Ephesians 2

E Sosoenën To Vaßaus A Ra Po Ururuan Peß

Moaan voh nöm to hikta vaman nem e Kristo, paröm teß va nem manih pa nap mët. Suk ataeah, eöm o vatösoe, paröm hikta tënan nem a soe pe Sosoenën, paröm nonok vatëh nem a ma taateß hat. Manih pa tëëm pamëh nöm to vavatet vaviß kov e nem pa taateß hat va po oeh vëh. Eöm to vatet voh a taateß hat pe susun po oraß hat varih to teß ne akis. Ke susun po oraß hat pamëh to teß avoeß e non manih pa komaara napan varih to vatösoe ne sih e Sosoenën.

Moaan voh na to teß me voh e no po teß poë varih. Para vavatet vaviß e no po iu hat va pa komaara. Ea to vavatet voh no o iu hat va pa komaara, me a ma tah no o sionin me a ma kokoman pea to iu ne. Ko poen na to teß va no nën, ea se kon o kamis ne Sosoenën to vamatop keon voh ken pea, a napan to nonok no sih a ma vu taateß hat poë varih.

Ivëhkëk, o ururuan pe Sosoenën to parin apuh, keß pah iu suntan rakah e non pea. Oman, a ma taateß vatösoe pea, me a taateß pënton varo a soe pe Sosoenën to nok voh a ra, ka teß va e no manih pa nap mët. Ivëhkëk, e Sosoenën to vatös en pea ke Kristo, pareß heß en pea po toßtoß voon. Ka manih po heß vih pe Sosoenën neß to kon taneß hah en pea manih pa taateß hat. Ka vatös pea ke Kristo, ne Sosoenën to kunkuin vaßpeh suk hah en pea manih pa mët va po apen, pareß vaihoß en pea pa vöön va kin, ka ihoß vaßpeh me e no peß, ko pët matop e no pa ma tah va pa vöön va kin, ke Kristo. Manih pa kiu pe Ieesuß Kristo, ne Sosoenën to nok a taateß vih manih pea. Suk ataeah, eß to kehkeh vataare non a napan va amot, pan o ururuan apuh peß to hikta teß non ta ö ataaton, manih pa ö neß to vavaßaus va ka rora sih. Eß to teß va non manih pan, a tah pamëh to hikta teß non pan a tah nöm to nok. Ahik, e Sosoenën to heß akuk en peöm. Eöm to vaman voh e Ieesuß Kristo. Ke Sosoenën ururuan a neöm, pareß kon taneß hah en peöm manih pa hat. Ko heß vih pe Sosoenën to hikta teß non pan, o voen ovin a ma kiu nöm to nonok nem. Ivëh, neß to hikta onöt suk non, pa ta pah teß se kë koman hah non a ëhnaneah. 10 Manih pa kiu ne Ieesuß Kristo to nok voh, ne Sosoenën to nok a ra, ka tavus vavoon, para suksuk no a hanan va pa taateß totoopin. A taateß totoopin pamëh ne Sosoenën to vamatop keon ke voh en pea, pan ea se suksuk no.

E Kristo To Vahik A Taateß Vakihat Po Jiuß, Me Ro Teß Varih To Hikta Te Ne Pan Ee Ro Jiuß Manih Pa Mët Peß

11 Ivëh, köm se kokoman hah na pan, eöm a napan to hikta tavus voh manih po vuteß po Jiuß. Eöm o teß no a napan va Israël to sosoe ne sih pan, eöm o teß nee to hikta pe voh a ma ö kokoaan peöm. Ivëh, nee to sosoe suk a no neöm pan, eöm to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. Pare sosoe me ne pan, ee a napan pe Sosoenën, suk a ö nee to pe a ma ö kokoaan pee. Ivëhkëk, a taateß pe a ö kokoaan va po sionin, eß a taateß po teß. A taateß pamëh to hikta antoen non a vaßaus a teß, keß panih a taateß peß, ko tavus vavoon. 12 Eöm se nat vavih rakah va nem manih pan, moaan voh nöm to hikta nat voh nem pe Kristo, paröm teß tavus këh e nem po kum teß va Israël. E Sosoenën to nok a soe man peß, pareß nok a ma vatompoan peß, me ra napan va Israël, ke eöm to teß tavus këh e nem po kum teß pamëh. Ka tëëm nöm to teß nem manih po oeh vëh, paröm hikta anoeh nem a ö ne Sosoenën se kon hah a neöm, suk eöm to hikta nat me nem pe Sosoenën. 13 Moaan voh nöm to teß varo këh e nem pe Sosoenën. Ivëhkëk kuru vaßih, no eraß pe Ieesuß Kristo to pupui a neöm, köm vatös hah me em pe Sosoenën. E Sosoenën to vahuk hah a maß neöm manih peß, suk o eraß pe Kristo to takoß suk a neöm.

14 E Ieesuß koman ivëh a pusun in a taateß vakamöß, eß se nok a ra ka ihoß vaßpeh hah. Moaan voh o Jiuß to vakihat me voh e ne po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Ka taateß vakihat pamëh to sunpip voh e non pea o Jiuß me ra napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Ivëhkëk, e Ieesuß Kristo koman ivëh to nö maß pareß vuß topnin a eean eh pamëh ko kök poan, pareß vavahik en pa taateß vakihat pamëh. Eß to vatös o pöök vuteß varih, o Jiuß me ro teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Kee tavus ee o pöh vuteß, 15 suk eß to vahik en pa ma ö soe me o Vavaasis pe Mosës, po poen neß to mët pa kuruse. Eß to nok va nën, pan eß se ununun hah o Jiuß, me ro teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, kee tavus hah ee a pah teß, ko vakamöß hah ee. 16 Ka manih pa mët pe Ieesuß manih pa kuruse, eß to vatös hah o Jiuß me ro teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, kee tavus hah ee a pah teß, pare vakamöß hah me ee pe Sosoenën. Ivëh, nee to hikta vakihat suk hah ne. 17 E Ieesuß Kristo to nö voh maß manih po oeh vëh. Pareß vavaasis non a Soe Vih vëh, to sosoe suk non o vakamöß peöm a napan varih to teß varo këh nem e Sosoenën, me emöm o Jiuß to vatös nem manih pe Sosoenën. 18 Ea vapöh kokoman, suk poß no ataeah, manih pa ëhnan e Ieesuß Kristo ne ea o pöök vuteß to teß me no a Tuvuh Vasioß, ka Tuvuh Vasioß pamëh peret ken pea pa hanan na se suk, para tavus manuh pa matan e Sosoenën, e Tamaara.

19 Ivëh, ke eöm varih o teß to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß, moaan voh nöm to teß nem a nap aun, ivëhkëk kuru, eöm to hikta teß va nem nën. Eöm to tavus em a kën tom kea va po vaman manih pe Sosoenën. 20 Eöm to teß va nem manih pa iuun ne Sosoenën to eok. Eß to vasun a möm o aposol, me ro teß vanënën soe vamanih po toon va pa iuun pamëh. Ke Ieesuß Kristo to teß va non manih po toon vatopnin to öt vakis non sih a iuun pamëh. Ivëh, ke ea kurus a iuun pamëh. 21 Ka iuun to taeok vaeh manih pe Ieesuß. Ivëh, keß tatavus nö e non a iuun vivihan pe Sosoenën. 22 Suk ataeah, eöm o teß varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß, eöm to vatös me voh em pe Kristo, keß vatös en peöm me ra napan peß. Ivëh, köm tavus va em manih pa iuun teßteß pe Sosoenën manih po kikis pa Tuvuh Vasioß.

Copyright information for `TPZ