Ephesians 1

Eöß e Pöl e aposol pe Ieesuß Kristo. Ko iu koman pe Sosoenën köß tavus aposol. Eöß to vanö ka nös neöm a napan pe Sosoenën varih to teß nem pa vöön va Ëfësus o kiun vaßih. Suk eöm to vatös me voh e Ieesuß Kristo, paröm vavatet vakis nem eah sih.

Eöß to hin e Sosoenën Tamaara, ke Sunön pea Ieesuß Kristo, pan ee se ururuan a neöm, pare nok a ma kokoman peöm köm teß me nem a taateß moomo.

Manih Pe Ieesuß Kristo, Ne Sosoenën Se Heß A Ra A Ma Moeh Tah Vihvih Va Pa Vöön Va Kin

Ea se kë rakah no a ëhnan e Tamaara Sosoenën. Eß me e Taman e Sunön pea Ieesuß Kristo. Manih po vatös pea ke Ieesuß, ne Sosoenën koman to heß koe ka ra a ma moeh tah vihvih va pa vöön va kin nën. O poen ne Sosoenën to meß avoeß voh e non pa nok o oeh vëh, eß to kon voh en pea se vatös me no e Ieesuß Kristo, para tavus o teß vivihan, para hikta teß me no ta hat manih po epep pe Sosoenën. Suk ataeah, moaan voh no a taateß kamöß me o iu pe Sosoenën, se nok a ra, ka tavus o pus koaß peß. Manih pa kiu pe Ieesuß Kristo, eß marën a kon taneß hah a ra manih pa taateß hat. Ko iu koman pe Sosoenën, ivëh, keß nok va nën. Ivëh, ka manih pa ëhnan e koaß vëh ne Sosoenën to iu non sih poan, e Sosoenën to ururuan voh a ra. Ivëh, ka se kokoman tamoaan rakah no o ururuan apuh peß, para kë tamoaan no a ëhnaneah. A napan to ip vamët voh e Ieesuß Kristo, ka manih po eraß peß, ne Sosoenën to kon hah këh a ra pa hat. Pareß ihan anoe en pa ma hat pea, ivëh, ka se vatös vavih rakah me e Ieesuß Kristo. Manih pa mët pe Ieesuß Kristo, ne Sosoenën to vamaaka o ururuan apuh peß manih pea. Manih pa ma vu nat me a ma kokoman vih peß, neß to koep rakah maß o ururuan peß manih pea. Moaan voh ne Sosoenën to kokoman keon voh en pa tah neß to kehkeh nok voh non manih pa kiu pe Kristo. Ivëhkëk, o kokoman pamëh to teß vakoaan voh e non. Ka kuru vaßih neß to vataare en pea po kokoman peß. 10 Ivëh, ko kokoman pamëh, neß to kehkeh nok voh non, to teß vavoh non manih pan, o poen neß to koman non se tavus maß, eß se ununun a ma tah va pa vöön va kin, me a ma teß tah va po oeh manih pe Kristo, kee teß ne paan a pah teß, ka pah teß ko pamëh e Ieesuß, ivëh e Kristo.

11 E Sosoenën to vavatet non sih o iu me a ma kokoman koman peß, pareß nok a ma moeh tah, kee tavus. Moaan rakah voh neß to vateß voh en pea, pan ea se vatös me no e Ieesuß Kristo. Para tavus a napan peß. 12 Eß to nok vamanih pan, emöm varih a napan va Israël to vaman momoaan voh e Kristo, ko vatet voh em peß. Ke Sosoenën me to kon voh en pemöm, pan emöm se kë nem o ëhnan apuh peß, suk eß a Teß Sunön rakah. 13 Ke eöm varih o teß to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß, eöm me to pënton vahik voh em pa soe man. A soe man pamëh, eß a Soe Vih pe Sosoenën. Ka soe pamëh to kon taneß hah a neöm manih pa taateß hat. Eöm to vaman me voh em pe Kristo, ko vaman peöm nok a neöm, köm vatös me em peß. E Sosoenën to vatet rakah en pa soe man peß, neß to soe vaman voh pan, eß se vanö maß a Tuvuh Vasioß peß manih peöm. Ka Tuvuh Vasioß pamëh to teß va non manih po vëknöm to vataare a non neöm manih pe Sosoenën, köm teß nem a napan peß. 14 Ea to nat e no pea to kon vahik voh ee pa Tuvuh Vasioß, ivëh, ka nat va e no manih pan, amot na se kon me ee pa ma tah ne Sosoenën to vamatop keon voh ka ra. Ka ma tah poë varih neß to soe vaman voh pan, eß se heß a ra a napan peß. Ea to anoeh voh e no pa kon a ma tah poë varih, po poen ne Sosoenën se hehe vahik a ra a napan peß. Ka kë no o ëhnan apuh pamëh, suk eß a Teß Sunön rakah.

E Pöl To Hin E Sosoenën Pan Eß Se Heß O Nat Manih Pa Napan Va Ëfësus

15 Ivëh, ko poen nöß to pënton eoß peöm to vaman em pa Teß Sunön vëh e Ieesuß, paröm iu e nem pa ma napan kurus pe Sosoenën. 16 Ivëh, nöß to hikta vavanot suk noß sih pa soe vavihvih ke na e Sosoenën, suk eöm. Ka ma poen kurus nöß to vahoß rakah a noß neöm manih pa ma hin peöß. 17 Eöß to hinhin noß sih e Tamön vëh to teß me non o kikis apuh ke Sunön pea Ieesuß Kristo. Eöß to hinhin noß eah sih pan, eß se heß a neöm o nat, pareß vataare hah ea manih peöm köm nat in eah. 18 Eöß to hinhin me noß e Sosoenën, pan eß se peret me a ma kokoman peöm köm nat vavih a ma tah vihvih varih neß to vaneah non neß se heß a neöm. Eöm se nat nem, paröm vaman nem a ö nöm se kon em pa ma tah vihvih poë varih. Suk ataeah, eß to vaoe voh en peöm pa tavus o pus koaß peß. Eöß to hinhin me noß e Sosoenën, pan eöm se maaka vavih a ma heß vihvih varih neß to soe vaman voh, pan eß se heß a neöm a napan peß. 19 Eöß me to hinhin noß pan, eom se nat va nem manih pan, o kikis apuh pe Sosoenën, eß a tah a pah apuh rakah manih pea varih, a napan to vaman no eah. Ko kikis apuh pamëh to vatoe akuk va e non manih po kikis apuh vëh, 20 ne Sosoenën to nok voh, pareß kunkuin hah e Ieesuß, ko vahoß poan pa papmatö peß. Manih pa vöön va kin no a napan to kë ne sih a ëhnaneah. 21 E Sosoenën to heß voh e Ieesuß Kristo a tasun to apuh oah e non po oraß eh, me ro teß susunön, me a ma kaman, me a ma moeh tah kurus varih to teß me ne o kikis. Ko ëhnan apuh peß, apuh oah me e non po teß varih, to teß me ne o ëhnan kuru, me ro teß varih, se teß amot ne o ëhnan apuh. 22 E Sosoenën to vahoß vahik voh en pa ma moeh tah kurus manih paan o kikis pe Kristo. Keß teß va non manih pe susun va pa ma tah poë varih, marën a vaßaus o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. 23 O kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, ee to teß va e ne manih pa sionin e Ieesuß Kristo. Eß to heß o toßtoß peß manih po kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. Ko kum teß poë varih to puh ne po toßtoß pamëh. Ivëh, ke Ieesuß Kristo koman to vapuh kurus voh en pa ma tah kurus varih to teß ne pa vöön va kin, me manih po oeh.

Copyright information for `TPZ