Colossians 3

Ea To Sun Vaßpeh Hah Me Voh Ee Pe Kristo

E Sosoenën to kunkuin taneß hah voh en peöm manih po vapeepe ke Kristo, köm kon em po toßtoß voon, ivëh, nöm se kokoman varoe suk nem a ma moeh tah va pa vöön va kin. Manih pa vöön va kin, ne Kristo to ihoß non pa ö ihihoß pa teß sunön manih pa papmatö pe Sosoenën. Eöm se kokoman tamoaan nem a ma tah va pa vöön va kin, paröm koe a koman vatëh a ma taateß hat va po oeh vëh, no a napan to vavatet ne sih. Suk eöm to teß va e nem manih pa napan to mët vahik voh ee, ka ma toßtoß voon varih nöm to kon vaßpeh me e Kristo, no a hikta teß va po oeh vëh to antoen non a ep. Ahik, o toßtoß pamëh to teß vatët tamoaan e non manih pe Sosoenën, kee hikta onöt ne a ep pa matëëre. E Kristo eß a pusun in o toßtoß peöm, amot po poen neß se tavus vateeraß, eöm me se tavus vaßpeh me em peß, ka napan ep ee peöm manih po maaka apuh pe Sosoenën.

E Kristo Se Teß Non Manih Pea Ka Tavus A Nap Voon

Ivëh, köm se varakah a ma taateß hat va po oeh vëh, vamanih po teß to mët voh ee, ko hikta onöt ne a kokoman hah a ma taateß hat poë varih. A ma taateß hat poë varih, nöß to sosoe suk noß, to teß va ne manih pan, taateß teßteßvaasiß, me a taateß vëh ne voe to koroh vëtkin me e meh voe, keß e köövo to koroh vëtkin me e meh köövo, kee nok a taateß hat, me a taateß iu vatëh a nok a taateß teßteßvaasiß, me a taateß ep a tah hat ko manin. Me a taateß iu a ma tah to se peo oah non a ma tah pa meh teß. Ka taateß iu a ma tah peo to vatoe akuk me non pa taateß va pa teß to hinhin suk non a tah to hikta teß non pan, eß to hinhin suk non e Sosoenën vamaman. E Sosoenën se kiiki ko vamatop keon en pa ö neß se vakmis va i ro teß varih, to nonok ne a ma vu taateß poë varih. Moaan voh nöm to teß nem pa vamomhë me ra pap teß poë varih. Paröm nonok me voh e nem pa ma taateß poë varih.

Ivëhkëk kuru, nöß to iu noß a ö nöm se vi na a ma taateß hat poë varih, a ma taateß poë varih to teß va ne manih, taateß heve ov in a meh teß, me a taateß teßteß vaka, me a taateß nok a meh teß keß haraß vahat, me a taateß hikan a meh teß keß haraß vahat, me a vöknah a meh teß manih pa taateß vasoe vahat. Ke eöm papaeh, eöm se koe a piuk o upöm peöm. Suk ataeah, eöm to koe voh em pa ma taateß va po iu hat to teß ne pa komëneöm. 10 Paröm öt vakis nem a ma taateß va po iu voon va pa komëneöm. E Sosoenën koman to nok o iu voon va pa komëneöm, köm tavus o teß voon. Eß me se heßheß tamoaan a no neöm o nat vih. Eß to nok a neöm, köm këh maß a taateß hat, paröm tatavus vavoon tamoaan e nem, ko teß va e nem manih pe Kristo. 11 Eß to nok a ra ka tavus ee o teß voon, ka hikta vakëh to teß non topniiro teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, me ro teß varih to teß ne o Jiuß. Ahik me ta vakëh manih po teß varih nee to pe a ma ö kokoaan pee, me ro teß varih nee to hikta pe a ma teß ö kokoaan pee, ee a ma tah akuk i poë varih. Keß ea to taneß maß pa ma vu to, keß ea to taneß maß pa meh muhin, para teß no o teß kikiu akuk, keß o teß taihan, eß me a tah akuk ipamëh. Suk ataeah, eß to teß non a pah tah to tavus vaßpuh voh to teß va non manih pan, e Kristo to nok voh a ma tah kurus, pareß matop e non. Ke Kristo koman to teß hop e non manih pea kurus.

Ea Se Kon Rakah A Taateß Iu O Upöm Teß

12 E Sosoenën to kon vahik voh en peöm, pareß nok en peöm köm tavus em a nap vivihan peß, pareß iu suntan e non peöm, ivëh, köm se kon rakah a ma vu taateß to teß va ne manih pan, eöm se uruan rakah o upöm teß, paröm vih ke nem raoe. Eöm se vöknah koman hah ëm, paröm teß vatö ke ro upöm teß. Paröm koe a heve vëvëhöß ke ro teß varih to vakihat me a non neöm. 13 Ta pah teß se keh teß non topnineöm, pareß sosoe non pan, e meh kea pea to nok a hat. Keß vih non pa teß pamëh se teß o kamis va pa ö neß se ihan anoe a hat ne kea pamëh to nok manih peß. Suk ataeah, e Sunön to ihan anoe voh en pa ma hat peöm, keß vih non peöm me se ihan anoe a ma hat po upöm teß. 14 Eöm se iu nem o upöm peöm. A taateß pamëh to apuh oah e non pa ma meh taateß. Ka taateß pamëh to nok a ma meh taateß vih, kee tavus vakis pare vatös ko kiu vaßpeh ee. 15 Eöm se vaonöt këm ke Kristo heßheß tamoaan e non peöm po kokoman tö va pa vapöh kokoman. Ka taateß kokoman vatö se matop e non pa ma kokoman peöm. E Sosoenën to vaoe voh a neöm manih pa taateß tö pe Kristo, pan eöm se tavus o pöh sionin. Paröm va pöh kokoman nem, ka ma poen kurus nöm se soe vavihvih ke nem na e Sosoenën. 16 Eöm se vaonöt ka soe pe Kristo teß eh non manih pa komëneöm. Ke eöm papaeh, eöm se vavaasis a ma kum teß pe Kristo pa soe peß, paröm heß raoe o kokoman me o nat vih, kee sih nonok vaviß ne a ma taateß vih. Ka manih pa ma kokoman peöm, eöm se soe vavihvih ke Sosoenën manih po vaëhëh va pa kë a ëhnaneah, paröm vaëhëh a ma vaëhëh varih to teß ne po Puk Vaëhëh, me a ma meh vaëhëh va pa kë a ëhnan e Sosoenën, me a ma teß vaëhëh no a Tuvuh Vasioß to kunkuin a ma kokoman peöm köm vatvus. 17 Ka manih pa soe peöm, me ma kiu peöm, me a moeh tah nöm to nonok nem, eöm se nonok nem pa ëhnan e Sunön pea Ieesuß. Ka manih pa ëhnaneah, eöm se soe vavihvih ke na e Tamaara Sosoenën.

E Pöl To Sosoe Suk Non A Taateß Vih Pa Ma Vu Tom Taman Varih To Vaman Ne E Kristo

18 Eöm varih o köövo, eöm se teß rakah nem paan a ma voe peöm. Ka tah pamëh to teß totoopin rakah non manih pa matan e Sunön. 19 Ke eöm varih a kën voe, eöm se iu rakah nem a ma köövo peöm. Paröm koe a nok a ma taateß to vaharaß vahat e non pa ma kokoman pee.

20 Ke eöm varih o koaß, eöm se pënton rakah nem a ma soe pe tamëneöm, me sinëneöm. Eß a taateß pamëh ne Sunön to iu non sih. 21 Ke eöm varih a kën taman, eöm se koe a vaheve a ma pus koaß peöm. Ee tomeß haraß vahat e ne peöm pare rës ko koe ee po vaman.

E Pöl To Sosoe Suk Non A Nap Kikiu Akuk

22 Ke eöm varih a nap kikiu akuk, eöm se vavatet vavih rakah nem a ma soe pa ma torara peöm, paröm nonok nem a ma taneah, nee to taß a neöm a nok. Peß to hat non peöm se vamanman nem raoe pa nok a kiu pö nee to teß vaßpeh me a ne neöm. Eöm se kë rakah nem a ëhnan e Sunön. A ma tamoaan rakah nöm se kokoman këh nem ta hanan nöm se nok ta ma kiu vihvih. 23 Ka ma tah kurus nöm to nonok nem, nöm se eh rakah nem pa nok. Eß to hikta teß non pan, eöm to nonok ke nem a teß a ma kiu poë varih, ahik, a ma kiu varih nöm to nonok nem, eß a ma kiu pe Sunön. 24 Ivëh, köm se nonok nem a ma kiu ne Sunön to iu non, keß heß a neöm o voen peöm. Ko voen pamëh ee a ma tah varih neß to vaneah keon voh en pa ma napan peß, ke eöm varih, eöm to teß va e nem manih a nap kiu pe Kristo. Ke Kristo koman, eß e Sunön peöm. 25 Ke eöm, varih a nap kikiu akuk, eöm se nat vavih va nem manih pan, a teß to nonok vatëh non a hat, eß se kon en po voen to teß suk e non pa hat neß to nok. E Sosoenën to kiiki non sih a taateß pa teß pa paeh a taateß ro.

Copyright information for `TPZ