee to peepe ne a ö kokoaan pa teß oeteß. Ep na po tonun o Puk po Kölösöriß.
vamanih po vatom poan peß ke Sosoenën. Ivëh, ke Abraham pe a ö kokoaan pe sunaißeah Aësak murin o pöh nënkikiu. Ke Aësak pe a ö kokoaan pe sunaißeah Jekop. Ke Jekop peepe en pa ma ö kokoaan pa havun me a poa koaß oeteß peß, ee varih to tavus voh a havun me a poa sipuura.

A kën sipuura a ma kea pe Jeosëp to puhioß voh poë, pare vavoen ee peß po meoh upöm napan, keß nö en manuh muhin va Isip pa kiu akuk. Ivëhkëk, e Sosoenën to teß vaßpeh me e non peß. 10 E Sosoenën to vaßaus e Jeosëp pa ma punis peß. Ko poen neß to vaato me e Përo, e Sosoenën to heß e Jeosëp o nat vih, ivëh, ke Përo iu vi rakah e non peß. Pareß vasun e Jeosëp a teß to vovoh non pa kaman va Isip, me a iuun pe Përo neß to matop non.

11 O maë o pöh apuh to tavus manuh pa muhin va Isip, me manih pa muhin va Keenan, ka napan kon a punis apuh ka kën sipuura hikta ö nee se voh kon a taëën. 12 Ke Jekop pënton a ö no a taëën to teß non manuh Isip, ko vanö en pa ma koaß oeteß peß. Ka kën sipuura nö ee manuh Isip, eß a nö vamomoaan. 13 Ivëhkëk, a vapöök nö pee, e Jeosëp to vataare ea vamanih peß e kea pee. Ke Përo nat en pee a ma kea pe Jeosëp. 14 Ke Jeosëp vanö en pa soe pa ö ne tamaneah Jekop, me o pus koaß peß se nö maß manih Isip. Ee kurus to onöt ne o 75 teß. 15 Ke Jekop me a ma teß peß nö ee Isip, pare teß ne nën ko mët ee. 16 Kee teß hah ee maß pa sioniire, ko pe ee po vapeepe vëh ne Abraham to voen taneß voh pa ma koaß pe Hemoß manuh Sekem.

17 E Stivin to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “O poen to tavus vatët en pa ö ne Sosoenën to soe vaman vavoh manih pe Abraham, suk a napan va Israël to se peo rakah ee manih Isip. 18 Ka meh teß tavus en a teß sunön manih Isip, a teß pamëh to hikta nat non e Jeosëp. 19 A teß sunön pamëh to vatomore ke voh a napan pea, pareß hat rakah ke voh non a kën sipuura. Eß to rës rakah voh non a ma koaß sosoneß vahuh varuß po Jiuß, pareß vi tavus këh voh raoe a vöön, pan ee se mët. 20 Manih po poen pamëh a mu Jiuß to vahuh en pe Mosës e koaß ep vavih po epep pe Sosoenën. A poa manot to matop ne Mosës pa iuun pee pa kukön sivö. 21 Ee to me këh ee peß pa iuun pee, pare këh ke ee maß peß. Ke semon Përo ep in e Mosës, pareß me en peß, ko vaßpuh poan vamanih pe koaß peß. 22 E Mosës to apuh ko nö en pa siku, ko kon rakah en po nat vih pa ma taateß va Isip, pareß teß non a teß vih me a teß susun.

23 E Mosës to teß non o 40 kirismas, pareß iu nö non pa ep pa kën poaneah, a napan va Israël. 24 E Mosës to nö, pareß ep in a to Isip to ipip non a teß va Israël, pareß vaßaus en peß, ko ip vamët en pa to Isip. 25 E Mosës to koman non pan, a kën poaneah, a napan va Israël se nat e ne pa ö ne Sosoenën se vaßaus raoe, ko me tavus këh raoe a nohnoh va Isip pa koren e Mosës, ivëhkëk, ee to hikta nat ne pa tah pamëh. 26 O meoh poen ne Mosës to tavus a poa to Israël to vavapus ne, pareß iu ki non raoe, pan ee se koe a vapus. Eß to soe ke raoe pan, ‘Eöm a poa tom kea, eöm vavapus suk nem ataeah?’ 27 Ivëhkëk, a teß vëh to taneo po vapus to toon ke e Mosës, pareß soe pan,

‘A teß to vateß oah e susun me a teß to kiiki hat ka no möm?
28 Eën to iu ip vamët e nom peöß vamanih pa ö nën to ip va in a to Isip nopoen, ha?’ d 
29 E Mosës to tënan a soe vëh, pareß rusin en manuh pa muhin va Midian. Eß to vaen en pa vöön pamëh, ko vatvus en pa poa koaß oeteß.

30 O 40 kirismas to oah ee, ka ankeroß pe Sosoenën tavus e Mosës koman o tëkrea to susun taneß non pa vu veovöön manih pa moeh upin, sinten a Tope Saënaëß. Ivëhkëk, o tëkrea pamëh to hikta ësës non a vu veovöön 31 E Mosës to ep in a tah pamëh, ko pah toksean rakah en, pareß huk vatët en pa ep. Ivëhkëk, eß to tënan e Sosoenën to soe pan,

32 ‘Eöß e Sosoenën pa kën sipuneöm,
e Sosoenën pe Abraham,
pe Aësak, me Jekop, ee to vavatet voh ne a ma soe peöß.’ e 
E Mosës to naöp ko rikrik e non, pareß hikta iu kuteß hah non.
33 Ke Sunön soe ke Mosës pan,

‘Pureß a suß pën, o oeh vëh nën to sun nom,
eß o oeh peöß, pareß vivihan.
34 Eöß to ep vahik eoß pa ma taateß hat
no napan va Isip to nonok ne manih pa ma napan peöß.
Eöß to tënan a ook pee,
ko nö eoß maß pa me tavus raoe.
Ivëh, kën se nö maß,
köß vanö a oah manuh Isip.’ f 
35 E Mosës a teß no a napan va Israël to rës voh. Ee to hi voh poë pan,

‘A teß to vateß voh a oah a teß se matop,
ko kiiki non a ma hat pemöm?’ g 
E Mosës a teß ne Sosoenën to vateß voh pa kon hah a ra pa vaßaus pa ankeroß vëh, to tavus voh poan manih pa ö no a suraß to ësës voh non.
36 E Mosës to nok voh a ma tah vatoksean manih Isip, pareß me tavus këh a möm a muhin va Isip, me eß to vaphan a möm pa Tahiß Ereraß, pareß meeme vah ka no möm pa moeh upin komön o 40 kirismas. 37 E Mosës a teß to soe ke voh a napan va Israël pan,

‘E Sosoenën se vanö ka maß neöm a teß vanënën soe
vamanih pa ö neß to vanö vavoh maß neoß.
Eß a teß koman va po vuteß peöm.’ h 
38 E Mosës to vatönun me voh a napan me a kën sipuura manuh pa moeh upin. Eß to teß vaßpeh me voh non a kën sipuura. Po poen ne Mosës to peah pa tope, ka ankeroß heß voh e Mosës a soe va po toßtoß, kuru vëh na to teß me no.

39 Ivëhkëk, a kën sipuura to rës voh e ne pa pënton a soe peß, pare heß tonun in poë ko iu nö hah voh e ne Isip. 40 Ee to soe ke voh e Aron pan,

‘Eën se nës ka möm ta ma sosoenën tah nößnës,
kee se vovoh ka no möm.
Emöm to hikta nat nem pe Mosës vëh
to me këh voh a maß möm a Isip,
eß teß non nih.’ i 
41 Manih po poen pamëh a napan to nës ee pa tah nößnës va pa purmakaöß, pare ës a ma tah vamanih po heß pee manih pa tanöß nës. A napan to vaënëën vaeö suk a ma tah nee to nok pa koreere. 42 Ivëh, ke Sosoenën heß tonun en pee, pan ee se hinhin ne a ma vesun varih pa akis vamanih pa ö no teß vanënën soe to kiun vavoh komön o Puk Vapenpen, pareß soe pan,

‘Eöm a napan va Israël,
eß hikta teß voh non pan,
eöß ivëh, nöm to heßheß voh nem a ma heß peöm
pa ö nöm to ësës nem a ma purmakaöß me o sipsip,
pa ö nöm to teß nem pa moeh upin po 40 kirismas.
43 Eöm to vavaateß vah voh nem a topa vasioß teßteß vah pe sosoenën Molëk,
me a tah nößnës va pa vesun, nee to pokaß Refan e ne,
eß a ma tah nöm to nok tariuk voh,
eöm to kë nem raoe vamanih pa ma sosoenën peöm.
Ivëh, köß se vanö a neöm,
köm teß varo nem maß paan a matop pa Babiron.’” j 
44 E Stivin to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “Moaan voh a kën sipuura to teß voh ne pa moeh upin, manih po poen pamëh ee to eok voh a topa vasioß teßteß vah pe Sosoenën. Ee to eok rakah vamanih pa ö ne Sosoenën to vataare vavoh in e Mosës. 45 A kën sipuura to öt taneß pa ma tamëëre a taateß va pa eok a topa vasioß teßteß vah pe Sosoenën, pare nö vaßpeh me voh a iuun po poen ne Josuaß to kon a muhin pa meh napan. E Sosoenën to veo a napan këh o oeh, kee vaneah varuß e ne. O vu eok iuun pamëh to öök voh po poen ne Devit to teß non. 46 E Devit to ep vamanin pa epep pe Sosoenën, ivëh, ke Devit hinhin non e Sosoenën a ö neß se voh vaonöt ke poan a eok a Iuun Hinhin Apuh. 47 Ivëhkëk, e Solomon ivëh to eok voh pa Iuun Hinhin Apuh.

48 Ivëhkëk, e Sosoenën to teß oah rakah e non, eß to hikta teß non koman a iuun eok po teß vamanih pa ö no teß vanënën soe to soe vavoh, 49 “E Sosoenën to soe pan,

‘Vöön va kin eß a ö ihoß peöß,
ko oeh eß a ö vavakom,
a iuun taeah nöm se eok ka neoß?
Eß heh a ö ihihoß nöß se ihoß ko vanot?
50 Eöß koman to nok voh a ma tah kurus varih.’” k 
51 E Stivin to vatvus avoeß e non pa soe, pareß soe pan, “Eöm o teß papön vatösoe paröm hikta vaman nem a soe pe Sosoenën. Eöm to teß va nem manih pa kën sipuineöm to vatösoe voh ne a Tuvuh Vasioß. 52 A teß vanënën soe teß voh no a kën sipuineöm to hikta nok vahat voh? Ivëhkëk, ee to ip vamët vahik voh ee pa ma teß teßteß soe pe Sosoenën moaan voh to vatvus ne a ma soe va pa teß vëh e Ieesuß no a taateß peß totoopin. Ke eöm vahoß eah pa koreera nap hat, kee ip vamët voh ee peß. 53 Eöm o teß rakah to pënton voh nem pa taateß pe Sosoenën no a ankeroß to heß voh, ivëhkëk, eöm to hikta vavatet nem a soe pamëh.”

A Napan To Tösvös E Stivin

54 O Vakum Teß Susunön po Jiuß to tënan ne po vahutët pe Stivin, ee to heve vörep pare vakuskus rivon suk e ne peß. 55 Ivëhkëk, e Stivin to puh rakah non pa Tuvuh Vasioß, pareß ta peah na pa vöön va kin, ko ep in na o maaka pe Sosoenën, ke Ieesuß sun non pa papmatö pe Sosoenën. 56 Ke Stivin soe pan, “Ep öm. Eöß to ep na a vöön va kin to nö vakëh ke Koaß Teß pa Napan Kurus sun non pa papmatö pe Sosoenën.” 57 Ivëh, kee taoa suntan, pare sunpip a ma tenëëre pa koreere ko pët vavaveo ko öt ee pe Stivin. 58 Ee to rëh tavus këh poë a vöön, pare tösvös in poë. A ma teß voh varih to vateß voh a hat manih peß, to ihan a ma ohop pee, pare vahoß manih pa havin a teß sekaß, a ëhnaneah e Söl. 59 Ee to ipip ne e Stivin po vös eß he hinhin va non manih pan, “Ieesuß eën e Sunön, kon nös a apeneoß.” 60 Eß to vatokon ko kokoeß vaßpuh oah en ko soe pan, “Sunön, eën se nat nom piun a hat vëh manih pee.” Eß to soe va nën, ko mët en.

Copyright information for `TPZ