aEks 20:12; Lo 5:16
bEks 20:12; Lo 5:16

Ephesians 6

E Pöl To Heß A Soe Vanat Peß Manih Po Koaß, Me Ma Kën Tamëëre, Me Ra Ma Kën Sinëëre

Eöm varih o pus koaß, eöm se vatet rakah a ma soe pa ma tamëneöm me a ma sinëneöm, suk ataeah, eöm to vatös me voh em pe Sunön. Ka taateß pamëh nöm to nok, eß a taateß totoopin manih pa matan e Sosoenën. Ka soe to kiun non manih po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“Eöm se pënton a ma soe pa ma tamëneöm, me pa ma sinëneöm,
ko vatet a ma soe pee.” a 
Ka taateß vaßih, eß a taateß vamomoaan to teß me non a soe vaman pe Sosoenën.
Ka tah neß to nok suk voh pa soe vaman peß, ivëh,

“Eom se keh pënton a soe pa ma tamëneöm me a ma sinëneöm, A, a ma tah vihvih se tavus ee manih peöm,
köm teß varë em manih po oeh vëh.” b 
Ke eöm varih a ma kën taman, eöm se nat nem vavaheve nem a ma pus koaß peöm. Ivëhkëk, eöm se matop vavih varoe raoe. Paröm vakömköm nem raoe, ko vavaasis nem raoe o vavaasis pe Sunön.

E Pöl To Vavaasis Non O Teß Kikiu Akuk, Me Ra Ma Torara Pee

Ke eöm varih o teß kikiu akuk, eöm se ta rakah nem a ma torara peöm varih to teß ne manih po oeh vëh. Eöm se nanaöp nem raoe paröm iu nem raoe pa ma kupu peöm. Eöm se tënan nem a ma soe pee, vamanih pa ö nöm to tënan va i nem a soe pe Kristo. Eöm se nat nem teß va nem manih po teß kikiu akuk varih to vamanman ne sih a ma torara pee manih pa ma kiu nee to nonok ne, ka ma torara pee he ut ne raoe. Eöm se nok rakah a ma kiu me a ma kupu peöm vamanih pa ö ne Sosoenën to iu va non. Ke eöm varih, eöm se koman vamanih pan, eöm o teß kikiu akuk pe Kristo to kiu vakis e nem pa ma poen kurus. Eöm se kokoman vavih paröm nonok nem a ma kiu peöm, eöm se nat nem koman va nem manih pan, eöm to nonok nem a kiu vaßih suk ta pah teß. Ahik. Eöm to nonok me e nem pa kiu pe Sunön. Eöm se kokoman hah va nem manih pan, e Sunön to heß en po voen vih peß manih pa napan kurus varih, to nonok ne sih a ma kiu vihvih. Eß se heß o voen vih pamëh manih po teß kikiu akuk me ro teß taihan.

Ke eöm varih o teß to vavakiu nem sih o teß kikiu akuk, eöm se matop vavih rakah nem raoe, paröm varakah rakah a taateß vaßnaöp o teß kikiu akuk peöm. Suk ataeah, e Sunön to teß non pa vöön va kin, eß me e Sunön peöm me ro teß kikiu akuk. Eöm me se kokoman va nem manih pan, a Teß vëh e Torara peöm eß me e Torara po teß kikiu akuk to teß non manuh pa vöön va kin. Eß to matop va e non pee manih pa ö neß to matop va ka non neöm.

A Napan Pe Kristo Ee To Teß Va E Ne Manih Pa Nap Vëvënsun

10 Kuru nöß to kehkeh vahik va i noß a soe peöß manih pan, eöm se vatös me e Sunön, paröm kon o kikis peß. Eöm se vaonöt ko kikis apuh peß vakikis a neöm. 11 A teß vëvënsun to ohop non a ma ohop vavapus me peß, marën a ö neß se vapus. Ivëh, ke eöm me, eöm se vamatop pa vakiu a ma tah ne Sosoenën to heß a neöm, marën a vapus me e susun po oraß hat, ko poen ne eß e susun po oraß hat to punöß pa vatomore me a neöm, köm vöknah rakah a soe peß. 12 Eöß to soe a soe vaßih, suk ea to hikta vavapus me no a napan va po oeh vaßih, ahik, ea to vavapus me no o oraß hat me a ma vapöök susun pee varih to matop ne sih a napan va po oeh vëh, to teß ne pa popoen. Ea to vavapus me no o oraß hat va kin to teß me ne a ma vu kikis. 13 Keß ivëh, a pusun in a ö nöß to soe suk va ka neöm manih pan, eöm se vamatop pa ohop a ma ohop vavapus, ne Sosoenën to heß a neöm, marën a vöknah e susun po oraß hat. Ivëh, ko poen no a hat pamëh se tavus maß, eöm to antoen rakah e nem pa vöknah o oraß hat poë varih. Ivëh, ka tëëm nöm to nok vahik a ma tah nöm to antoen nem a nok, eöm se sun vakis avoeß rakah kov e nem.

14 Ivëh, köm se teß vamatop nem pa vapus me e susun po oraß hat, eöm se teß va nem manih pan, eöm se soe a soe man, a soe man pamëh to teß va non manih po voh no a teß vëvënsun to voh non. Eöm se nok a taateß to teß totoopin non manih pa matan e Sosoenën. Ka taateß pamëh to teß va non manih po ohop nee to nok pa ta tah eh, keß sunpip non a ma poeneöm. 15 Eöm se teß vamatop tamoaan nem pa vatvus a Soe Vih to soe suk non o kokoman tö ne Sosoenën to heß voh maß. Eöm se vahoß va in a Soe Vih pamëh, vamanih peöm to ohop nem a suß.

16 Eöm pet me se vaman tamoaan nem e Sosoenën. Ka taateß vaman peöm pamëh teß va e non manih po këproß to sunpip a no neöm. O vaman peöm to matop e non peöm, köm teß tavus këh e nem po vakmis vëh ne susun po oraß hat se punöß pa nok manih peöm. O këproß pamëh to se teß va non manih pa ta tah vavapus me po teß vëvënsun, to vövömteß e non pa ma avan tëtëkrea varih, no e tövakihat to vanvan non maß. 17 Eöm se kokoman hah va nem manih pan, e Sosoenën to kon hah voh en peöm manih pa hat ko matop e non peöm. Ka taateß pe Sosoenën pamëh se teß va non manih po uvan eh vavapus nöm to uvan nem. Me eöm se pënton vavih rakah a soe pe Sosoenën no a Tuvuh Vasioß to heß a neöm. A soe pamëh to teß va non manih po rapis rë nöm to öt nem. 18 Eöm se hinhin tamoaan rakah nem a Tuvuh Vasioß. Paröm eh rakah nem pa hin, suk a ö neß se vaßaus a neöm. Eöm se ut vavih tamoaan nem, paröm nat nem vanun, me a vanot pa nok a taateß hin. Eöm se hinhin tamoaan nem e Sosoenën keß se vaßaus a napan kurus peß.

19 Eöm se hin e Sosoenën keß vaßaus a neoß, pareß vahoß a soe manih pa rivoneoß, köß hikta se nanaöp noß a soe vamaaka ke ra napan a soe vakoaan pe Sosoenën. 20 E Ieesuß Kristo to kon voh a neoß, köß kon voh a tasun peß paröß vavaasis noß a napan pa Soe Vih. Eß akuk kuru a tah pamëh nee to papanih pip suk voh a neoß koman a iuun nohnoh. Ivëh, köß iu noß a ö nöm se hin vakis e Sosoenën, keß vakikis a neoß köß vöknah a taateß naöp, ko soe tavus a Soe Vih pe Ieesuß Kristo manih pa napan, paröß nat noß nanaöp noß.

E Pöl To Hin Suk A Napan Varih To Teß Me Ne O Vaman, Ke Sosoenën Se Tapui Raoe

21 E Titikus se soe vanat en peöm pa ma kiu kurus varih nöß to nonok noß, ke Titikus koman, eß e kea vamaman rakah pea, nöß to pah iu suntan e noß peß. Me eß koman a teß kikiu vamaman rakah pe Sunön. 22 Eß akuk a tah nöß se vanö suk nös eah manih peöm, pan eß se soe vanat a neöm emöm teß vah va nem nih manih, me eß se vakikis o vaman peöm.

23 Eöß to hinhin suk a noß neöm pan, e Sosoenën e Tamaara pen sunaißeah Ieesuß Kristo se heß a neöm o kokoman tö, me a taateß kamöß. Ee se nok a neöm, ko vaman peöm eh köm iu ro upöm teß. 24 Me eöß to hinhin noß e Sosoenën se vataare a taateß ururuan peß manih pa napan kurus varih to iu ne Ieesuß Kristo e Sunön pea. Ko iu pa napan poë varih se hikta teß me non ta ö ataaton.

Copyright information for `TPZ