Colossians 1

E Ieesuß Kristo Eß A Pusun In A Ma Moeh Tah, Me O Toßtoß, Me A Taateß Pe Sosoenën To Puh Non Manih Peß

Eöß e Pöl, eöß a teß kikiu ne Ieesuß Kristo to vanö, o iu koman peß, ke Sosoenën kon a neoß köß tavus eoß a aposol. Emöm poß kea pea e Timotiß, to kiun o kiun vaßih pamöm vanö ka nös neöm a napan to vaman nem sih e Sosoenën manih pa vöön va Kolosi. Eöm to vaman nem e Ieesuß Kristo, paröm teß va e nem manih a kën kea me ra kën vamenmöm. Emöm to hinhin nem e Sosoenën, e Tamaara se vavih a neöm pareß nok a ma kokoman peöm, köm teß me nem a taateß moomo.

A Napan Va Kolosi To Vaman E Ieesuß

Ka tëëm möm to nonok nem a ma hin pemöm, pamöm koman tamoaan e nem peöm, pamöm sosoe vavihvih ke nem na sih e Sosoenën, eß e Taman e Sunön pea Ieesuß Kristo. Oman, emöm poß Timotiß to sosoe vavihvih ke nem na e Sosoenën, suk emöm to pënton em pa ö nöm to vaman va nem e Ieesuß Kristo. Ivëh, köm nat rakah e nem pa vaman e Kristo, paröm heß rakah e nem pa ma kokoman peöm manih pa napan varih to vaman voh e Sosoenën. Eöm to vaman nem e Ieesuß Kristo paröm iu me e nem pa napan pe Sosoenën. Suk ataeah, eöm to vaman rakah e nem, paröm anoeh e nem po poen ne Sosoenën se heß a neöm o toßtoß vih neß to vamatop keon voh ken maß peöm, manuh pa vöön va kin. Ivëh, köm vaman nem pan e Sosoenën se heß en peöm pa ma tah vih neß to vaneah vahik voh en peöm, kee pet anoeh e ne maß peöm manuh pa vöön va kin. Ka Soe Vih pamëh, nöm to pënton voh to pu vaßpuh en manih po oeh vëh, ka napan vaman ee pare suk ee, ka taateß pee tavus vavih en. Ka taateß pamëh tanok voh en manih pa topnineöm, pö nöm to taneo a pënton a Soe Vih, paröm nat vavih em pa soe man pamëh, me o heß vih pe Sosoenën. A teß vëh e Ëpafras to vavaasis voh en peöm pa Soe Vih pamëh, köm nat vahik voh em. E Ëpafras a teß kikiu vih rakah pe Ieesuß Kristo, eß me a meh teß kikiu vaßaus pemöm. Kemöm iu suntan rakah e nem peß. Eß me to soe ka möm a taateß kamöß a napan pe Sosoenën, no a Tuvuh Vasioß to heß a neöm.

E Pöl To Hinhin Non E Sosoenën, Pan Eß Se Vaeh O Vaman Pa Napan Va Kolosi

Ivëh, kemöm pënton voh em pa ö nöm to vaman vakis rakah em pe Ieesuß Kristo, pamöm hikta vahik a hin suk a neöm manuh pe Sosoenën, pan eß se vapuh rakah a neöm po nat, köm maaka rakah pa tah neß to iu non. Me emöm to hinhin pet e nem pan, a Tuvuh Vasioß se heß a neöm o nat vih, köm sih nat vavih a ma tah va po apen. 10 Ivëh, köm onöt e nem pa vatet a taateß no a napan vamaman pe Ieesuß Kristo to vavatet ne. Keß se iu ko vaeö me e non pa ma taateß kurus peöm, me a ma kiu vihvih nöm to nonok nem, eöm me to nat vavih em pe Sosoenën. Ivëh, köß hinhin noß pan, o nat peöm manih pe Sosoenën se tavus vaßpuh rakah en manih po toßtoß peöm. 11 Emöm me to hinhin nem pan, e Sosoenën se heß a ma apeneöm o kikis apuh peß. Köm antoen e nem pa sun vakis ko teß em pa ma punis, ka tëëm nöm to taum a punöß, eöm hikta se taum vëhvaß nem, suk e Sosoenën se vaßaus en peöm. Eöm se teß vatö nem paröm anoeh nem o poen no a punis se hik këh a neöm. Köm teß vaeö rakah nem, 12 ko soe vavihvih ke na e Tamön. Eß to nok voh a neöm, köm antoen e nem pa kon a ma tah neß to vaneah keon voh en peöm manuh pa vöön va kin. Manuh pa vöön va kin nöm se kon a ma ta poë varih, me ra napan pe Sosoenën. Ke eöm kurus varih to teß e nem po ëman pe Sosoenën. 13 E Sosoenën to kon taneß hah a ra manih po kikis pe susun po oraß hat. Pareß me ho en pea manuh pa matop vih pe Sunaißeah Ieesuß Kristo, e Koaß pamëh neß to iu oah non sih. 14 E Koaß pamëh to mët voh manih pa kuruse, pareß voen hah a ma hat pea. Ivëh, ne Sosoenën to ihan anoe suk voh a ma hat pea.

A Kiu Me A Taateß Pe Ieesuß Ne Pöl To Sosoe Suk Non Sih

15 Ea to hikta onöt no a ep in e Sosoenën pa mataara. Ivëhkëk, e Ieesuß Kristo to matan akuk va kov e non manih pe Tamaneah. A tasun pe Koaß vamomoaan peß pamëh to apuh oah e non pa ma moeh tah ne Tamaneah Sosoenën to nok voh. 16 Manih pa koren e Koaß pamëh, ne Sosoenën to nok voh a ma moeh tah kurus varih to teß ne manuh pa vöön va kin, me manih po oeh. Eß to nok voh a ma tah poë varih, na to epep no pa mataara, me a ma teß tah na to hikta se ep no. A ma tah to teß va ne manih po ankeroß va pa vöön va kin, me ra ma oraß eh, me a ma vu tah to teß me ne o kikis, me ra ma moeh tah to matop ne a ma meh tah. Oman, e Sosoenën to nok voh a ma tah poë varih manih pa koren e Kristo. Ka ma tah poë varih teß e ne a ma tah koman peß. 17 E Ieesuß Kristo to teß momoaan voh e non, a ma moeh tah kurus poë varih he meß avoeß voh e ne pa tanok. Ke Ieesuß koman to nok a ma moeh tah poë varih, kee kiu vavih pare teß vavih ne. 18 Ke eß koman o kahoß va pa ma vakum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Ka ma vakum poë varih teß va e ne manih pa sionin e Ieesuß. Ke eß koman, eß o toßtoß po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Suk ataeah, eß koman a teß vamomoaan to onoah a mët. Ivëh, ne eß koman to teß suk va non manih po kahoß in a ma moeh tah kurus. 19 E Sosoenën to iu non pan, a ma kikis peß, me a ma toßtoß peß, se teß rakah non manih pe Koaß pamëh. Ivëh, ke Sosoenën se teß vaßpeh tamoaan me e non peß. 20 Manih pe Ieesuß Kristo, ne Sosoenën to vahuk hah a ma moeh tah kurus manih peß, kee vakamöß hah. Eß to kamöß hah a ma tah va po oeh, me a ma teß tah va pa vöön va kin. Eß to nok suk vamanih, o eraß pe Ieesuß Kristo to takoß pa ö neß to mët manih pa kuruse. Ka kuru no a ma napan, me ra ma moeh tah kurus to vakamöß hah me ee pe Sosoenën.

21 Moaan voh ne eöm a napan va Kolosi to teß varo këh voh e nem pe Ieesuß Kristo. Ka manih pa ma kokoman peöm, eöm to vakihat me e nem pe Sosoenën. Paröm teß kov e nem manih pa nok a ma taateß hat. 22 Ivëhkëk, kuru vaßih, no a sionin e Ieesuß Kristo to mët manih pa kuruse, ke Sosoenën vakamöß hah me en peöm, eß to nok va nën, pan eöm se teß vivihan nem, ko hikta se teen nem ta hat manih pa mataneah. 23 Eöm se öt vakis nem o vaman peöm paröm sun vakis, peß to hat non pa ta pah teß tomeß rëh koe ka neöm pa hanan va pa taateß hat. Köm vanun em pa Soe Vih nöm to vaman vakis nem sih. A Soe Vih vëh nöm to tënan, ne eöß koman e Pöl a teß kikiu to vatvus voh manih pa ma vuteß kurus va po oeh vëh.

E Pöl To Vaßaus A Napan Va Kolosi

24 Kuru nöß to haraß vaeö rakah e noß pa teß o kamis vëh, marën a vaßaus a neöm, paröß iu vaßaus me e noß po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Ko kamis ne Ieesuß Kristo to teß voh, marën a vaßaus o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, to hikta hik avoeß non. Ko kamis vëh nöß to teß noß manih pa sionineoß, nöß to iu vapuh noß na manuh po teß kamis pe Ieesuß. 25 E Sosoenën koman to kon voh en peöß, köß tavus eoß a teß kikiu po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, marën a vaßaus a neöm. Köß teß me noß pa kiu va pa vatvus rakah a ma soe kurus pe Sosoenën. 26 A ma tamoaan voh, no a soe pamëh to vakoaan non, ka napan kurus to hikta nat voh ne pa soe pamëh. Ivëhkëk kuru vaßih, no a soe pamëh to tavus vateeraß en, manih pa matëëra napan pe Sosoenën. 27 Manih po iu koman pe Sosoenën, eß koman to vataare en pea a napan peß, pa soe vakoaan peß, pan ea se nat va no manih pan, a soe vakoaan pamëh se vaßaus en pa napan kurus peß varih o Jiuß, me eöm o teß varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. Ka soe vakoaan pamëh to teß va non manih po vatëk vih vi rakah peß. Ivëh, ne Ieesuß Kristo to teß vaßpeh suk me e non peöm. Köm anoeh e nem peß se me hah a neöm, köm teß vaßpeh me nem eah, ko kon a ma vatëk vih vi peß manuh pa vöön va kin.

28 Ivëh, kemöm se vavatvus avoeß ke nem peöm, me ra napan kurus pa Soe Vih pe Ieesuß Kristo. Emöm to vavatet nem o kokoman, me o nat vih pemöm, pamöm vavaasis nem. Emöm to soe ke raoe a soe kikis. Suk ataeah, emöm to iu nem pan, o vaman pee se teß eh rakah non, kee tavus o teß no vaman pee to teß kikis non. Kemöm me raoe manuh pe Sosoenën. 29 Ivëh, köß kiu vakis suk rakah e noß po kikis apuh pe Ieesuß Kristo, neß to heßheß a no neoß, köß pah teß eh rakah e noß pa nok a ma kiu peß.

Copyright information for `TPZ