Colossians 2

Ea Se Vaman Vakis, Para Koe A Pënton A Ma Piuk

Ivëh, köß iu rakah noß a ö nöm se nat vamaaka rakah nem, pa ö nöß to kiu vëhvaß va noß sih pa vaßaus a neöm, a napan va po vaman to teß nem manih pa vöön va Kolosi, me ra napan varih po kum teß varih, to vaman ne Sosoenën manih pa vöön va Laodisiaß, me ro upöm teß varih to hikta ep avoeß ne peöß. Eöß to nonok noß sih a kiu vaßih, marën a vasöë a ma kokoman peöm kurus, me eöß to kunkuin noß o kokoman peöm, köm se iu o upöm teß pe Sosoenën, paröm vapöh kokoman me raoe. Ivëh, köm se kon o kokoman vih, ko kokoman vih pamëh sih vaeh o vaman peöm. Ivëh, köß iu noß a ö ne eöm se nat vavih a soe vakoaan pe Sosoenën. Ka pusun in a soe vakoaan pamëh, ivëh, e Kristo. A ma vu nat me a ma kokoman vih to vakoaan rakah ne manih pe Ieesuß Kristo, ko teß va e ne manih pa ö no a moniß to puh va non pa iuun vavahoß moniß. Ka manih varoe ko peß, ne ea se kon a kiß para peret o hopaß pamëh, ko kon koe a ma vu nat, me a ma vu kokoman vakoaan pe Sosoenën nën.

Ivëh, köß hikta iu noß ta pah teß se vamanman a no neöm, pareß piuk a neöm. Ivëh, nöß to sosoe suk va ka noß neöm manih. Oman! Eöß to hikta teß vaßpeh me a noß neöm, köm hikta ep voh nem peöß. Ivëhkëk, manih po kokoman peöß, nöß to haraß ke noß pan, eöß to teß vaßpeh me e noß peöm. Paröß vaeö rakah e noß pa ep ka neöm to kiu vatotoopin nem, ko sun vakis nem po vaman peöm pa suk e Kristo.

Ea Se Vatös Vavih Rakah Me E Ieesuß, Para Kon O Toßtoß Vamaman

Eöm to kon vahik voh em pe Sunön pea Ieesuß Kristo manih po toßtoß peöm. Ivëh, köm se nönö vaßpeh tamoaan vah me nem eah. Eöm se vakom vakis rakah nem manih peß, vamanih pa ö no naon to aan va non, pareß sun vakis va non sih po oeh, me manih pa ö na iuun to sun va non po toon eh. O vaman peöm se teß eh rakah non pa Soe Vih vëh, nemöm to vavaasis a no neöm. A ma poen kurus rakah nöm se sosoe vavihvih ke nem na e Sosoenën, suk a ma moeh tah neß to nok.

Eöm se matop vavih nem, peß to hat non pa ta pah teß tomeß vatvus ka neöm ta ma vu nat, me ta ma vu to pinpiun, pareß nok a neöm köm vatet o kokoman piuk peß, köm tavus em a nap kikiu akuk peß. A pap teß to teß va ne nën, ee to kokon ne sih a ma kokoman pa kën sipun, me a ma teß kokoman po oraß varih to matop ne sih a ma tah va pa akis, me a ma teß tah va po oeh. Ee to hikta nat ne pa vaasis a neöm pa vatet o kokoman vih pe Kristo. Eöm se teß vamatop rakah nem, suk ataeah, eöm to nat vavih e nem po toßtoß avoes pe Sosoenën to puh e non manih pa sionin e Kristo, paröm nat me nem, e Ieesuß Kristo to tavus teß voh, pareß matan va e non manih pea. Ko toßtoß, me o kikis pe Sosoenën puh avoes rakah e non manih peß. 10 Eß koman to teß me non a tasun va pa matop a ma vu tuvuh varih, to vovoh ke ne a ma meh tuvuh to teß me ne a ma vu kikis.
[... a ma vu tuvuh varih to vovoh ke ne a ma meh tuvuh to teß me ne a ma vu kikis.] Ee ivarih, a ma ankeroß, me a ma tuvuh vih, me a Tuvuh Vasioß, me e susun po oraß hat, me a ma tuvuh hat to teß ne paan eah. E Kristo to matop non a ma tuvuh poë varih, suk eß e Sosoenën.
Ke eöm kurus a napan pe Kristo. Ivëh, ne Sosoenën to heß suk voh a neöm o toßtoß me o kikis peß, to puh rakah e non manih pe Kristo, ko toßtoß, me o kikis pamëh to puh rakah me e non manih pa ma apeneöm.

11 Eöm to vaman voh e Kristo, paröm vatös vavih me voh em peß ko kon em pa taateß va pa pe a ö kokoaan vëh pa sionin a teß. A taateß pamëh to hikta teß non pan a taateß va po sionin, ahik, manih pa taateß pe Ieesuß Kristo, neß to pe vahik en po iu hat vëh to teß non pa komaara. A pusun in a taateß pamëh to teß va non manih pan, a teß nee to pe a ö kokoaan peß, to teß va e non manih pa teß to këh maß a matop va pa taateß hat. Ivëh, ne Kristo to kon suk këh a ra po kikis va po iu hat vëh, to teß non pa komaara. A taateß pamëh eß a taateß man va pa pe a ö kokoaan vëh to teß non pa sionin a teß. 12 O poen nöm to kon voh a pupui, keß teß va e non manih pan, eöm to mët vaßpeh me Kristo manih pa kuruse. Ke Sosoenën pe vatös en peöm manih pa koveß. Ko poen nöm to vaman o kikis pe Sosoenën, keß kunkuin vaßpeh taneß hah en peöm manih pa koveß ke Kristo. 13 Moaan voh nöm to nonok voh nem a ma vu taateß hat, paröm vavatet vaviß voh nem a ma iu hat varih, to teß ne manih pa komëneöm. A ma taateß poë varih to vataare e ne pea, to teß vavoh e no manih pa nap mët, manih pa ma taateß totoopin pe Sosoenën. Ivëhkëk, e Sosoenën to nok a neöm, köm kon vaßpeh hah me em pe Kristo po toßtoß voon, ke Sosoenën ihan anoe vahik en pa ma hat pea. 14 Eß to teß va non manih pe Sosoenën to hiuk o kiun va po Vavaasis pe Mosës, to vahoß en pea po vahutët. Ko Vavaasis pamëh, to vataare vahik en pea pa ma hat pea. Pareß nok a ra ka teß e no paan a ma soe kikis peß. Ivëhkëk, e Sosoenën to hiuk va in o Vavaasis pamëh manih pan, o poen ne Ieesuß Kristo to mët manih pa kuruse ka mët peß teß va non manih pan, e Sosoenën to hiuk vahik en pa ma soe va po Vavaasis pamëh, to vahoß a ra po vahutët.

15 E Sosoenën to vöknah vahik en pa ma kikis po oraß eh, me a tasun po oraß varih to matop ne a ma meh oraß. Ivëhkëk, manih pa kuruse ne Sosoenën to vataare vahik en pa napan, pa ö neß to vöknah vahik en pa ma tah poë varih, kee tavus ee a ma siß tah pinpiun manih pa matëëra napan kurus.

Ea Se Nat No Vavatet No A Taateß Pa Teß

16 Ivëh, köm se nat nem vaonöt ke ta pah teß keß kiiki a neöm, pareß soe pan, eöm to hikta vavatet nem a taateß va pa soepip a ma papaeh taëën, me a taateß soepip a kaak a ma tah kakaak, me eöm to hikta vakumkum vaßpeh me raoe pa ma poen apaßpuh va po rotuß, me eöm to hikta vakum me raoe pa nok a rotuß vaeö suk a sivö voon, me o poen nee to popokaß ne o Poen Apaapo, to tatavus non pa ma nënkikiu kurus, köm hikta vakum vaßpeh me raoe ko vatet a taateß pee. 17 Ka ma tah poë varih, ee a ma tah to vëknöm ro ne a ma tah to meß avoeß e ne pa tavus. Ivëhkëk kuru, no a tah man pamëh to tavus vahik en maß, ka tah man pamëh, ivëh, e Kristo koman. 18 Ivëh, ka ta pah teß se keh vavaasis non ta soe neß to ep po tatarep. Pareß soe ka neöm pan, eöm se vöknah ëm paröm hin suk o ankeroß, köm nat nem tö keah, keß vöknah o vaman peöm, köm hikta onöt nem kon a ma tah ne Sosoenën to vamatop keon voh to heß a neöm. A pap teß poë varih to vavatet avoeß e ne pa taateß va po iu hat to teß non pa ma komëëre. Pare koman ne pan, ee to teß me ne o nat o apuh rakah. 19 Ee to hikta öt vakis ne o vavaasis man pe Kristo, pare hikta vatös avoeß me ne poë vamanih peßeß o kahoß pee. E Kristo to teß va non manih peß o kahoß pea, ke ea teß va e no manih pa sionineah. Keß eß koman to susun ka rora sih o kum teß varih to vaman no e Sosoenën. Ke ea teß va e no manih, po teß neß to iu non. Oman, e Kristo to teß va e non manih po kahoß va po sionin. O kahoß to matop non o sionin ko sionin pupu vavih non. Eß to nok a ma vavatom, me o karöß va po sioniira, kee vatös vavih ne.

20 Eöm to nat e nem peöm to mët vahik vaßpeh me voh em pe Kristo, paröm hikta teß hah nem manih pa ma taateß hat va po oeh vëh. Vahvapoßnih, köm suksuk avoeß e nem pa ma taateß pa napan va po oeh vëh? Vahvanih, köm suksuk vatëh nem a ma vu taateß to teß va ne manih? 21 Eën se nat nom öt ta tah, parën nat nom ëën ta tah, ko nat nom vahoß ta tah manih pa koreomah. Eën se keh nok va nën, eën to tavus eöm a teß hat manih pa matan e Sosoenën. 22 A ma vu taateß to teß va ne nën, nöm se nat nem vavatet nem. Suk ataeah, a taateß pamëh, to sosoe suk non a ma tah na to kikiu suk no, kee hathat vëvëhöß rakah e ne. Suk ee to taneß maß po kokoman pa teß. 23 Oman, a ma vu taateß poë varih to ep va e ne manih, pee se kunkuin ee pa ma kokoman pea pa taateß hin, ko nok a ra, ka hinhin no po ankeroß, ko vöknah o kokoman pea, para vakmis a sioniira. O upöm teß to koman ne pan, a ma taateß poë varih to vavatet e ne pa ma kokoman me o nat vih. Ivëhkëk ahik, a ma taateß poë varih to hikta onöt ne a vaßaus a ra pa vöknah o iu va po sionin.

Copyright information for `TPZ