aJen 2:24

Ephesians 5

Ea Se Suksuk Rakah No A Taateß Va Po Maaka

E Sosoenën to iu rakah a no neöm sih, pareß nok a neöm, köm tavus em o pus koaß peß. Ivëh, köm se vatet vavih a ma taateß ne eß koman to iu non. Eöm se suksuk nem a taateß iu teß, vamanih pa ö ne Kristo to iu vavoh ka rora, pareß kon a tasun pea, ko heß o toßtoß peß pa ö neß to mët manih pa kuruse. Eß to heß voh o toßtoß peß manih pa mët vamanih po heß avoavuh vih, nee to ës ke na e Sosoenën keß vaeö.

Eöm se koe a nok vatëh a taateß teßteßvaasiß, me a ma meh taateß rëhrëh, keß e voe to koroh vëtkin me a meh voe, keß eß to koroh vëtkin me a vönaß, keß a tah hat taeah, paröm koe a manin a ma tah kurus po upöm teß. A ma taateß pöe varih se nat ne tatavus ne manih topninneöm a napan pe Sosoenën. Suk ataeah, ea a napan pe Sosoenën, ea to hikta se vavasoe suk no a ma vu taateß poë varih. Eöm se nat nem nonok nem ta ma soe pö, me ta ma vaato nun, me eöm se nat nem nonok nem ta ma vu vakö hat. A ma taateß poë varih to hikta vih ne pa ö na se nonok no. Eß to vih varoe non peöm se soe vavihvih ke na e Sosoenën. Eöm se nat vavih va nem manih pan, a napan varih to nonok ne sih a taateß teßteßvaasiß, me a ma meh taateß rëhrëh, me a napan varih to mamanin ne sih a ma tah po upöm teß, a ma taateß poë varih to matan va e ne manih pa napan varih to hinhin ne o sosoenën varih to hikta teß man ne. Ee a napan poë varih to hikta antoen ne a hop manih pa Matop Vih pe Ieesuß Kristo, ke Sosoenën matop non raoe.

Eöm se matop vavih nem, peß to hat non peöm tomeß vatet ta ma vakö hat po teß varih to kehkeh rëh ke a ne neöm, köm nok a ma taateß hat poë varih. A ma taateß akuk ko poë varih to vaheve ne e Sosoenën, keß vakmis en pee. Suk ee to pëpënton varo ne a ma soe peß. Ivëh, köß sosoepip rakah e no peöm, pan eöm se koe a vatös me a pap teß poë varih. Suk ataeah, moaan voh nöm to teß voh nem pa popoen. Ivëhkëk kuru vaßih, neöm to tavus em a napan pe Sunön keß vamaaka en pa ma kokoman peöm. Ivëh, köß iu noß a ö nöm se nönö va nem manih pa napan varih to suksuk ne o maaka. O tëkrea pe Sosoenën to teß non manih peöm, köm vavatvus nem a ma moeh taateß vih man, me a ma taateß totoopin, me taateß va pa soe man. 10 Eöm se punöß vëhvaß rakah pa nat a taateß taeah to vavaeö non e Sunön. 11 Eöm me se koe a vamomhë me ra napan varih to nonok ne sih a ma taateß va pa popoen. A ma vu taateß poë varih, to hikta onöt ne a vavoaß a taateß vih. Ahik rakah, eß to vih non peöm se vataare a pap teß poë varih, pan a taateß pamëh, eß a taateß to paraß hat rakah. 12 Eöß to hikta onöt noß a soe tavus a ma taateß hat, nee to vakoaan ne pare nonok ne sih. Eöß to teß me e noß po poet pa vaato suk a ma taateß poë varih. 13 Ivëhkëk, o tëkrea pe Sosoenën se vataare en pea, pa pusun in a ma taateß poë varih, kee tavus vateeraß ko teß e ne po maaka. 14 Ko poen no tëkrea pamëh se keh ëman non manih pa ta pah tah, a tah pamëh to teraß en. Ivëh, ka soe vaßih to teß va non manih, “Eöm varih a napan to koroh nem po vapeepe, eöm se sun. Ke Kristo se heß en peöm po tëkrea pamëh.”

15 Ivëh, köm se matop vavih rakah nem pa ma taateß nöm to suksuk nem. Eöm se nat nem nönö va nem manih po teß to hikta nat ne pe Sosoenën. Ahik, eöm se teß rakah va nem manih pa teß natsean. 16 Kuru nöm to teß me nem pa tëëm nöm se nok a taateß vih pe Sosoenën, ivëhkëk, o poen na to teß no kuru, eß o poen hat no a napan to nonok ne a ma taateß hat. Ivëh, köm se teß vamatop nem, peß o poen va pa nok a ma taateß vih tomeß hik akuk ee. 17 Eöm se nat nem suksuk nem a ma taateß me a ma kokoman no a napan va po oeh vëh to nonok ne sih. Eöm se nat varoe ko nem pataeah ne Sunön to iu non paröm vatet. 18 Eöm me se koe a kaak vatëh o voaën, suk ataeah, a taateß kaak to mimiröß e non pa ma toßtoß peöm. Ivëhkëk, eöm se vaonöt ka Tuvuh pe Sosoenën puh manih peöm, pareß matop non a ma kokoman peöm. 19 Eöm se vaëhëh me nem a ma meh napan pe Sosoenën, marën a vaeh o vaman pa ma paeh peöm. Eöm se kon a ma vaëhëh varih to pet ne po Puk Vaëhëh, me manih pa ma meh vaëhëh va po hin, me a ma vaëhëh no a Tuvuh Vasioß to vatvus manih pa ma komëneöm, nöm se vahoß hop manih pa ma vaëhëh peöm. Paröm vaëhëh a ma tah vaëhëh varih to kë ne a ëhnan e Sunön manih pa ma rivoeeneöm, me manih pa ma kokoman peöm. 20 Eöm se sosoe vavihvih tamoaan ke nem e Sosoenën Tamaara, suk a ma moeh tah varih pa ëhnan e Sunön pea Ieesuß Kristo.

E Pöl To Heß O Vavaasis Manih Pa Nap Vavaen

21 Eöm se tënan rakah a soe ko vapaan ke nem a ma meh kea peöm. Suk ataeah, eöm to ta e nem pa ëhnan e Kristo to teß me non a tasun me o kikis apuh.

22 Ke eöm varih o köövo, eöm se pënton nem a ma soe pa ma kën voe peöm ko teß nem paan, vamanih pa ö nöm to pënton va nem sih a soe pe Sunön. 23 Suk ataeah, a teß oeteß, eß to susun ke non sih e köövo peß, vamanih pa ö ne Kristo to susun ke non sih o kum teß varih to vaman ne sih e Sosoenën. O kum teß poë varih to vaman ne sih Sosoenën, ee to teß va ne manih pa sionin e Kristo. Ke Kristo koman ivëh, to kon hah o kum napan peß poë varih. 24 O kum teß varih to vaman ne sih Sosoenën, ee to teß ne paan e Kristo. Keß teß va e non manih peöm o köövo, eöm se teß tamoaan nem paan a ma voe peöm.

25 Ke eöm varih a kën voe, eöm se iu rakah nem a ma köövo peöm, vamanih pa ö ne Ieesuß Kristo to iu vavoh in o kum teß varih to vaman ne sih e Sosoenën, pareß heß o toßtoß peß, marën a vaßaus o kum pamëh. 26 Manih pa ruen, me a soe, ne Kristo to pupui o kum teß varih to vaman ne Sosoenën, pareß ep non raoe to teß voon ne manih pa mataneah. Ka manih pa taateß pamëh, neß to kon o kum pamëh, kee tavus ee o kum teß neß to vaneah non, pan ee o kum peß. 27 Ivëh, ko kum teß poë varih se teß vivihan tamoaan ne, ka hikta hat se teß non manih pee. E Kristo to iu nok non o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, se matan vavih rakah ne manih pa mataneah. Eß to teß va non manih pan, o kum teß poë varih no a hikta ta ö korë, me a meh taeah to onöt non a miröß raoe. 28 Eß to teß akuk va e non manih pan, eöm varih a kën voe, eöm se iu rakah nem a ma köövo peöm, vamanih pa ö nöm to iu hah va ka nem. A teß vëh to iu rakah non e köövo peß, eß to iu koman hah me a non. 29 Ea to nat e no pa hikta pah teß to rës hah non sih a sionineah, ahik, a teß pamëh to matop vavih non sih a sionineah, ko mamakën non, pareß matop vavih e non peß. Eß to teß akuk va e non manih pa ö ne Ieesuß to matop vavih va i non o kum teß varih to vaman ne Sosoenën. 30 Suk ataeah, ea to teß va e no manih pa sionin e Kristo. 31 Ka soe to kiun non manih po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“Ivëh, ke voe se këh maß e tamaneah pen sinaneah,
pareß vatös me e köövo peß,
kee tavus ee pon o pöh sionin.” a 
32 Manih koman a soe va po Puk pe Sosoenën, no kokoman apuh rakah to teß non manih peß. Manih peöß to koman noß pan, a soe vaßih to sosoe suk non e Kristo me o kum teß varih to vaman ne e Sosoenën. 33 Ivëhkëk, a soe pamëh to sosoe suk me e non peöm papaeh, eöm se iu rakah a ma köövo peöm, vamanih pa ö nöm to iu hah va ka nem. E köövo se teß non paan e voe peß, pareß vasunön non poan.

Copyright information for `TPZ