Galatians 2

O Upöm Aposol To Vapöh Kokoman Me E Pöl

O havun me ro tanaß kirismas to oah ee, köß hah eoß manuh Jerusalëm poß Banabas. Eöß to kon e Taëtus, keß nö vaßpeh me en pemöm. Eöß to nö nën, suk e Sosoenën to vataare a möm pan, eöß se nö manuh Jerusalëm, paröß vaato aven me ra napan varih to vovoh ne po vaman nën. Eöß to soe keoß po teß varih to vovoh ne manih pee pa Soe Vih vëh, nöß to vavaasis noß a napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Eöß to koman noß pan, a kiu nöß to nonok voh noß, me a ma kiu nöß to nonok noß kuru, ee tomeß ro akuk ee. E Taëtus to teß vaßpeh me voh e non peöß, keßeß koman to hikta teß non pan, eß a to Jiuß, ahik, eß a teß va Grik. Ivëh, nee to hikta pe suk voh a ö kokoaan peß. Ivëhkëk, a nap apaßpuh varih Jerusalëm to öt va e peß manih pa teß va po vaman to vaman non e Ieesuß. Ivëh, ka hikta soe to teß non to soe non pan, emöm se pe a ö kokoaan pe. Ahik rakah! Ivëhkëk, a napan varih to vovoh ne po kum manih Jerusalëm to öt va ee peß manih pa teß pe Kristo, vamanih pa meh teß kikiu pee. Oman, emöm to vavasoe suk e nem pa tah pamëh, suk ataeah, eß to teß non o teß to piuk ka möm pan, ee ra ma kea pemöm. Pare hop maß manih po kum vahutët pemöm. Ee to aven hop maß manih po kum pemöm. Ee to nö va maß manih po teß epep aven. Ee to kehkeh ep ne pa vih vëh ne Ieesuß Kristo to heß a möm. Eße to iu nohnoh e ne pea manih pa ma taateß po Jiuß. Pare iu rakah ne pan, emöm se pe a ö kokoaan pe Taëtus. Ivëhkëk, emöm to hikta vaonöt a soe pee. Ahik, emöm to iu nem pan a Soe Vih man se nat non panih. Ka soe man pamëh nemöm to vavaasis a ne neöm, pan eöm se vaman a soe pamëh, keß teß tamoaan me a non neöm.

Ka napan varih to koman ne pan, ee a nap susunön pa ma kum teß varih to vaman ne e Sosoenën, ee to hikta teß me ne ta soe vaonöt va pa vasuß pet ta meh ö soe manih pa Soe Vih man vëh, nöß to vavaasis noß. Ka manih po kokoman koman peöß, me manih po iniinan pe Sosoenën, a napan kurus to vatoe e ne. Ivëhkëk, a nap susunön poë varih to ep va e ne manih pan, e Sosoenën to taß a neoß a vavaasis a Soe Vih pe Kristo, manih po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Vamanih pa ö neß to heß vavoh e Pitaß a kiu va pa vatvus a Soe Vih pe Kristo, manih pa napan va Israël. Manih po kikis pe Sosoenën neß to heß en pe Pitaß po kikis va pa nok a kiu aposol manih pa napan va Israël. Eß to heß me en peöß po kikis va pa nok a kiu aposol manih topniira napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. A napan to ep va i ne e Jëmis, pen Pitaß, ke Jon vamanih po teß sunön va po kum pee. Ko poen no a kukön teß poë varih to nat vahik va ee manih pan, e Sosoenën to vavih a möm pa ö neß to heß a möm a kiu va pa vatvus a Soe Vih, pare vaöt koren me ee pemöm poß Banabas, ee to vataare ee pa napan kurus pan, ee to vaonöt ee pa kiu ne Sosoenën to heß a möm. Kee öt a möm, pare nok a möm kemöm tavus em a poa kea rakah pee. Kemöm kurus vaonöt em pa soe to soe va non manih pan, “Emöm poß Banabas se kiu nem pa vavaasis a Soe Vih manih pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Ke Jëmis pen Pitaß, ivarih se kiu ne pa vatvus a Soe Vih manih pa napan va Israël. 10 Ka paeh ro ko a soe nee to soe ka möm, to soe va non manih pan, “Emöm to iu nem a ö nöm se nok a kiu va pa vaßaus a nap arus, a nap arus poë varih to teß ne komön o kum pemöm.” Moaan voh nöß to teß vaeö rakah voh e noß pa nok a kiu pamëh. Kuru me, nöß to teß eh avoeß e noß pa nok a kiu pamëh.”

E Pöl To Siröß E Pitaß

11 Vasuksuk ne Pitaß to vos maß manih pa vöön va Antiök, köß ves rakah noß manih pa mataneah, paröß sisiröß noß eah. Suk ataeah, eß to nonok non a taateß to hikta teß vih non. 12 E Pitaß to vos vovoh voh manuh Antiök, pareß vavaëën me e non pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Ivëhkëk, e Jëmis to vanö a ma to Jiuß varih to vavatet vakis ne sih a taateß va pa pe a ö kokoaan pa teß, kee nö pare tavus manuh Antiök. Ee to tavus nën, ke Pitaß ep i raoe, pareß naöp ko taki këh en pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, pareß hikta teß vaßpeh hah me non raoe, pareß koe en pa vaëën me ra napan poë varih. 13 Ivëh, ko upöm Jiuß vatet me ee pa taateß mokoß rivon pe Pitaß. A taateß mokoß rivon pe Pitaß me ro upöm Jiuß to rëh hop pet en maß pe Banabas.

14 Eöß to ep in a tah nee to nonok ne, to hikta vatet non a soe man va pa Soe Vih. Ivëh, köß sun manih pa matëëre paröß soe ke Pitaß pan, “Pitaß, eën a to Jiuß. Ivëhkëk, eën to vavatet nom a taateß va pa vaëën me ra napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Vahvanih kën eh rakah ov eom pa napan poë varih, ko kehkeh e nom pee pa vatet o vavaasis pa napan va Israël?

A Napan Varih To Vaman Ne E Ieesuß, E Sosoenën Se Pokaß En Pee A Nap Totoopin

15 Oman, ea ra napan va Israël, para nat vavih e no pa ma taateß pe Sosoenën. Ea to hikta tavus voh manih pa napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. A napan poë varih to hikta vavatet ne a ma taateß pe Sosoenën. Ahik rakah! 16 Ivëhkëk, ea to nat e no, pe Sosoenën to hikta koman tiroëß non o teß varih to vavatet ne sih o Vavaasis pe Mosës, neß se pokaß raoe o teß totoopin manih po epep peß, ahik, o teß varoe varih to vaman ne e Ieesuß Kristo, ne Sosoenën se pokaß raoe o teß totoopin. Ea me to vaman voh ee pe Ieesuß Kristo, suk ataeah, ea to nat e no peß a hanan varoe pamëh ne Sosoenën se pokaß suk a ra a nap totoopin manih po epep peß. Pareß hikta teß non pan, a taateß va pa vatet o Vavaasis pe Mosës. Suk ataeah, ahikta pah teß to antoen non a vatet vavih rakah o Vavaasis pe Mosës, ke Sosoenën pokaß poan a teß totoopin.

17 Ko poen ne ea a napan va Israël to vatet a hanan va pa vaman e Ieesuß Kristo, ea to tavus ee o teß ne Sosoenën se pokaß o teß totoopin manih po epep peß. A ma pah to Jiuß to koman ne pan, ea a napan va pa nok vatëh a ma taateß hat vamanih po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Suk ataeah, ea to hikta vavatet hah no a ma taateß po Jiuß. Ea onöt kës e no pa soe pan, e Ieesuß Kristo koman to vatvus voh a taateß hat, suk ea to hikta vavatet avoeß no a ma taateß po Jiuß, ha? Ahik rakah! Ea to hikta onöt no a soe va nën. 18 Ivëhkëk, eöß se keh hah eoß manuh pa vatet o Vavaasis pe Mosës, nöß to koe voh, eß to vataare rakah e non peöß to pënton varo eoß pa vatet e Ieesuß. 19 Moaan rakah voh ne eöß to punöß eoß pa vatet vavih o Vavaasis pe Mosës, suk a ö ne Sosoenën se vaeö me a neoß. Ivëhkëk, ahik. Ka manih po Vavaasis pamëh, eöß to teß va e noß manih pa teß to mët voh en. Ka manih pa hanan va po vaman nöß to teß noß pa vatet o iu pe Sosoenën. Eß to teß va non manih pan, ee to vahan a neoß pa kuruse, köß mët vaßpeh me e Ieesuß Kristo. Eöß to kon eoß po toßtoß voon, paröß hikta nonok hah noß a ma tah nöß to nonok moaan voh noß. Ahik. E Ieesuß Kristo to teß toßtoß tamoaan non manih pa komaneoß. Ka kuru vaßih nöß to nonok noß a ma moeh tah, me a ma kiu manih po oeh vëh. Ee a ma tah nöß to nonok noß manih pa hanan va pa vaman e Koaß pe Sosoenën. Eß to iu rakah a non neoß, pareß mët suk a neoß manih pa kuruse, eß marën a kon a tasun peöß pa mët.

21 Eöß to hikta iu nok noß a ö no ururuan pe Sosoenën se tavus vamanih pa siß tah pinpiun. Ivëh, ko Vavaasis pe Mosës se keh antoen e non pa nok a ra, ka tavus kurus ee o teß varih ne Sosoenën se pokaß a ra o teß totoopin manih po epep peß, a, a mët pe Ieesuß Kristo se teß va e non manih pa tah akuk.

Copyright information for `TPZ