Galatians 1

E Sosoenën Koman To Kon Voh E Pöl Pa Nok A Kiu Aposol

Eöß e Pöl, ahik voh ta pah teß to kon voh a neoß pa nok a kiu aposol, ahik. Eöß to kon koe ke voh in a kiu pamëh manih pa koren e Ieesuß Kristo, pen Tamaneah Sosoenën vëh, to kunkuin taneß hah voh poan manih pa mët. Eöß me ra kën kea pea, varih to teß vaßpeh me a ne neoß, emöm to kiun o kiun vaßih, ko vanö ka nös neöm o vaeö pemöm manih peöm a napan varih to teß nem pa ma kum teß varih to vaman ne e Ieesuß, manem pa muhin va Galesiaß.

Eöß to hinhin noß na e Sosoenën pen e Sunön pea Ieesuß Kristo, pan ee se vih rakah ka ne neöm, pare heß a neöm a taateß moomo, köm teß vakamöß nem. E Ieesuß Kristo to vatet rakah voh o iu pe Tamaara Sosoenën, pareß heß o toßtoß peß, ka napan varih to hat ov i ne poë ip vamët poë, keß mët ovin a hehe hah a ra pa ma taateß hat va po oeh vëh. Ivëh, na se kë tamoaan suk no a ëhnan e Sosoenën. Oman.

A Pah Soe Vih Ro Kuru Pe Sosoenën To Teß Non

Eöß to töhkak in a taateß nöm to nok hah. E Sosoenën to vaoe koe voh ka neöm po ururuan pe Kristo, pan eöm se tavus a napan peß. Ivëhkëk, eöm to tarih ke vëvëhöß rakah këh em po vakamöß, me a taateß ihan anoe in a hat no upöm teß to nok manih peöm. Ko vatet em po vavaasis to hikta vatoe me non a Soe Vih. Oman rakah, ahik to meoh vavaasis va pa Soe Vih to teß non, ivëhkëk, o upöm teß to kehkeh vanun e ne peöm. Ee to kehkeh panih e ne pa Soe Vih pe Ieesuß Kristo, nemöm to vavaasis voh a neöm. Emöm to vavaasis e nem peöm pa Soe Vih pe Ieesuß Kristo. Ivëh, kemöm koman, keß ro ankeroß va pa vöön va kin se keh vavaasis a no neöm ta meh soe vih, to hikta teß va non manih pa teß Soe Vih vëh, nemöm to vavaasis moaan voh a no neöm, a, eöß to hinhin noß e Sosoenën, pan eß se vakmis a möm manih po suraß ësës tamoaan. Moaan voh nemöm to soe ke voh em peöm pa soe vaßih, ka kuru vaßih nöß se soe hah keoß peöm pa soe pamëh. Ka soe pamëh to teß va non manih pan, ta pah teß se keh vavaasis a non neöm ta Soe Vih, ka Soe Vih pamëh se keh hikta teß vanon manih pa teß Soe Vih vëh nöm to pënton voh manih pemöm, a, eöm se nat va em manih pan, a teß pamëh to kon en po kamis apuh manuh po suraß ësës tamoaan.

10 Eöm koman va nem nih pa soe nöß to vavatvus noß? Eöm kës to koman va nem manih pan, eöß to kehkeh noß a napan se vaeö ka neoß? Ahik, eöß se vavaeö e Sosoenën. Eöm koman nem pan, eöß to kehkeh vamanman noß a napan, ha? Eöß se keh kikis avoeß e noß pa vamanman a napan, a, eöß hikta onöt noß a tavus e vamomhë pe Ieesuß Kristo.

O Vahutët Va Pa Ö ne Pöl To Tavus Aposol Vavoh

11 Kën kea peöß, eöm se inan vavih rakah va nem manih pan, a Soe Vih vaßih nöß to vavaasis a noß neöm sih, no a hikta teß to nok voh. 12 A Soe Vih pamëh no a hikta pah teß to heß voh a neoß, keß, to vavaasis voh a neoß köß vavaasis noß, ahik, e Ieesuß Kristo koman voh ivëh, to vataare a neoß pa Soe Vih pamëh.

13 Eöm to tënan vahik voh em pa ma taateß moaan peöß. Eöß a teß to vavatet voh noß o vaman po Jiuß. Eöß to hat rakah voh ke noß po kum teß varih to vaman ne e Ieesuß, paröß kehkeh miröß vahik voh e noß po kum pamëh. 14 Eöß to kikis rakah voh e noß pa vatet a taateß pa kën sipuneoß varih o Jiuß. Ka taateß nöß to nonok voh noß, to vataare e non peöß to teß oah e noß po upöm Jiuß sesekaß to teß va ne manih peöß.

15 Ivëhkëk, e Sosoenën to koman e non pa vateeraß in e Koaß peß manih peöß. Eß ivaßih, o kokoman vamatop peß manih peöß, e sinaß he meß avoeß voh e non pa vahuh a neoß. Eß to vateß en peöß, marën a vatvus a Soe Vih va pe Ieesuß manih po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Eöß to hikta vih onöt noß pan, e Sosoenën se iu a no neoß, ivëhkëk, eß to iu avoeß e non peöß. Ivëh, keß vateß en peöß pa nok a kiu peß. E Sosoenën to vateeraß voh ka neöß e Koaß peß, ivëh, köß hikta hi ta meh teß, pan eß se vavaasis a neöß. 17 Eöß to hikta nö voh manuh Jerusalëm pa ep po teß varih to tavus aposol momoaan voh ka neoß. Ahik, eöß to nönö nö voh noß nën, paröß teß ateß momoaan noß pa moeh upin va Arebiaß. Eöß to teß noß nën, paröß hah eöß manuh pa vöön va Damaskas.

18 O kukön kirismas to oah ee, köß nö eoß Jerusalëm pa nö nanat e Pitaß, kemöm teß vaßpeh em po havun me ro tönim poen. 19 Eöß to teß noß nën, paröß hikta ep in ta meh aposol. Eöß to ep varoe in e Jëmis kea pe Topoan. 20 E Sosoenën to nat e non pa ma tah nöß to kiun ka nös neöm po kiun peöß, to hikta teß non o piuk. 21 Ko vasuksuk nöß to këh a vöön va Jerusalëm, paröß nö eoß pa poa ö muhin varih, Siriaß me Silisiaß. 22 Manih pa tëëm pamëh, pa muhin va Jiutiaß no a ma kum teß varih to vaman ne e Ieesuß Kristo, to hikta nat vi ka ne neoß. 23 Ee to pënton varoe ne a ma soe me a taateß nöß to nonok voh noß. Moaan voh, nee to nat va ne manih pan, eöß a teß to ipip vamët voh noß raoe. Ivëhkëk, kuru nöß to vavaasis noß a Soe Vih va po vaman vëh nöß to rës voh noß, paröß pupunöß noß pa miröß. 24 A ma kum teß varih to vaman ne e Ieesuß Kristo, to tënan a soe va pa ma tah ne Sosoenën to nok keß tavus manih peöß, ee to kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën.

Copyright information for `TPZ