Colossians 4

Ke eöm varih o teß susun, eöm se nonok vavih nem a nap kiu, eöm se nonok nem a taateß vih totoopin manih pa ma teß kiu peöm, paröm vavaato vavih me nem raoe. Suk ataeah, eöm me to nat me e nem pa teß Susun peöm to teß e non manuh pa vöön va kin.

Ea Se Vatet A Taateß Hin Para Nö Vatotoopin

Eöm se öt vakis rakah a taateß hin, ka tëëm nöm se hinhin nem, eöm se kokoman vavih, paröm soe vavihvih ke na e Sosoenën. Eöm se hinhin nem e Sosoenën, keß vaßaus me a möm. Eöm se hin na e Sosoenën, keß peret ka möm a hanan, kemöm nö nös ko vatvus a soe pe Sunön pea Kristo manih pa napan. Moaan voh no a soe pamëh to vakoaan non, ka kuru vaßih, no a soe pamëh to tavus vateeraß en. Ivëhkëk kuru, no a napan to rës e ne pa tënan a soe pamëh, pare vahoß ee peöß manih pa nohnoh. Eöm se hinhin vaßaus a nem neoß, köß se vatvus vamaaka rakah a soe pamëh manih pa napan, vamanih pa ö ne Sosoenën to iu va non.

Teß vanatsean öm, manih pa ö nöm to ririu va nem, manih pa ö nöm to teß vaßpeh me nem a napan varih to hikta teß me ne o vaman. Eöm se vavatet nem a ma kokoman vih, me a ma taateß vih. Paröm teß vamatop nem pa nok a taateß ne Kristo to nonok voh non manih pa napan, pa ö neß to teß voh non manih po oeh. Eöm se sosoe tamoaan ke nem a napan a ma soe ninin vih, marën a vaßaus raoe. Ivëh, kee se keh hi a neöm ta hi, eöm se heß raoe a piun vih.

E Pöl To Vanö e Tikikus Pen Onesimus Manuh Kolosi

Ko poen ne Tikikus se tavus nös manem peöm manem Kolosi, eß se soe kën peöm pa ma kiu kurus nöß to nonok noß. E Tikikus a meh teß kikiu vamaman rakah pea, eß e kea pea, nöß to iu noß eah sih, me eß a teß kikiu pëpënton soe, pareß vavatet vavih rakah non a taateß pe Topoan pea. Eß akuk ko a tah nöß to vanö suk nös eah manem peöm, pan eß se soe vanat a neöm emöm teß vah va nem nih manih, me eß se vakikis o vaman peöm. Eöß to vanö nös e Onesimus, keß nö vaßpeh me nös e Tikikus. E Onesimus eß e kea pea nöß to iu rakah noß, me eß a teß kikiu pëpënton soe, pareß vavatet vavih rakah non a taateß pe Topoan pea. Keß eß koman rakah a meh peöm. E Tikikus pen e Onesimus se nö nös, pare soe vanat a neöm pa ma tah to tatanok ne manih.

E Pöl To Vanö A Potan Avih Peß Manuh Pa Napan Va Kolosi

10 E Aristakus to teß vaßpeh me a no neoß manih pa nohnoh, eß to heß a nös neöm a potan avih peß. E Mak, e pean pe Banabas me, to vanö nös a potan avih peß manem peöm. Eß se keh nö en nös manih peöm, eöm se vaeö rakah em pa öt eah, vamanih pa ö nöß to soe vanat vavoh ka nös neöm. 11 Ke Jisas vëh, no a napan to popokaß ne a meh ëhnaneah pan, e Jastus, eß me to vanö nös a potan avih peß manem peöm. Ee kuru a kukön teß varoe ko poë varih, to kiu vaßpeh me a no neoß, ee ra ma to Jiuß to kiu vaßpeh me a no neoß pa kiu vaßih. Kemöm vavatvus nem a soe va pa Matop Vih pe Sosoenën. Ee to vavaßaus vavih rakah e ne peöß, köß haraß vavih e noß.

12 E Ëpafras, eß me a teß koman rakah peöm to vanö nös a potan avih peß manem peöm. Keß eß me a teß kikiu vih rakah pe Ieesuß Kristo, a ma tamoaan rakah neß to hinhin vakis non sih e Sosoenën, pan eß se vaßaus a neöm, köm sun vakis rakah, vamanih pa ö no a napan varih, to vaman ne Kristo to kon vavoh in a taateß pe Sosoenën. Pare nat vavih e ne pa ma tah ne Sosoenën to iu non sih. 13 Eöß to kehkeh soe vanat a noß nös neöm pan, e Ëpafras to kon a tasun peöm, me ro kum teß varih to vaman ne Ieesuß manih pa vöön va Laodisiaß, me manih pa teß vöön va Hierapolis, pa ö neß to kiu vëhvaß non pa vaßaus a neoß. 14 Ke Luk vëh a röktaß, nemöm to iu suntan nem eah sih, pen Demas, ee me pon to vanö nös a potan avih pee manem peöm.

15 Köß iu noß a ö nöm se heß a potan avih peöß manih pa kën kea peöß varih to teß ne pa vöön va Laodisiaß, me manih pe Nimfaß, e köövo pamëh no kum teß varih to vaman ne Ieesuß to tötönun ne sih pa iuun peß. 16 O poen nöm se ëh vahik o kiun vaßih, eöm se vanö pet na o kiun pamëh manuh po kum teß varih to vaman ne Ieesuß manih Laodisiaß, kee ëh me o kiun pamëh nën. Ko kiun ne eöß to vanö voh nös manuh Laodisiaß, eöm me se ëh o kiun pamëh. 17 Eöm me se soe ke Arkipus pan, “Eën se matop vavih nom a kiu vaßih nën to kon taneß voh manih pe Sunön. Parën kiu rakah nom, ko vahik a kiu pamëh neß to heß a oah.”

18 Eöß e Pöl, eöß koman to kiun nös a soe vaßih, a potan avih pa koreneoß, paröß vanö ka nös neöm. Eöm se kokoman tamoaan a nem maß neoß, peöß to teß avoeß e noß manih pa nohnoh. Köß hinhin noß pan, o ururuan vih pe Sosoenën se teß vaßpeh tamoaan me a non neöm.

Copyright information for `TPZ